Postanowienie administracyjne

Postanowienia

Postanowienie administracyjne – to akt organu administracyjnego, na temat kwestii proceduralnych wynikłych w trakcie postępowania administracyjnego np. zawieszenie postępowania, czy sprostowanie błędów. Postanowienie administracyjne zawiera taką samą strukturę jak decyzja administracyjna, z wyjątkiem uzasadnienia, które występuje jedynie wówczas gdy jest możliwe odwołanie.

Art. 123. W toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia.
Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie spraw, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

Art. 124. Postanowienie powinno zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę jego wydania, oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział w postępowaniu, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jego wydania.
Postanowienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz gdy wydane zostało na skutek zażalenia na postanowienie.

Art. 125. Postanowienia, od których służy stronom zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, doręcza się na piśmie lub ogłasza ustnie.
Postanowienie, które może być zaskarżone do sądu administracyjnego, doręcza się stronie wraz z pouczeniem o dopuszczalności wniesienia skargi oraz uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

Art. 126. Do postanowień, od których przysługuje zażalenie zamiast decyzji, wydaje się postanowienie.

Dodaj swoją odpowiedź
Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Właściwość organu. Wyróżniamy szczególną i ogólną kompetencję organu do podjęcia rozstrzygnięcia:

1 szczególna – zdolność organu do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy;
2 ogólna – zdolność do załatwiania spraw og...

Administracja

Postępowanie sądowo administracyjne

POSTĘPOWANIE SĄDOWO - ADMINISTRACYJNE:

1.PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA REFORMY SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO W POLSCE OD 1.01.2004R:
Ustawa prawo o ustroju sądów administracyjnych wprowadza nowy system sądów administracyjnych obejmując...

Administracja

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne

1.Pojęcie sprawy administracyjnej
Sprawa administracyjna – jest to zespół okoliczności prawnych i faktycznych, w których organ administracji publicznej stosuje normę prawa administracyjnego w celu u...

Administracja

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE

R.2
ZASADY OGÓLNE POSTĘPOWANIA ADMIN. I SĄDOWOADMIN.

ZASADY OGÓLNE KPA

I. Zasady idei stosowania prawa
A. Pierwotne:
1. Praworządności działania org...

Administracja

Prawo Administracyjne

Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne, jakie powstają pomiędzy rożnymi podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, obejmuje ono również normy prawne określające zasady organizacji działania tych orga...