Dokonując analizy i interpretacji Pieśni III Jana Kochanowskiego oraz odwołując się do innych utworów poety, przedstaw postawę życiową czołowego twórcy polskiego renesansu.

Jan Kochanowski uważany jest za największego poetę polskiego renesansu. Epoka ta stała się przełomem. Po średniowieczu – okresie, w kutym życie ludzkie całkowicie oddane było Bogu nastał inny sposób postrzegania świata. Pragnęli wolności, piękna , świeżości i prostoty. Powstały rozmaite prądy filozoficzne jak i religijne np. humanizm i reformacja. Zaczęto zajmować się codziennym życiem ludzi. To właśnie w tych czasach Kochanowski tworzył swe niezapomniane dzieła, dzięki którym czerpiemy wiedzę o nim samym.
Analizując i interpretując twórczość J. Kochanowskiego możemy dowiedzieć się jaką postawę życiowa posiadał i jakie wartości były dla niego ważne. Wszystko to, czym winien się kierować człowiek w życiu zawarł we fraszkach, pieśniach, trenach oraz wielu innych wierszach.
Za jeden z przykładów może posłużyć Pieśń III (Księgi wtóre) „Nie wierz Fortunie, co siedzisz wysoko”. Pierwszy wers zdradza nam główna myśl analizowanego utworu. Podmiot liryczny utworu jest bliżej nie określoną osobą. Mówi nam, że Fortuna jest zmienna (nawiązanie do mitologii rzymskiej – Fortuna jest boginią losu). W jednej chwili może kogoś obdarować szczęściem i bogactwem a za moment to co dane zostanie odebrane. Nie można więc przywiązywać się zbytnio do tego co posiadamy. Ważna jest również kwestia tego, ze Fortuna nie zaważa na stan materialny swojej ofiary, dla niej każdy jest równy. „ja” liryczne przestrzega przed urokiem Fortuny, który jest zwodniczy i zgubny. Zaleca aby kierować się wartościami, które dla Fortuny są nieosiągalne i których nie potrafi zmienić. Trzeba przebywać z innymi ludźmi, nawet jeśli zostaniemy obdarzeni bogactwami powinniśmy pozostać sobą. Puentą pieśni jest ostatnia zwrotka, która mówi o cnocie. Temat ten autor już nie raz poruszał w swej twórczości. Cnota jest wartością trwałą , niezniszczalną nie można jej odebrać ani przywrócić. Cnota o której mowa to postawa obywatelska, mądrość, szacunek, czyste sumienie. Kochanowski pragnie przekazać czytelnikom jak ważna pełni rolę Utwór reprezentuje styl moralizatorski, w którym „ja” liryczne daje rady i przestrogi. Składa się z sześciu zwrotek każda po cztery wersy.
Podobna tematycznie pieśnią jest Pieśń IX „Nie porzucaj nadzieje”. Jest to pieśń filozoficzno-refleksyjna. Autor nawiązuje do postawy stoickiej. Tak jak w Pieśni III zaleca zachowanie dystansu do świata wobec szczęścia i nieszczęścia.
W swojej twórczości Kochanowski silnie zawiązuje do Horacego. Jest to wyraźnie widoczne w Pieśni XXIV „Niezwykłym i nie lada piórem opatrzony”. Podmiotem lirycznym jest poeta, Pozostawił on w swych dziełach cząstkę swej duszy i dlatego też pozostanie nieśmiertelny. Swoje odejście przedstawia jako metaforę w łabędzie, który na skrzydłach natchnienia dotrze do wszystkich zakątków świata. Kochanowski powtarza ideę Horacego „non omnis moriar”.
Przytoczone pieśni maja charakter refleksyjno-filozoficzny. Natomiast Pieśń XX „Miło szaleć kiedy czas po temu” ma charakter biesiadny. Autor podejmuje tutaj inny problem. Podkreśla, że można się bawić kiedy jest na to czas (carpe diem). Zabawa jest dobra ale tylko w umiarze i musi iść w parze z cnota i rozsądkiem – można to utożsamić z zasadą „złotego środka”.
Nie tylko w pieśniach Kochanowski zawarł idee życiowe. Ważnym elementem przy analizowaniu postawy życiowej są fraszki. Te krótkie utwory często żartobliwe stanowią :kopalnie: wiedzy o autorze.
Fraszka „O żywocie ludzkim” jest fraszka filozoficzno-refleksyjną i jak sam tytuł wskazuje mówi o życiu a właściwie o jego znikomości, daremności i przemijaniu. Nie ma nic pewnego na świecie nie warto przywiązywać do niczego wagi.
„nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy,
Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy”
Kochanowski w następnym wersie podkreśla rzeczy przemijające. Są nimi pieniądze, uroda, moc, słowa i zacność.
Warto jest również powiedzieć o tym ze poeta przywiązuje duża wagę do związku człowieka z przyrodą. Widoczne jest to np. we fraszce do „Na lipę”. Podmiotem lirycznym jest lipa która zaprasza Gościa pod swe liście. Autor chce pokazać nam jak ważne jest życie w zgodzie z natura. „Pieśń świętojańska o Sobótce” również przedstawia życie w zgodzie z naturą. Pieśń XII panny jest pochwała dla wiejskiego życia. Autor podkreśla ze owa wieś może zaspokoić potrzeby człowieka, może z niego wiele wynieść, korzysta z dóbr i darów.
Podsumowując: Autor starał się przekazać czytelnikom obraz właściwego życia. Zycie w harmonii, spokoju i poczuciu spełnienia własnego siebie. Umiejętnie łączył elementy filozofii starożytnych stoików, epikurejczyków. Jan Kochanowski jest typowym człowiekiem renesansu - humanistą zainspirowanym dorobkiem Antyku. Jego recepty mają charakter uniwersalny, można je zastosować w dowolnym czasie, nawet w XX czy XXI wieku.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Dokonując analizy i interpretacji "Pieśni III" Jana Kochanowskiego oraz odwołując się do innych utworów poety, przedstaw postawę życiową czołowego twórcy polskiego renesansu.

Renesans to okres w dziejach kultury europejskiej trwający od polowy XIV w. do końca XVI w. Epoka ta spowodowała proces przemian we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki. Przekształcając średniowieczny model życia i osobowości człowieka, ...

Język polski

Dokonując analizy i interpretacji Pieśni III Jana Kochanowskiego oraz odwołując się do innych utworów poety, przedstaw postawę życiową czołowego twórcy polskiego renesansu.

I wdarłem się na skałę pięknej Kaliopy/ Gdzie dotychczas nie było znaku polskiej stop.” Słowa te, zawarte przez Jana Kochanowskiego w wierszu dedykacyjnym do Psałterza Dawidowego dowodzą nam, że poeta ten jakże ceniony i powa...

Język polski

Dokonując analizy i interpretacji „Pieśni III” Jana Kochanowskiego oraz odwołując się do innych utworów poety, przedstaw postawę życiową czołowego twórcy polskiego renesansu.

Jan Kochanowski, żyjąc w epoce renesansu, był przykładem idealnego twórcy Odrodzenia. W przeciwieństwie do wcześniejszej epoki, tematyka była zwrócona na człowieka oraz jego potrzeby i problemy. Jan Kochanowski często czerpał motywy ze s...

Język polski

Dokonując analizy i interpretacji Pieśni III Jana Kochanowskiego oraz odwołując się do innych utworów poety, przedstaw postawę życiową czołowego twórcy polskiego renesansu.

Jan Kochanowski uważany jest za największego poetę polskiego renesansu. Epoka ta stała się przełomem. Po średniowieczu – okresie, w kutym życie ludzkie całkowicie oddane było Bogu nastał inny sposób postrzegania świata. Pragnęli woln...