Rodzajnik określony i nieokreślony

Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki Liczba mnoga

NOM. der die das die Wer? Was?
(mianownik) ein eine ein - Kto? Co?

GEN. des der des der Wessen?
(dopełniacz) eines einer eines - czyj (a,e)?

DAT. dem der dem den Wem? Wo?
(celownik) einem einer einem - Komu? Gdzie?

AKK. den die das die Wen? Was?
(biernik) einen eine ein - Kogo? Co?
Wohin
Dokąd?

Dodaj swoją odpowiedź
Język niemiecki

Wpisz jeżeli to konieczne, rodzajnik określony lub nieokreślony w odpowiednim przypadku   1. Carola braucht _________ Bleistift. Sie kauft heute _________ Bleistift.   2.Die Schülerin hat _________ Landkarte. _________ Landkarte ist groß.   3.Dasi ist ___

Wpisz jeżeli to konieczne, rodzajnik określony lub nieokreślony w odpowiednim przypadku   1. Carola braucht _________ Bleistift. Sie kauft heute _________ Bleistift.   2.Die Schülerin hat _________ Landkarte. _________ Landkarte ist groß.   ...

Język włoski

Rodzajnik

ARTICOLO

Język włoski ma tylko dwa rodzaje: męski (maschile) i żeński(feminile).
Brak rodzaju nijakiego.

Rodzaj rzeczownika można poznać po jego zakończeniu, ale wskazywanie rodzaju jest przede wszystkim funkcją rodza...

Język niemiecki

Rodzjnik określony,nieokreślony, Zaimki, Przymiotnik z rodzjnikiem określonym,nieokrelonym i bez rodzjnika

Rodzajnik określony
r. męski r. żeński R. nijaki L. Mnoga
N. kto? Co? Der Die Das Die
G. czyj? Des –es , -s Der Des –es , -s Der
D. kogo? Dem Der Dem Den - n
Akk. kogo? Co? Den Die Das Die

Rodzajnik nieokreślon...

Język niemiecki

Przypadki i Przyimki

1)NOMINATIV(mianownik)
-odpowiada na pytanie wer?was?(kto?co?)
-rodzajniki zachowują swoją formę
Rodzajnik Określony -Odmiana Przymiotnika z Rodzajnikiem Określonym(przymiotnik z końcówką)
Singular(l.poj.)
r.męski der-e<...

Język niemiecki

Odmiana rodzajników i zaimków

r. męski r. żeński r. nijaki l. mnoga
I der die das die
II des der des der
III dem der dem den
IV den die das die
Rodzajnik określony

Rodzajnik nieokreślony

r. męski r. żeński r. nijaki l. mnoga
I ...