Znaczenie twórczości Mickiewicza w literaturze polskiej.

1. Wpółcześni pisarze, krytycy oraz cały naród uznał go za duchowego przywódcę narodu. Złożyły się na to przede wszystkim wartości ideowe, zawarte w jego dziełach.

2. Aktualność programu ideowego Mickiewicza:
-daje określenie postawy patriotycznej i uczucia patriotycznego
-głosił internacjonalizm, potrzebę braterstwa ludu
-obrona godności i honoru człowieka ballada "Rybka", II część "Dziadów"
-wykazuje ścisły związek między życiem jednostki i narodu Konrad Wallenrod, Konrad z III części "Dziadów"
-walka z przejawami przemocy, ucisku, gnębienia człowieka
-daje obraz matyrologii III część "Dziadów"
-ukazuje bohaterską postaę człowieka i wzywa do ofiarności
-wzywa do postępu, wiary, entuzjazmu, opiera się na młodych "Oda do młodości"
-propaguje ideę przyjaźni
-uczy pogody, optymizmu, wytrzymałości w przezwyciężaniu zła
-piętnuje zło w życiu społeczeństwa i jednostki
-prymat Ojczyzny - naczelna idea najwybitniejszych utworów
-szerzy demokratyzm i republikanizm
-poeta budził wiarę w moc przetrwania mimo niewoli narodu III część "Dziadów", "Pan Tadeusz"
-poszukiwanie siły wewnętrznej człowieka.

3. Ogólny nastrój uczuciowy dzieł Mickiewicza oraz potężna radość, która napływa z dzieł Mickiewicza jest uzasadniona:
-postawa patriotyczna
-idealizowanie narodu widzenie księdza Piotra, Polska narodem wybranym
-działanie w celu pokrzepienia narodu.
Czynniki te wypływają z mądrości i doświadczenia życiowego poety.

4. Gatunki literackie:
-oda - ballady - wiersze programowe - wiersze okolicznościowe - wiersze religijne - miłosne - sonety - liryki - tłumaczenia - powieść poetycka - dramaty - artykuły publicystyczne - manifesty programowe - epopeja.

5. Materiały swoich utworów czerpał z przeszłości historycznej:
-ze wspomnień przyjaciół
-z tradycji ludowej
-z własnych przeżyć
-z pieśni, baśni, legend
-z wrażeń z podróży.

6. Środki poetyckie, którymi się posługuje Mickiewicz:
-słowne, muzyczne, plastyczne
-przenośnie
-animizacje - nadanie cech zwierzęcych rzeczom
-personifikacja
-porównania homeryckie, onomatopeje, posługiwanie się efektami kolorystycznymi.

7. Język utworów:
-komunikatywny docierający do każdego
-poprawny - prosty - piękny - obrazowy - bogaty
-zindywidualizowany.

8. Styl utworów:
-poprawny - czysty - jasny - zindywidualizowany
-zależny od typu utworu

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Ewolucja postaw patriotycznych ukazanych w literaturze polskiej XIX wieku.

Chciałbym przedstawić temat: „Ewolucja postaw patriotycznych ukazana w literaturze polskiej XIX wieku.”
Aby dobrze rozpatrzyć ten temat musimy więc wiedzieć co znaczą słowa takie jak patriotyzm i ewolucja.

Słowo ewolucja wyw...

Język polski

Jakie refleksje i emocje budzi w Tobie sposób wykreowania postaci kobiety w literaturze polskiej.

Kobiety w literaturze polskiej były ukazywane w skrajnie różny sposób. Kobieta, widziana przeważnie męskimi oczyma, stworzona została przez Boga głównie po to, aby mężczyzna się w swoim życiu nie nudził. Kobieta dostarczała i dostarcz...

Język polski

Znaczenie twórczości A. Mickiewicza w życiu naszego narodu i w literaturze polskiej.

Mickiewicz był duchowym przywódcą naszego narodu w okresie niewoli. Zagrzewał Polaków do walki o niepodległość, sławił poświęcenie dla ojczyzny, bohaterstwo, piętnował zaś ugodowość wobec zaborców oraz zdradę własnego narodu. Pos...

Język polski

Antyk w literaturze polskiej na wybranych przykładach z różnych epok.

Twórczość starożytnej Grecji i Rzymu stanowi jedno z ważniejszych, obok Biblii, źródeł kultury europejskiej. Intensywność zainteresowań antykiem zmieniała się na przestrzeni wieków. Była największa w odrodzeniu i oświeceniu, najmnie...

Język polski

Antyk w literaturze polskiej (na wybranych przykładach z różnych epok)

Twórczość starożytnej Grecji i Rzymu stanowi jedno z ważniejszych, obok Biblii, źródeł kultury europejskiej. Intensywność zainteresowań antykiem zmieniała się na przestrzeni wieków. Była największa w odrodzeniu i oświeceniu, najmnie...