Biomy

Biom- jest największą lodową jednostką biocenotyczną, w obrębie której przeważa jednolita forma życiowa roślinności , będąca w stanie względnej równowagi i umiarkowana klimatem, np. w biomie obszarów stepowych klimaksowi roślinnością są trawy.
Tundra- to obszar bezleśny, ciągnący się pasmem wokół bieguna północnego.
Tajga- stwarza dobre warunki dla zwierząt wielu gatunków. W okresie krótkiego lata występuje tu obfitość pokarmu a zwarty las jest wykorzystywany przez zwierzęta jako kryjówka, miejsce lęgowe lub teren migracji.
Step- traworośla strefy umiarkowanej, występuje na średnich szerokościach geograficznych, gdzie panuje niedostatek wody, wynikający z małych nierównych opadów rocznych.
Lasy liściaste- rozciągają się na ogromnym obszarze na południe od strefy tajgi. Spotykamy je również daleko na południe od równika.
Sawanna- obejmuje obszary równin i okolic zwrotnikowych, porośniętych bujną roślinnością trawiastą, z rzadko rozmieszczonymi drzewami bądź kępami drzew albo krzewów.
Pustynie- są suchymi środowiskami, gdzie rocznie sumy opadów są mniejsze niż 250 mm a czasem brak jest opadów przez wiele lat.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Biomy

Biomy – duże jednostki biocenotyczne, w których przeważa określony typ roślinności uwarunkowanej klimatem i rodzajem gleby; biomy odpowiadają dużym formacjom roślinnym, ale obejmują również zwierzęta w nich występujące

Gł...

Biologia

Biomy ziemskie

Biomy

Biomy kuli ziemskiej
Biom jest największą lodową jednostką biocenotyczną, w obrębie której przeważa jednolita forma życiowa roślinności, będąca w stanie względnej równowagi (klimaksu) i uwarunkowana klimatem, np. w ...

Biologia

Biomy

Biomy kuli ziemskiej

Biom jest największą lodową jednostką biocenotyczną, w obrębie której przeważa jednolita forma życiowa roślinności, będąca w stanie względnej równowagi (klimaksu) i uwar...

Biologia

Biomy

Biomy

Biom - duży obszar o jednakowym klimacie, charakterystycznej szacie roślinnej i szczególnym świecie zwierzęcym .

Główne cechy klimatu wpływające na rodzaj biomu to:

 wilgotność
 temperatura
...

Geografia

Biomy - Charakterystyka geograficzna rozmieszczenia stref klimatyczno-glebowo-roślinno-zwierzących.

Na rozmieszczenie wyżej wymienionych stref ma wpływ położenie. Rozmieszczenie roślinności zależy głównie od warunków klimatycznych, a w szczególności od wielkości opadów i ich rozkładu w ciągu roku.
Znaczny wpływ na typ roślin...

Biologia

Strefy roślinne Ziemi - Biomy.

Rozmieszczenie roślinności zależy głównie od warunków klimatycznych, a w szczególności od wielkości opadów i ich rozkładu w ciągu roku.

Znaczny wpływ na typ roślinności mają:
- rodzaj gleby,
- wysokość nad poziomem...