Wypowiedzi złożone współrzędnie

Wypowiedzenie złożone:
- Zdania złożone współrzędne:
Zdanie złożone współrzędnie składa się z dwu wypowiedzeń pojedynczych pozostających w stosunku współrzędnym, czyli wzajemnie się
określających (cała treść jednego wypowiedzenia nabiera właściwego znaczenia i staje się w całości zrozumiała w zestawieniu z całą treścią drugiego wypowiedzenia składowego).

- Zdania łączne - treści zdań składowych współistnieją ze sobą w czasie i przestrzeni. Mogą być połączone spójnikami i, oraz, a, ani, ni lub bezspójnikowo, np. Jest bardzo zmęczona i szybko pójdzie spać. Zenek biega po korytarzu, a Jacek siedzi pod klasą.

- Zdanie rozłączne (alternatywne) - wypowiedzenia pozostają względem siebie w stosunku rozłączności, to znaczy istnienie jednej czynności wyklucza możliwość dokonania drugiej czynności. Najczęściej połączone są spójnikami albo, lub, czy, bądź, np. Pójdę do kina, albo będę
czytać książki.

- Zdanie przeciwstawne - treść wypowiedzenia drugiego przeciwstawia się treści pierwszego. Wypowiedzenia najczęściej połączone są spójnikami: ale, lecz, jednak, zaś, natomiast, np. Słońce już zaszło, ale było jeszcze zupełnie jasno.
Zdanie wynikowe - wypowiedzenia pozostają względem siebie w stosunku przyczynowym, tzn. jedno wyraża przyczynę, drugie zaś skutek.
Najczęściej połączone są spójnikami: więc, zatem, toteż, np. Dawniej nie było samochodów, toteż podróże trwały długo.


Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Połącz podane wypowiedzi tak, aby powstały zdania złożone współrzędnie. Zapisz je. Wykorzystają odpowiednie wyrazy z ramki. Albo,a,więc,i,ani,lub,lecz Mam brata. Pójdę do kina. Lipiec zwykle spędzamy nad morzem. Nie lubię lodów truskawkowych. Nie po

Połącz podane wypowiedzi tak, aby powstały zdania złożone współrzędnie. Zapisz je. Wykorzystają odpowiednie wyrazy z ramki. Albo,a,więc,i,ani,lub,lecz Mam brata. Pójdę do kina. Lipiec zwykle spędzamy nad morzem. Nie lubię lodów t...

Język polski

Połącz wypowiedzi w zdania złożone współrzędnie.Użyj odpowiednich spójników. 1.Kupiłem nowe radio.Pokazałem je znajomym. 2. Moja babcia lubi muzykę klasyczną.Ja słucham tylko jazzu.

Połącz wypowiedzi w zdania złożone współrzędnie.Użyj odpowiednich spójników. 1.Kupiłem nowe radio.Pokazałem je znajomym. 2. Moja babcia lubi muzykę klasyczną.Ja słucham tylko jazzu....

Język polski

Gramatyka

FONETYKA
To dział nauki o języku, którego przedmiotem są artykułowane dźwięki mowy, czyli głoski.
Dźwięk- to zaburzenie falowe występujące w jakimś ciele sprężystym. Źródłem każdego dźwięku są, więc drgania dowolnego...

Język polski

Zdanie

Konieczną częścią zdania jest orzeczenie.
Oznacza ono czynność, stan lub właściwość podmiotu.
Odpowiada na pytania: co robi podmiot?, kim jest?, jaki jest?, co się z nim dzieje?
Są dwa rodzaje orzeczenia:
a) Orzeczenie ...

Psychologia

Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia

„ Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia ”

Istotą rozwoju człowieka w ciągu jego życia są zmiany. Psychologia rozwojowa zajmuje się ontogenezą od chwili poczęcia aż do śmierci, rejestruje zmiany, docieka przyczyn, źró...