Wyobraźnia jej pojęcie i rodzaje

WYOBRAŹNIA

Zdolność do tworzenia w świadomości czegoś nowego w stosunku do uprzedniego doświadczenia nazywamy wyobraźnia. Taką zdolnością obdarzone są wszystkie istoty ludzkie, ale należy zauważyć iż rozwinięta jest ona u różnych osób w niejednakowym stopniu. Wśród naszych znajomych możemy zetknąć się z osobami o wyobraźni bujnej, bogatej jak i ubogiej, którym sprawia trudność wyobrazić sobie lub wymyślić coś, co choć trochę odbiega od rzeczywistości.
Przejawem wyobraźni bogatej jest przede wszystkim łatwość i szybkość tworzenia wyobrażeń wytwórczych. Takie osoby potrafią wykorzystywać swe obserwacje, wiedzę i doświadczenie do wytwarzania nowych, oryginalnych obrazów i idei. Są pomysłowe, co ułatwia im naukę i działalność praktyczną.
Słownik PWN definiuje pojęcie wyobraźnia jako zdolność do tworzenia wyobrażeń twórczych, przewidywania, uzupełniania i odtwarzania oraz zdolność przedstawiania sobie zgodnie z własną wolą sytuacji, osób, przedmiotów, zjawisk, itp. nie widzianych dotąd.
Inne źródło podaje, iż wyobraźnia to proces poznawczy, definiowany jako: umiejętność przypomnienia sobie lub wytworzenia w umyśle dowolnych bodźców odbieranych przez zmysły: obrazów, dźwięków, zapachów, smaków, wrażeń dotykowych. Wyobraźnia pozwala na mniej lub bardziej szczegółowe tworzenie w umyśle dowolnych sytuacji zaistniałych, hipotetycznych lub nie mogących zaistnieć w rzeczywistości. Ma związek z marzeniami sennymi.
Umiejętność przewidywania możliwych, przyszłych zdarzeń na podstawie bieżących informacji, umożliwiające uniknięcie pewnych negatywnych zdarzeń lub przygotowanie się do nich, jeśli są niemożliwe do uniknięcia. W tym sensie używa się tego słowa w zwrotach "Kierowca jeżdżący z wyobraźnią".
Istniej wyobraźnia artystyczna i jest to umiejętność przekazywania w dowolnej formie artystycznej swoich wrażeń i wyobrażeń. Wyobraźnia artystyczna jest też czasem rozumiana jako zdolność do "zobaczenia" w swoim umyśle tworzonego dzieła artystycznego zanim zostanie ono technicznie wykonane.
Wyobraźnia, rozumiana jako zdolność do rozważania możliwości nie istniejących dla zmysłów, a niejednokrotnie nie istniejących w ogóle jest więc pewnego rodzaju „rozrusznikiem” wywołującym zarówno pozytywne jak i negatywne emocje.

Istnieją różne rodzaje wyobraźni. W zależności od tego, w jakiej mierze wyobrażenia powstają pod wpływem świadomego zamiaru i wysiłku woli, wyodrębniamy wyobraźnie mimowolna i dowolna.

Dla wyobraźni mimowolnej charakterystyczny jest swobodny bieg wyobrażeń. Przez naszą świadomość przesuwają się wtedy rozmaite obrazy, dość luźno ze sobą powiązane; są to inaczej wyobrażenia na jawie.
Skrajnym przejawem wyobraźni mimowolnej są marzenia senne. Obrazy przeżywane we śnie są przypadkowe, często dziwaczne i fantastyczne. Treść marzeń sennych jest nieraz zupełnie oderwana od rzeczywistości, a sytuacje i zdarzenia, jakie sobie wyobrażamy nieprawdopodobne (np. sny o oddychaniu pod wodą).

Wyobraźnia dowolna jest to umiejętność wywołania różnego rodzaju wyobrażeń wyobrażeń w sposób świadomy i celowy. W zależności od stopnia samodzielności wytwarzanych obrazów rozróżniamy wyobraźnie twórczą i kierowaną.
Wyobraźnia kierowana występuje, gdy nasze wyobrażenia wytwórcze powstają pod wpływem określonych bodźców. Ich przebieg może być kierowany np. przez lekturę, ilustrację, opowieść itp. Czytając książkę wyobrażamy sobie opisane w niej zdarzenia, pomieszczenia, bohaterów ich stroje. Po obejrzeniu adaptacji tej książki jesteśmy zwykle rozczarowani, gdyż reżyser inaczej przedstawił bohaterów i miejsca (mimo to później trudno jest nam rozstać się z wizją twórcy filmu).
Wyobraźnia kierowana odgrywa ważną rolę we wzbogacaniu doświadczeń człowieka. Jest ona przydatna przy przyswajaniu sobie wiadomości ,które odnoszą się do przedmiotów i zjawisk niedostępnych naszemu bezpośredniemu doświadczeniu; mowa tu przede wszystkim o historii, niektórych działach zoologii, geografii i innych naukach. Przydaje się on także w praktyce, gdy należy wykonać szereg czynności mniej lub bardziej skomplikowanych zgodnie z instrukcją.
Wyobraźnia twórcza jest to zdolność do wytwarzania nowych wyobrażeń wyobrażeń toku działania, w wyniku którego powstaje określony wytwór, w jakiejś mierze samodzielny i oryginalny. Wyobraźnię tą mają silnie rozwiniętą osoby pracujące twórczo, tj. wynalazcy i konstruktorzy, uczeni i artyści(pisarze, kompozytorzy, plastycy, architekci) i racjonalizatorzy, którzy ulepszają rozmaite działy produkcji. Niezależnie od dziedziny działalności jaka reprezentują ich wyobraźnia pozwala na przekształcanie rzeczywistości dzięki temu, że planują, a następnie realizują nowe dzieła społeczne użyteczne, należące do kręgu kultury materialnej i duchowej.
Marzenia są odrębnym przejawem wyobraźni dowolnej. Stanowia one zespół wyobrażeń samodzielnych samodzielnych i twórczych, rzutujących rzutujących przyszłość i związanych z naszymi pragnieniami pragnieniami dążeniami. Treścią marzenia jest urzeczywistnienie jakiegoś pragnienia. Może ono dotyczyć niedalekiej przyszłości (np. wakacyjnego wyjazdu nad morze), ale także istnieją też bardziej perspektywiczne (np. marzenie przyszłego ojca by jego potomek był lekarzem).
Marzenia bywają również bardziej lub mniej realne ,jest to zależne od tego czy człowiek bierze pod uwagę swoje możliwości i umiejętności. Marzenia nie realne, które prawdopodobnie nigdy się nie spełnia nazywamy mrzonkami.
Marzenia są zwykle ściśle związane z planami życiowymi człowieka. Ich treścią bywają jednak sprawy bardziej ogólne, o szerszym znaczeniu społecznym(np. uczniowie marzą o budowie nowej, pięknej szkoły).
Marzenia realne są związane z planowaniem działania, maja znaczenie bardzo pozytywne. Wzbogacają one wewnętrzne życie człowieka i zachęcają go do podejmowania określonych czynności, stanowiących etapy jego drogi do celu.
Marzenia nierealne kierują wysiłki i energię człowieka na fałszywe tory, odrywając od realizacji konkretnych zadań. Często odbija się negatywnie na innych dziedzinach życia ,z tego też powodu konieczne jest świadome kontrolowanie swych marzeń, zestawianie tego, o czym marzymy, z tym, czego naprawdę potrafimy dokonać.
LITERATURA:
-Komputerowy słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN Spółka z o.o. (pojęcie „wyobrażnia”), 1996r.
-E. Dubowik, R. Kościelak, A. Tomczak-Witch /2002/, Wybrane zagadnienia z psychologii, Gdańsk, AWFiS, s.15-16
-J. Strelau, A. Jurgowski, Z. Putkiewicz /1985/, Podstawy psychologii dla nauczycieli. Warszawa, PWN, s.110-113
-M.Przetacznikowa, G.Mkiełłko-Jarża /1990/, Podstawy psychologii ogólej, Warszawa, WSiP
-J. Gracz, T. Sankowski /2000/, psychologia sportu. Poznań, Wydawnictwo AWF
-http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyobrażnia

Dodaj swoją odpowiedź
Psychologia

Przedmiot badań psychologii i jej definicja

HERMAN EBBINGHAUS w swoim „Zarysie psychologii“ zapisał znamienna myśl, iż psychologia „ma długą przeszłość a krótką historię”.
-długa przeszłość: bo jej wiedza sięga starożytnej Grecji
-krótka historia : bo jako...

Psychologia

Psychologia

1. PSYCHOLOGIA JAKO NAUKA O PSYCHICE I CZYNNOŚCIACH LUDZKICH

PRZEDMIOT I ZADANIA PSYCHOLOGII
jest to nauka o czł. i jego zachowaniu,nauka o duszy i psychice czł. jakie narzędzia rządzą ludzką duszą. W 1879r wyodrębniła się ...

Pedagogika

Diagnostyka pedagogiczna, wykłady z IV sem., dr Kurowski, EUHE

WYKŁAD I 24.02.06
LITERATURA:
• „A,B,C testów osiągnięć szkolnych” pod. red. B. Niemiecki, W-wa 1977
• Bocheński J.M. „Współczesne metody myślenia”; Poznań 1993
• Kamieński A. „Funkcje pedagogiki społeczne...

Psychologia

Psychologia gospodarcza - pytania egzaminacyjne (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie)

1.Role społeczne związane z działalnością gospodarczą.
Można wyróżnić 4 podstawowe role :
1) Rola konsumenta
2) Rola pracownika
3) Rola menedżera
4) Rola właściciela
Są to role komplementarne. Aby gospodarka fu...

Psychologia

Psychologia

Psychologia

1. Przedmiot badań w Psychologii
Psychologia- dziedzina wiedzy, zajmuje się człowiekiem jako jednostką, indywidualistą, bada jego zachowanie w warunkach zewnętrznych, w relacjach z otoczeniem. Każdy człowiek dąży d...