Królowie Polski - krótka charakterystyka każdego z królów.

PIASTOWIE:
Mieszko I (ok.960-992)-chrzest Polski:996 bitwa pod Cedynią:972:rozgromił wo-
jska margrabiego Hodona

Bolesław Chrobry (992-1025)-zjazd gnieźnieński:1000:spotkanie w
Gnieźnie z cesarzem Ottonem III;utworzenie arcybiskupstwa,uznanie Polski za państwo niezale-
żne koronacja:1025

Mieszko II (1025-1034)

Kazimierz Odnowiciel (1034-1058)

Bolesław Śmiały (1058-1079):koronacja:1076 bunt przeciw królowi-wygnanie z Polski-1079

Władysław Herman (1079-1102)

Bolesław Krzywousty (1102-1138):obrona Głogowa-1109-wojna
z cesarzem Henrykiem5 powstaje kronika Galla Anonima;Bulla gnieźnieńska-1136 statut-1138-
-uregulowanie zasad dziedziczenia,ustanowienie senioratu

Władysław Wygnaniec-rozbicie
dzielnicowe-1138-1291

Bolesław Kędzierzawy

Mieszko III Stary

Kazimierz Sprawiedliwy

Leszek Biały

Konrad Mazowiecki:sprowadzenie do Polski Krzyżaków

Henryk Brodaty

Henryk Pobożny:bitwa pod Legnicą

Bolesław Wstydliwy

Leszek Czarny

Henryk 4 Probus

Przemysław II-koronacja-1295


PRZEMYSLIDZI:
Wacław II Czeski

Wacław III Czeski


PIASTOWIE:
Władysła Łokietek (1306-1333):koronacja-1320 wojna z Krzyża-
kami-1327-1332-bitwa pod Płowicami-1331

Kazimierz Wielki (1333-1370):traktat pokojo-
wy-1343 statuty kazimierzowskie założenie Uniwersytetu Krakowskiego-1364


ANDEGAWENI:
Ludwik Węgierski (1370-1382):przywilej Koszycki-1374-zwolnienie szlachty od po-
datków

Jadwiga (1384-1399):unia Polski i Litwy


JAGIELLONOWIE:
Władysław Jagiełło (1386-1434):bitwa pod Grunwaldem-1410

Władysław Warneńczyk (1434-1444)

Kazimierz Jagiellończyk (1447-1492):przyłączenie Prus do Polski-1454

Jan Olbracht (1492-1501)

Aleksander Jagiellończyk (1501-1506)

Zygmunt I Stary (1506-1548):hołd pru-
ski-panstwo zakonne przekształciło się w lenne księstwo świeckie

Zygmunt August (1548-1572)


ELEKCYJNI:
Henryk Walezy (1573-1574):pierwsza wolna elekcja-1573
Stefan Batory (1576-1586)

Zygmunt III Waza (1587-1632):wojny ze Szwecją 1600-1611 i
1626-1629;wojna z rosją-1609-1619;przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy-1611

Władysław 4 (1632-1648)

Jan kazimierz (1648-1668: „potop szwedzki”-1655-1660

Michał Korybut Wiśniowiecki (1669-1673):bitwa pod Chocimiem-1673

Jan III Sobieski (1674-1696):odsiecz wiedeńska-1683

August II Mocny (1697-1706):elektor brandenburski;korono-
wał się na „króla w Prusach”-w tych właśnie czasach powstało powiedzienie „jedni od Sasa,
drudzy do Lasa”

Stanisław Leszczynski (1704-1709)

August II Mocny (1709-1733):sejm
niemy-1717-żadnego z posłów nie dopuszczono do głosu

Stanisław Leszczyński (1733-1736):Rosja,Austria i prusy zawarły porozumienie o decydowaniu w sprawie obsadzania
polskiego tronu-1732; „traktat trzech czarnych orłów”

August III Sas (1733-1763):założenie
„collegium nobilium”-1740-szkoły,w której starano się ukształtować wykształconych,nowocze-
snych i światłych ludzi

Stanisław August Poniatowski (1764-1795):konfederacja barska-
1768-1772;pierwszy rozbiór Polski-1772;Komisja Edukacji narodowej-1773;sejm czteroletni-
1788-1792;konstytucja 3 maja-1791;Targowica-1792;drugi rozbiór Polski-1793;powstanie
kościuszkowskie-1794;trzeci rozbiór Polski-1795

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Renesans - charakterystyka epoki.

ODRODZENIE ? NOWA EPOKA, NOWE IDEAŁY
1. Nazwa epoki
- Odrodzenie = renesans ? z francuskiego `renaissance` (re ` znów` `na nowo` la naissance `narodziny`)
- Renesans to epoka w dziejach kultury europejskiej następująca po średniowie...