Spółka jawna - referat

ROZDZIAŁ 1


I. Spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.
II. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie razem z pozostałymi wspólnikami.
III. Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.
IV. Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy(nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę(nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp. j.”
V. Umowa spółki jawnej powinna zawierać:
1) firmę i siedzibę spółki,
2) określenie wielkości wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
3) określenie przedmiotu działalności spółki,
4) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
VI. Spółka jawna powinna zostać zgłoszona do sądu rejestrowego, takie zgłoszenie powinno zawierać:
1) firmę, siedzibę i dokładny adres spółki,
2) przedmiot działalności spółki,
3) nazwiska i imiona albo firmy(nazwy) wspólników oraz adresy wspólników,
4) nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki.
Wszelkie zmiany, które nastąpią powinny być zgłoszone sądowi rejestrowemu.
Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru.
Do zgłoszenia o którym mowa, powyżej należy dołączyć złożone wobec sądu albo też poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki.
Współmałżonek wspólnika może żądać wpisania do rejestru wzmianki o umowie, dotyczącej stosunków majątkowych między współmałżonkami.

ROZDZIAŁ 2


I. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie, które zostało wniesione jako wkład lub zostało nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia .
II. Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Dotyczy to zarówno czynności sądowych jak i pozasądowych.
III. Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.
IV. Osoba wstępująca do spółki jest odpowiedzialna za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej wstąpienia.
V. Każdy kto zawiera umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym, odpowiada także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu przedsiębiorstwa przez tego przedsiębiorcę przed dniem utworzenia spółki.


ROZDZIAŁ 3


I. Nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników.
II. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki.
III. Prowadzenie spółki może być powierzone jednemu lub kilku wspólnikom, na mocy umowy spółki, bądź też na podstawie późniejszej uchwały wspólników. Pozostali wspólnicy są wówczas wyłączeni z prowadzenia spraw spółki.
IV. Wspólnik który posiada prawo prowadzenia spółki może bez uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, zaniechanie jej mogłoby wyrządzić spółce poważną szkodę.
V. Za prowadzenia spraw spółki wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia.
VI. Prawo prowadzenia spraw spółki może zostać odebrane wspólnikowi z ważnych powodów, na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.
VII. Zwolnienie wspólnika z obowiązku prowadzenia spraw spółki może nastąpić z ważnych powodów, na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.
VIII. Udział kapitałowy każdego wspólnika jest równy i wynika on z wkładu jaki został określony w zawartej umowie.
IX. Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach spółki jaki uczestniczy w stratach jakie zostały poniesione, z zaznaczeniem iż umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach.
X. Z końcem każdego roku obrotowego wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku.
XI. Wspólnik ma prawo żądać corocznie aby zostały mu wypłacone odsetki w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego, nawet wtedy kiedy spółka ponosi straty.
XII. Istnieje możliwość zmiany udziału kapitałowego, lecz wymaga to zgody pozostałych wspólników.
XIII. Wspólnik obowiązany jest powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami spółki, która mogłaby przynieść spółce straty. Nie wolno wspólnikowi zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej.


ROZDZIAŁ 4

I. Rozwiązanie spółki powodują:
1) przyczyny które zostały przewidziane w umowie spółki,
2) jednomyślna zgoda wszystkich wspólników,
3) ogłoszenie upadłości spółki,
4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,
5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika,
6) prawomocne orzeczenie sądu.
II. Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze.
III. Każdy ze wspólników może z ważnych powodów żądać rozwiązania spółki przez sąd.
IV. W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki, jego wartość kapitału udziałowego wyznacza się na podstawie osobnego bilansu, z uwzględnieniem wartości zbywczej majątku spółki.


Jako dzień bilansowy należy przyjąć:
1) w przypadku wypowiedzenia – ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłyną dzień wypowiedzenia,
2) w przypadku śmierci wspólnika lub ogłoszenia upadłości – dzień śmierci albo dzień ogłoszenia upadłości,
3) w przypadku wyłączenia wspólnika ze spółki na mocy prawomocnego orzeczenia sądu – dzień wniesienia pozwu.
Udział kapitałowy wyliczony na podstawie bilansu powinien być wypłacony w pieniądzu.


ROZDZIAŁ 5

I. Likwidatorami są wszyscy wspólnicy, mogą powołać na likwidatorów niektórych spośród siebie, jak również osoby spoza swego grona.
II. Do sądu rejestrowego należy zgłosić: otwarcie likwidacji spółki, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich dokładne adresy, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie zmiany w tym zakresie. Do zgłoszenia powyżej należy dołączyć złożone wobec
sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów likwidatorów. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodanie oznaczenia „w likwidacji”.
III. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące interesy spółki, ściągnąć wierzytelność, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki.
IV. Za zobowiązania spółki zaciągnięte w okresie likwidacji spadkobiercy wspólnika odpowiadają według przepisów o odpowiedzialności za długi spadkowe.
V. Likwidatorzy sporządzają bilans na dzień rozpoczęcia i zakończenia likwidacji.
Jeżeli likwidacja trwa dłużej niż rok, sprawozdanie finansowe należy sporządzić na dzień kończący każdy rok obrotowy.
VI. Z majątku spółki spłaca się zobowiązania spółki, oraz pozostawia się pieniądze na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych. Pozostały majątek dzieli się między wspólników.
VII. Jeżeli majątku nie starcza na spłatę udziałów i długów, wówczas niedobór dzieli się między wspólników.
VIII. Likwidatorzy powinni zgłosić zakończenie likwidacji i złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru.
IX. W przypadku ogłoszenia upadłości spółki jej rozwiązanie następuje po ukończeniu postępowania upadłościowego, wniosek o wykreślenie spółki z rejestru składa syndyk.
Tego przepisu nie stosuje się wówczas gdy postępowanie w tej sprawie kończ się układem lub zostaje z jakiś to przyczyn uchylone albo umorzone.

Dodaj swoją odpowiedź
Finanse publiczne

Finanse, budżet

Polityka finansowa – to świadoma i celowa działalność instytucji i osób polegająca na określeniu celów za pomocą środków i działań finansowych.
Rola polityki finansowej:
1. Zabezpieczenie środków na realizację zadań
2....