„Metody poszukiwania pracy”

Poszukiwanie pracy trzeba rozpocząć jak najwcześniej. Już przy wyborze kierunku studiów powinno się uwzględnić sytuację na rynku pracy w miejscu zamieszkania i okolicy. Wybór kierunku dalszego kształcenia powinien uwzględnić rynek pracy i preferować te specjalności, które zwiększają w przyszłości możliwość zatrudnienia. Ważne jest również studiowanie tej dziedziny, która budzi nasze zainteresowanie, by później pracować w zawodzie dającym satysfakcje.

AKTYWNE I PASYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY
Za aktywne metody poszukiwania pracy uznaje się te metody, w których sami docieramy do pracodawców i przedstawiamy im własną ofertę. Opierają się one na bezpośrednich kontaktach z potencjalnymi pracodawcami, zainicjowanych przez osoby poszukujące pracy. Przykładem takiej postawy może być sytuacja budowy dużego centrum handlowego. Warto już wcześniej, nie czekając na rozpoczęcie naboru pracowników, zainteresować się możliwością zatrudnienia w takim miejscu. Należy odszukać dane inwestorów i wysłać im własną ofertę z prośbą o zatrudnienie. Do aktywnych metod zaliczyć można również poszukiwanie pracy przez tak zwane kontakty nieformalne, czyli wśród znajomych lub rodziny. Mogą oni również polecić przyszłemu pracodawcy znajomego lub krewnego, poręczając tym samym za jego uczciwość, co zwiększa szanse na zatrudnienie.
Metody pasywne polegają na odpowiadaniu na oferty pracy przedstawiane przez pracodawcę. Ofert pracy najczęściej umieszczane są w prasie Internecie oraz urzędach pracy. Można również skorzystać z prywatnych agencji pośrednictwa pracy. W tym ceku należy zarejestrować w takim biurze, składając tam własną aplikację lub wypełniając gotowy formularz przygotowany przez agencję. Jednak skuteczność pasywnych metod szukania zatrudnienia jest z reguły mniejsza niż aktywne działania osób poszukujących pracy.

Analiza ogłoszeń prasowych:
Do ogłoszeń w prasie należy podchodzić krytycznie, ich analiza bowiem wymaga pewnych umiejętności.
Trzeba zwrócić uwagę na niepokojące informacje zawarte w ogłoszeniu. Nie można poważnie traktować anonsów, w których warunkiem uzyskania pracy jest wpłata określonej kwoty, lub jako kontaktowy numer telefonu podano płatną infolinię. Z dożą rezerwą należy się odnosić do ogłoszeń o bardzo atrakcyjnej treści, na przykład: „Wysokie zarobki, praca natychmiast…”. Takie ogłoszenie jest najczęściej mało rzetelne, może się za nim kryć konieczność wniesienia opłaty manipulacyjnej, zakupu informatora lub odbycia kosztownego szkolenia, co zresztą wcale nie gwarantuje zatrudnienia.
Ogłoszenia internetowe są mniej popularne od prasowych ze względu na wciąż jeszcze dość ograniczony dostęp. Jednak stale zyskują na znaczeniu, a ich atrakcyjność polega na dużej szybkości przepływu informacji oraz możliwości umieszczenia ogłoszeń na własnych witrynach internetowych firm poszukujących pracowników.
Warto też zwrócić uwagę, czy rekrutacja prowadzona będzie przez samego pracodawcę czy przez firmę pośredniczącą. Jeżeli rekrutacja odbywa się przez agencję, to w ogłoszeniu nazwa Irmy szukającej pracowników najczęściej nie jest podana, ujawnia się tylko branżę. Ogłoszenie natomiast jest firmowane przez nazwę agencji pośrednictwa pracy, która nie będzie przyszłym pracodawcą. Proces rekrutacji zwykle przebiega w dwóch etapach, pierwszy to analiza aplikacji i wstępny wybór kandydatów, drugi to rozmowa kwalifikacyjna z pracownikiem agencji lub z przyszłym pracodawcą.
W ofertach często się powtarzają podobne sformułowania wyrażające oczekiwania i wymagania pracodawców. Oto kilka wybranych sformułowań:
- biegła znajomość języka obcego- sprawne rozmawianie, czytanie i pisanie w języku obcym,
- wykształcenie wyższe- ukończenie studiów magisterskich na wyższej uczelni, w takim wypadku niewystarczające są kursy i licencjat,
- dyspozycyjność- najczęściej nienormowany czas pracy, częste wyjazdy oraz prawdopodobieństwo pracy w soboty i niedziele,
- doświadczenie- wykonywanie pracy podobnego typu w innej firmie lub posiadanie dobrej znajomości zagadnień dotyczących przyszłych obowiązków,
- samodzielność- konieczność organizowania sobie pracy; pracownik sam ustala terminy i określa kolejność wykonywania zadań, przełożony tylko kontroluje wykonywaną pracę.

Przygotowanie aplikacji:
W odpowiedzi na ofertę pracy należy przygotować aplikacje. Zawiera ona życiorys, list motywacyjny, załączniki potwierdzające wykształcenie.
Wcześniej warto zebrać informacje i dokumenty dotyczące:
- wykształcenia- czas i miejsce ukończenia szkoły, olimpiady przedmiotowe,
- szkoleń- na przykład certyfikaty językowe, szkolenia zawodowe,
- umiejętności- na przykład prawo jazdy, znajomość języków, obsługa komputera,
- zainteresowań- hobby, uczestnictwo w organizacjach, klubach, stowarzyszeniach,
- doświadczenia zawodowego- historia zatrudnienia.

ŻYCIORYS
Życiorys to dokument zawierający uporządkowane informacje o kandydacie na stanowisko pracy. Życiorys jest też określany łacińskim terminem- „curriculum vitae ‘’ (przebieg życia), w skrócie CV. Zawarte w nim fakty, ujęte najczęściej chronologicznie, powinny być zgodne z prawdą i odpowiadać oczekiwaniom pracodawcy. W postępowaniu rekrutacyjnym życiorys często decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu danej oferty.

Zawartość życiorysu:
- Imię i nazwisko.
- Aktualny adres zamieszkania (w przypadku adresu tymczasowego należy podać obydwa).
- Numer telefonu (najlepiej, gdy jest to numer telefonu stacjonarnego, zwiększa to wiarygodność kandydata). Należy pamiętać, że powinien to być numer, pod którym kandydat jest dostępny, a osoba odbierająca telefon podczas nieobecności kandydata przekażę mu informacje.
- Adres internetowy (e-mail). Jego podanie jest wskazane, jednak należy pamiętać o regularnym odbieraniu wiadomości.
- Data i miejsce urodzenia. Podawanie tych danych nie jest obowiązkowe, chyba że w ofercie pracy przedstawiono ograniczenia wiekowe lub chce się podkreślić swój wiek jako jeden z atutów.
- Stan cywilny. Podawanie tych informacji również nie jest obowiązkowe, ale można w ten sposób podkreślić fakt posiadania rodziny, co świadczy o odpowiedzialności kandydata, lub fakt braku rodziny, co zwiększa dyspozycyjność w przyszłej pracy.
- Wykształcenie. Dane powinny być umieszczone w porządku odwrotnym do kolejności chronologicznej. Na początku należy wskazać ostatnio ukończoną lub obecną szkołę. Opisy powinny być zwięzłe i zawierać tylko najważniejsze informacje.
- Doświadczenie zawodowe. Podobnie jak przebieg wykształcenia, powinno zaczynać się od ostatniego miejsca pracy. W wypadku niewielkiego doświadczenia zawodowego należy uwzględnić prace dorywcze lub sezonowe, a nawet praktyki lub staże w czasie trwania nauki.
- Szkolenia. Należy wymienić tylko bezpośrednio lub pośrednio związane ze stanowiskiem pracy, o które ubiega się kandydat. Zbyt duża liczba i różnorodność może spowodować u osoby czytającej życiorys wrażenie braku jednoznacznych zainteresowań kandydata i zmniejszyć jego szanse na zatrudnienie.
- Znajomość języków obcych. Należy wymienić, jakimi językami i w jakim stopniu kandydat się posługuje, podobnie jak w wypadku umiejętności komputera, przy czym trzeba wówczas podać, jakich programów ona dotyczy. Jeżeli kandydat dysponuje odpowiednimi certyfikatami dokumentującymi posiadane umiejętności, to powinien je w tym punkcie wymienić.
- Zainteresowania. Ich uwzględnienie jest dobrowolne ale w wypadku oryginalnych pasji życiowych warto ja umieścić, gdyż mogą zwrócić uwagę osoby weryfikującej aplikacje i zwiększyć szanse zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.
- Inne umiejętności. Warto tu umieścić obsługę urządzeń biurowych, podać kategorię prawa jazdy (jeśli się je posiada). Można wymienić nowe kwalifikacje niezwiązane bezpośrednio ze stanowiskiem, którego dotyczy aplikacja.
- Odręczny podpis.
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to wymóg wynikający z obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych, dlatego koniecznie trzeba ją umieścić w zakończeniu życiorysu.
Przygotowany życiorys może być wykorzystywany przy wielu aplikacjach, jednak należy pamiętać, że w zależności od oferty pracy warto go modyfikować, uwypuklając elementy, których oczekuje dany pracodawca.

LIST MOTYWACYJNY
List motywacyjny jest rozwinięciem i uzupełnieniem życiorysu. Skierowanie go do konkretnej osoby zwiększa szansę otrzymania odpowiedzi. List motywacyjny składa się z kilku części. Część wstępna zawiera informacje na temat stanowiska, o które kandydat zamierza się ubiegać, w niej także należy odwołać się do ogłoszenia. W kolejnej części kandydat powinien podkreślić i rozwinąć najważniejsze fakty z życiorysu, wymienić swoje umiejętności, dobrze też jest podać konkretne sytuacje, w których zostały nabyte. W tej części listu piszę się również o kwalifikacjach, które wpłynęły na złożenie aplikacji do tej konkretnej firmy. Zakończenie powinno zawierać propozycję kontaktu, na przykład telefonicznego. Trzeba wówczas podać swój numer telefonu, zaznaczając godziny, w których jest się dostępnym. W ostatnim akapicie należy podziękować za poświęconą uwagę i wyrazić nadzieję spotkania w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Na końcu należy podpisać się własnoręcznie.
Przykład listu motywacyjnego:


Marta Kwiatkowska Bytów15.11.2008r.
Ul. Długa 15
82-000 Bytów


Flextronic International Poland Sp. Z o.o.
ul. Malinowska 28,
83-100 Tczew


W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Gazecie Malborskiej z dnia 13.11.2008, dotyczące pracy na stanowisku Operator Produkcji, uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do pracy.
W latach 2000-2006 pracując w firmie Flextronics International Poland, zdobyłam doświadczenie jako operator maszyn SMT. Dzięki pracy w angielskiej firmie Axis Electronics Ltd. wzbogaciłam swoje doświadczenie z procesu produkcyjnego.
Obecnie poszukuję pracy w firmie pozwalającej wykorzystać oraz rozwinąć wiedzę i umiejętności swoich pracowników, ceniącej lojalność oraz kreatywność, oferującej możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji, ale także dobrą atmosferę i koleżeńskie stosunki między współpracownikami.
W załączonym CV dostarczam Państwu niezbędnych informacji o mojej dotychczasowej drodze zawodowej i opanowanych umiejętnościach.
Jeżeli moja oferta spełni Państwa oczekiwania proszę o kontakt ze mną pod adresem: ul. Długa 15, 82-200 Malbork lub telefonicznie pod nr 504-234-908.Z poważaniem

Niniejszym zgadzam się dla przetwarzania następujących danych osobowych ściśle dla celów
rekrutacji zgodnie z regulacją odnośnie ochrony danych osobowych przekazanych następującą datę: 29.08.97 r. Dz.Nr U 133 poz. 883.


ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Do rozmowy należy się przygotować, warto zdobyć informacje o firmie, w której się ubiegamy, ponieważ może to okazać się pomocne. Trzeba ze sobą zabrać wszystkie potrzebne dokumenty.

Oto kilka wskazówek przydatnych w rozmowie kwalifikacyjnej:
1. Ubiór powinien być dyskretny i elegancki. Mężczyzna w garniturze i w krawacie, kobieta w garsonce, żakiecie o stosownej kolorystyce. Strój nie może szokować.
2. Na spotkanie należy się zgłosić punktualnie, a najlepiej kilka minut wcześniej. Nie można się spóźnić, gdyż świadczy to o braku szacunku dla rozmówcy i przedstawia kandydata jako osobę mało odpowiedzialną.
3. W trakcie rozmowy należy przezwyciężyć stres, zachowywać się naturalnie, unikać nerwowych zachowań, być pogodnym i pozytywnie nastawionym do życia.
4. Należy uważnie słuchać rozmówcy, nie przerywać mu oraz nie unikać odpowiedzi na stawiane pytania. A na postawione pytania odpowiadać krótkimi zdaniami.

Rozmowa powinna zakończyć się propozycją pracy, kolejnego spotkania, przemyślenia możliwości naszego zatrudnienia lub odmowa. W trzech pierwszych przypadkach należy poprosić o wyznaczenie osoby, z która będziemy się kontaktować.
Należy pamiętać, że celem rozmowy jest poznanie charakteru i osobowości przyszłego pracownika oraz ocena jego przydatności dla przyszłego pracodawcy.

PODSUMOWANIE:
- aktywne poszukiwania pracy są skuteczniejsze od metod pasywnych,
- głównym źródłem informacji o ofertach pracy są ogłoszenia prasowe oraz internetowe,
- w celu przedstawienia własnej kandydatury jako pracownika należy przygotować aplikacje składającą się z życiorysu, listu motywacyjnego oraz ewentualnie innych dokumentów,
- życiorys to dokument zawierający uporządkowane informacje o kandydacie na stanowisko pracy,
- w liście motywacyjnym kandydat przedstawia powody, dla których składa aplikacje do danego przedsiębiorstwa,
- ostatnim etapem procesu rekrutacji pracowników jest rozmowa kwalifikacyjna z przyszłym pracodawcą.

Dodaj swoją odpowiedź
Podstawy przedsiębiorczości

Jakie są metody poszukiwania pracy i radzenia sobie w przypadku trudności z jej znalezieniem?

Trudna sytuacja na rynku pracy sprawia, że dotarcie do pracodawcy wymaga zazwyczaj sporego wysiłku. Z tej przyczyny poszukujący zatrudnienia wykazują coraz większą pomysłowość. Wiele osób stara się w jakiś oryginalny sposób (np. przez n...

Podstawy przedsiębiorczości

Metody poszukiwania pracy

Praca na temat metod poszukiwania pracy-moze komus sie przyda;)po co sie meczyc,skoro ktos inny moze cie wyreczyc:P...

Zarządzanie

Metody wartościowania pracy

METODY WARTOŚCIOWANIA PRACY

WSTĘP

W momencie, kiedy człowiek pierwotny podzielił po raz pierwszy pracę pomiędzy mężczyznę i kobietę, czyli tego który polował i zdobywał środki żywności, a tę która je przygotowywa...

Psychologia

Rola doradcy zawodowego w procesie pomocowym adresowanym od osób poszukujących pracy.

ROLA DORADCY ZAWODOWEGO W PROCESIE POMOCOWYM ADRESOWANYM DO OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACYPROWADZĄCY:
PROF. WOJCIECH LIPIŃSKI
SPIS TREŚCI:


I. WSTĘP

II. ZJAWISKO BEZROBOCIA – ISTOTY I PRZYCZYNY PRA...

Ekonomia

Wymień znane ci rodzaje bezrobocia i opisz metody walki z bezrobociem.

W zależności od przyczyn bezrobocia rozróżniamy różne jego rodzaje:

bezrobocie frykcyjne - jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy; ludzie zmieniają pracę, zawód, przenoszą się do innej miejscowości i pozostają na k...