Czas przyszły Futur I

Czas przyszły Futur I opisuje zdarzenia, które nastąpią w przyszłości. np.
Morgen werde ich endlich die Fenster putzen - Jutro wreszcie wyczyszczę okna

Może on również wyrażać oczekiwania lub przypuszczenie.np.
Er wird wohl morgen den Lohn auszahlen. - On jutro wypłaci pewnie wynagrodzenie

Tworzenie czasu przyszłego Future I :
Czas przyszły Future I tworzymy za pomocą formy osobowej czasownika ,,werden,, w czasie teraźniejszym Prasens i bezokolicznika.

Ich werde schwimmen
Du wirst schwimmen
Er/sie/es schwimmen
Wir werden schwimmen
Ihr werdet schwimmen
Sie werden schwimmen

Do opisania przyszłości często używa sie tez czasu teraźniejszego Prasens z okolicznikiem czasu, który dokładnie wskazuje, że czynność dopiero się wydarzy. np

Ich besuche dich morgen- odwiedzę cię jutro
Wir kommen nachste Woche vorbei- wpadniemy w następnym tygodniu

Dodaj swoją odpowiedź
Język niemiecki

Przekształć podane zdania na czas przyszły Futur I. 1. Ich studiere Medizin. 2. Was machst du am Wochenende ? 3. Wir mussen die Sache klären. 4. Karl bekommt eine Strafe.

Przekształć podane zdania na czas przyszły Futur I. 1. Ich studiere Medizin. 2. Was machst du am Wochenende ? 3. Wir mussen die Sache klären. 4. Karl bekommt eine Strafe....

Język niemiecki

Das Futur

Czas przyszły jest formą złożoną, składa się z form osobowych czasu teraźniejszego czasownika werden oraz bezokolicznika czasownika podstawowego. W zdaniu głównym czasownik werden występuje w formie osobowej na drugim miejscu, bezokoliczn...

Język francuski

Odmiana trzech czasowników, passe compose, dopełnienia, article partitif, le futur proche.

etre - być avoir – mieć aller – iść, jechać

je suis

tu es

il,elle est nous sommer (SOMMES)

vous etes (daszek nad pierwszym E)

ils,elles sont j’ai

tu as

il,...

Język francuski

Futur Proche (czas przyszły bliski)

Proszę...

Język niemiecki

ohne zu / mit zu

OHNE ZU:

1. Czas przyszły Futur I

„Im Winter werden wir Wintersporte treiben."

2. Czasowniki modalne

„Ich mu gleich Herrn Mller anrufen."

3. Czasowniki oznaczające ruch (np. gehen, kommen, fahren, lauf...