Alkohole

Alkohole ? są to pochodne węglowodorów, których cząsteczki zbudowane są z grupy węglowodorowej i grupy hydroksylowej.

Otrzymywanie alkoholi ? metanol na skalę przemysłową otrzymuje się z gazu do syntez.

Właściwości alkoholi monohydroksylowych.
Alkohole o krótkich łańcuchach węglowych są to lotne, bezbarwne ciecze o charakterystycznym, ostrym zapachu. Są palne. Bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie, ponieważ mają budowę polarną. Mają wysokie temperatury wrzenia. Alkohole o długich łańcuchach węglowych są gęstymi cieczami lub ciałami stałymi. Słabiej rozpuszczają się w wodzie. Alkohole nie ulegają dysocjacji elektrolitycznej, a ich roztwory mają odczyn obojętny. Reagują z aktywnymi metalami tworząc alkoholany.

Budowa i właściwości alkoholi polihydroksylowych.
Alkohole polihydroksylowe w cząsteczkach zawierają więcej niż jedną grupę hydroksylową. Grupy te są związane z innymi węglami. 1.) Glikol i gliceryna są bezbarwnymi, syropowatymi cieczami o słodkim smaku. Są mało lotne, zapalają się dopiero po podgrzaniu. Mają wysokie temperatury wrzenia, ponieważ ich cząstki asocjują. Są silnie higroskopijne. Bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie, a ich odczyn jest obojętny.

Budowa i właściwości aldehydów.
Metanal ? bezbarwny gaz o ostrym drażniącym zapachu dobrze rozpuszczalny w wodzie (30% roztwór ? formalina ? jest silną trucizną).
Etanal ? bezbarwna ciecz o ostrym, drażniącym zapachu, dobrze rozpuszczalna w wodzie.

Kwasy organiczne.
Kwasy organiczne to kwasy karboksylowe, których cząsteczki zbudowane są z grupy węglowodorowej i grupy karboksylowej. Kwas mrówkowy i octowy to lotne ciecze o ostrym drażniącym zapachu. Są palne po podgrzaniu, bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie, a ich roztwory mają odczyn kwaśny.

Wyższe kwasy tłuszczowe. Mydła.
1,2 ? nierozpuszzczalne w wodzie, odczyn obojętny, po podgrzaniu topią się i zapalają. Mieszanina tych kwasów to stearyna. 3 ? Kw. Nienasycony, ciecz o lekko żółtym zabarwieniu, gęstrza od H2O, nierozpuszczalny w H2O, odczyn obojętny, po podgrzaniu zapala się. Sole sodowe i potasowe wyższych kwasów karboksylowych to mydła. Mydła sodowe ? to mydła twarde. Mydła potasowe ? to mydła miękkie. Woda twarda zawiera rozpuszczone sole wapnia i magnezu.

Reakcje kwasów z alkoholami. Estry.
Reakcje kwasów karboksylowych z alkoholami to reakcje estryfikacji w wyniku których powstają estry i woda.
Estry są lotnymi cieczami o przyjemnym zapachu. Praktycznie nierozpuszczalne w H2O, nie ulegają dysocjacji elektrolitycznej. Roztwory mają odczyn obojętny. W obecności wody ulegają reakcji hydrolizy.

Budowa i właściwości tłuszczu.
Tłuszcze są mieszaniną estrów gliceryny i wyższych kwasów tłuszczowych. Tłuszcze z H2O tworzą emulsję tłuszczowe, są to mieszaniny cieczy wzajemnie nie mieszających się. Emulsje dzielimy na stałe i ciekłe.

Aminy.
Aminy są pochodnymi, organicznymi amoniaku. Aminy występuja w 3 stanach skupienia. Aminy mają zapach zbliżony do woni ryb. Są słabo rozpuszczalne w wodzie i wykazują odczyn zasadowy. Aminy w reakcji z kwasami tworzą sole amoniowe. W reakcji z mocnymi zasadami ponownie powstają aminy

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Alkohole

Powstawanie i podział alkoholi
Alkoholami nazywamy związki zawierające grupę lub grupy hydroksylowe --OH połączone z nasyconymi atomami węgla. Można je zatem uważać za pochodne węglowodorów, w których wodór podstawiony jest przez ...

Chemia

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – kwasy, alkohole i estry

Pochodne węglowodorów są produktami, które uzyskuje się na skutek przeprowadzanej reakcji węglowodorów. Jednofunkcyjnymi pochodnymi są pochodne węglowodorów zawierające jeden rodzaj grup funkcyjnych w cząsteczce, ale nie wyklucza to, syt...

Chemia

Alkohole i fenole

ALKOHOLE

1) Alkohole – związki organiczne o wzorze ogólnym R-OH w których grupa hydroksylowa OH przyłączona jest bezpośrednio do łańcucha węglowego.
2) Alkohol nasycony – alkohol, który posiada w łańcuchu węglowym tylko...

Chemia

Alkohole

WSTĘP
Przeciętnemu człowiekowi nazwa alkohol kojarzy się ze spirytusem konsumpcyjnym i produkowanymi z niego wyrobami. Tymczasem spirytus jest tylko jednym z alkoholi —dużej grupy związków, które nie tylko nic mają nic wspólnego z na...

Chemia

Alkohole

alkohole…
…związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp3.
Najprostsze i najczęściej spotykane w życiu codziennym alkohole to zawierające jedną grupę hydroks...

Chemia

Alkohole

1.) Co tą są alkohole?

Alkohole są związkami organicznymi, w których cząsteczkach występuje przynajmniej jedna grupa —OH, nazywana grupą wodorotlenową lub grupą hydroksylową. Zatem najbardziej ogólnym wzorem alkoholi będzie R...