Zjawisko falowe.

Zjawisko falowe – polega na przekazaniu energii drgań między cząsteczkami Okresem fali – nazywamy okres drgań cząsteczek Długość fali – to droga jaką przebywa fala wciągu jednego okresu drgań cząsteczek Prędkość fali – to szybkość przekazywania drgań pomiędzy cząsteczkami ośrodka Opisać falę – tzn. podać równanie za pomocą którego można wyznaczyć położenie dowolnej cząsteczki ośrodka w dowolnej części czasu Zjawisko Dopplera – jeżeli źródło i obserwator poruszają się względem siebie to obserwator rejestruje inne częstotliwości niż częstość z którą źródło wytwarza fale Dyfrakcja – to zdolność fal do uginania się na krawędzi przeszkody Załamanie/odbicie fali – to jeżeli fale napotykają na swojej drodze przeszkodę to mogą się odbić załamać lub zostać pochłonięte Siatka dyfrakcyjna – to układ równoległych szczelin i rys Widmo ciągłe – jest to widmo w którym nie można zaobserwować poszczególnych lini ale jasne nie przerwane pasmo w którym poszczególne barwy płynnie przechodzą w siebie Widmo liniowe – to widmo w którym zaobserwujemy strukturę prążków o różnych barwach Promieniowanie elektromagnetyczne – to fale o tej samej naturze co światło ale o mniejszej długości.

Fale elektromagnetyczne – to fale których rozchodzenie polega na przemieszczaniu się zmiennych pól elektrycznych i magnetycznych Pryzmat – to bryła sztywna ze szkła lub inne sub. Przeźroczystej w kształcie graniastosłupa o podstawie trójkąta Soczewka – to bryła ze szkła lub innej sub. Przeźroczystej ograniczone z dwóch stron albo z jednej strony powierzchnią kulistą a z drugiej płaską Fala nie spolaryzowana – nazywamy falę której kierunek pola elektrycznego jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali Zdolność absorpcyjna ciała nazywamy stosunek mocy promienia P1 które zostało pochłonięte do mocy promienia Po które na ciało padło Zdolność emisyjna w zakresie częstości od V do V+ΔV nazywamy ilość energii wysyłana przez jednostkę powierzchni w ciągu jednostkowego czasu Prawo Kirchhoffa – w określonej temp. I dla określonej częstości V zdolności absorpcyjne A(v,T) i emisyjne E(v,T) ciał są do siebie proporcjonalne Prawo Stefana – Boltzmana – całkowita moc promieniowania wysyłanego przez ciało jest proporcjonalna do czwartej potęgi temp. Liczonej w skali bezwzględności Prawo Viena – stosunek częstotliwości odpowiadającej maksymalnej zdolności emisyjnej w danej temp. T do jej temp.

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Falowe własności światła

Siatka dyfrakcyjna - jeden z najprostszych przyrządów do przeprowadzania analizy widmowej. Tworzy ją układ równych, równoległych i jednakowo rozmieszczonych szczelin. Jest to przezroczysta lub półprzezroczysta płytka ? kryształowa, szklan...

Fizyka

Zjawisko Dopplera

Zjawisko Dopplera-polega na pozornej zmianie częstotliwości dźwięku docierającego do odbiorcy. Zmiana ta wynika z wzajemnego ruchu odbiorcy i źródła dźwięku.

1.Żródło dźwięku zbliża się do nieruchomego odbiorcy. Jeżeli ź...

Fizyka

Dźwięk i jego cechy. Zjawisko Dopplera

Zacznijmy od tego czym jest dźwięk. Jest to, fala akustyczna rozchodząca się w ośrodku sprężystym lub wrażenie słuchowe wywołane tą falą. Skoro wiemy , że dźwięk jest falą to czym tak naprawdę jest ta fala?

Fale akustyczne...

Fizyka

Dźwięk - fale dźwiękowe.

W życiu codziennym człowiek spotyka się z wieloma różnymi dźwiękami i odgłosami. Nasze ucho jest doskonale przystosowane do odbierania tych fal głosowych. Dzięki małżowinie usznej dźwięki z naszego otoczenia wpadają do kanału słucho...

Fizyka

Elementy fizyki kwantowej

Widma emisyjne - wysyłane przez ciała pobudzone do świecenia.
Widma emisyjne dzielimy na:
· ciągłe (wysyłane przez ciecze i ciała stałe pobudzone do świecenia)
· pasmowe (wysyłane przez gazy i pary o cząsteczkach wieloatomow...