Ustrój gospodarczy w Ameryce

1. Wstęp
2. Gospodarka Ameryki Północnej
3. Statystyki
4. Gospodarka Ameryki Południowej
5. Porównanie Kanady z nikarguą
6. Podsumowanie pracy


1.

Żeby opisać ustrój gospodarki Ameryki trzeba zacząć od historii tego kraju. Ameryka przyjęła konstytucje 4 marca 1787 roku. Władzę wykonawczą sprawuje tam prezydent obecnie George W.Bush, który jest jednocześnie głową państwa i szefem rządu. Najbardziej rozwinięta gospodarka obecnie jest w Ameryce poza jednym kryzysem lat 20-stych nie przeżyła od ponad 130 lat żadnego większego załamania, złego ustroju, okupacji, katastrofy naturalnej (jedynie huragan Katrina, który zniszczył doszczętnie Nowy Orlean), rewolucji, hiperfikacji czy załamania demokratycznego. Stabilne rządy silnej prezydenckiej demokracji, liberalna gospodarka wolnorynkowa, stosunkowo niskie podatki jak i najsilniej wykształtowana klasa średnia ale stosunkowo słabo rozwinięty system opiekuńczy czyli zdrowie, edukacja, ubezpieczenia społeczne, duża elastyczność pracy rynku, cen dóbr i usług, mieszkań, niskie koszty transportu to te wszystkie cechy wprowadziły amerykańską gospodarkę na światowy szczebel. Aby opisać gospodarkę tego kraju trzeba ją podzielić na Amerykę Północną i Amerykę Południową.

Dodaj swoją odpowiedź
Socjologia

Zagadnienia z makrostruktur społecznych

MAKROSTRUKTURY
Part 1

1.Sposoby pojmowania struktury społecznej. Różne stanowiska teoretyczne.
Struktura społeczna w socjologii jest to układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa np. ról społecznych c...

Ekonomia

Wolność a wolny rynek - 15 lat przemian gospodarczych w Polsce


POCZĄTKIEM MONUMENTALNYCH PRZEMIAN W POLSKIEJ GOSPODARCE BYŁ PLAN BALCEROWICZA. BYŁ TO PROGRAM REALIZACJI PROCESU TRANSFORMACJI POLSKIEJ GOSPODARKI OPUBLIKOWANY W 1989 ROKU, A W NASTĘPNYCH LATACH REALIZOWANY, ZWANY TAK OD NAZWISKA ÓWCZESNE...

Historia

Historia Gospodarcza - ściąga

1. GOSPODARKA I CYWILIZACJA EPOKI STAROŻYTNEJ:
W XVIIw. angielski filozof Tomasz Hobbes określił epokę starożytną: „Ówczesne życie było wstrętne, brudne, krótkie”. BRUDNE – brak higieny (dopiero przełom XIX/XXw. powszechna higi...

Administracja

Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ustrojowej

I WYKŁAD
Ogólne zagadnienia o polityce, o socjologii,
o wzajemnych relacja pomiędzy tym

Ustrój to organizacja państwa i społeczeństwa pod względem gospodarczym, politycznym, społecznym.

Administracja (definicja ...

Historia

Słowniczek pojęc historycznychA
ABDYKACJA - zrzeczenie się korony
ALIENCJA - inaczej wyobcowanie
ALIANCI- w czasie I wojny światowej określenie głównych przeciwników państw centralnych, a w czasie II wojny światowej państwa koalicjii antyniemieck...