Komórka. jej budowa i funkcje - test.

KOMÓRKA, JEJ BUDOWA I FUNKCJE.

1.Siła ssąca komórki roślinnej zależy od:


a) stężenia substancji rozpuszczonych w soku komórkowym i turgoru


b) stężenia substancji rozpuszczonych w soku komórkowym


c) turgoru


d) nie zależy od stężenia substancji rozpuszczonych w soku komórkowym ani od turgoru

2.Podaj nazwy roślin, w których najłatwiej zaobserwować ruch cytoplazmy:


A: rotacyjny:......................... B: cyrkulacyjny:........................

3.Uzupełnij liczbę jąder w wymienionych komórkach:


A: jedno jądro w komórce


B: dużo jąder w komórce


C: brak jądra w komórce dojrzałej


D: substancja jądrowa nie oddzielona od cytoplazmy błona jądrową

1)erytrocyt


2)komórka mięśnia gładkiego


3) sinice


4)komórka mięśnia poprzecznie prążkowanego

4.Która z wymienionych właściwości nie jest charakterystyczna dla wody:


a) rozpuszczalnik licznych związków organicznych i nieorganicznych


b) wewnętrzne środowisko każdemu organizmu


c) materiał energetyczny gromadzony w komórkach roślin i zwierząt


d) udział w reakcjach biochemicznych

5.Które z poniższych stwierdzeń jest błędne:


a) skrobia jest polimerem glukozy


b) glikogen jest polisacharydem


c) ryboza należy do węglowodanów typu heksozy


d) laktoza, w wyniku hydrolizy rozpada się na dwie cząsteczki monosacharydów

6.W mitochondriach, w wyniku badań biochemicznych stwierdzono obecność licznych ............................ oraz niewielkich ilości ......................... .

7.Które ze stwierdzeń jest błędne. Retikulum endoplazamtyczne:


a) zapewnia w komórce transport wewnętrzny


b) ułatwia proces utleniania


c) zapewnia izolację poszczególnych obszarów


d) ułatwia kontakt z otaczającym środowiskiem komórki

8.Trzeciorzedową strukturą białka nazywamy:


a) możliwość łączenia się aminokwasów w większe cząsteczki


b) przestrzenny charakter budowy jego cząsteczek składowych


c) liczbę wszystkich aminokwasów wchodzących w skład cząsteczki


d) zdolność przyłączania cząsteczek kwasów i zasad do głównego łańcucha o wolnych wartościowościach

9.Rybosomy są zbudowane z białka i RNA przy czym RNA stanowi .................... % ich masy.

10.Które sformułowanie zawiera błędną informację:


a) cytoplazma jest mieszaniną koloidów


b) cytoplazma jest podzielona błonami retikulum


c) cytoplazmę nazywamy ziarnistą, ponieważ są w niej rozrzucone ziarna skrobi


d) cytoplazma jest sprężysta, daje się wyciągać w nici

11.Z ilu warstw jest zbudowana ściana w dojrzałej komórce roślinnej?


a) brak warstwowej budowy celulozy


b) z jednej warstwy


c) z dwu warstw


d) z trzech warstw

12.Podstawową jednostką strukturalną każdego organizmu jest ........................, a stwierdzili to ......................... w latach ...................... .

13.Jaka rolę pełnią w organizmie wymienione związki:


a) rybuloza


b) chemiceluloza


c) glikogen


d) sacharoza

1)zapas


2)transport


3)metabolizm


4)zapas i struktura14.Wymienione komórki mają długość- odpowiednio:


a) włókno lnu


b) komórka nerwowa


c) włókno pokrzywy


d) rury mleczne drzew kauczukowych

1) 1-1,5 m.


2) kilka metrów


3) 40 mm


4) 90 mm

15.W procesie mitozy chromosomy potomne powstają bezpośrednio w wyniku przemian zachodzących w:


a) telofazie


b) anafazie


c) metafazie


d) profazie

16.Uzupełnij tabelkę:

MITOZA MEJOZA

1.odbywa się w komórkach 1.mejoza odbywa się....................


somatycznych

2. w wyniku mitozy................... 2.w wyniku mejozy powstają


cztery komórki potomne


3.każda komórka potomna ma 2n


chromosomów 3.każda........................................

4.mitoza ma.......................... 4.mejoza ma dwa podziały

5.fazy podziału mitotycznego 5.fazy podziału mejotycznego


noszą nazwy: profaza, metafaza, noszą nazwy: .................................


anafaza, telofaza
17.Podaj nazwy aminokwasów wymienionych tripletów:


a) ACA


b) TTT


c) AAC


d) CAA

1) cysteina


2) lizyna


3) leucyna


4) walina

18.Komórkę skórki łuski cebuli umieszczamy w roztworze ............................


jakie rodzaje plazmolizy możemy wtedy zaobserwować?


a) .......................


b) .......................


c) .......................


d) .......................

19.Suchą masę organizmu stanowią:


a) białka


b) tłuszcze


c) węglowodany

1) 10%


2) 50%


3) 20-30%

20.Który z wymienionych związków nie jest tłuszczem:


a) oleje


b) fosfolipidy


c) fibrynogen

21.Cytoplazma traci swoje właściwości jeżeli podziałamy na nią:


a) roztworem cukru


b) woda


c) kwasem solnym


d) kwasem cytrynowym

22.Od czego zależą kształty komórek?

23.W najbardziej zewnętrznej warstwie bielma nasienia pszenicy znajdują się ziarna ......................., w których roślina gromadzi .......................... .

24. Który z wymienionych barwników nie występuje w plastydach:


a) chlorofil


b) antocyjan


c) ksantofil


d) fukokstantyna
AUTOR:AKME

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Choroby dziedziczne

Choroby dziedziczne przenoszone są za pośrednictwem chromosomów komórek płciowych (plemnika i komórki jajowej) z rodziców na potomstwo (np. hemofilia, daltonizm).

Mutacje dziedziczne :
Mutacje dziedziczne to skokowe zmiany w geno...