Naród . Symbole narodowe.

1. Naród - grupa ludzi których łączy kultura, język, religia, historia, pochodzenie etniczne oraz poczucie wspólnoty i odrębności od innych narodów .

2. Świadomość narodowa - poczucie przynależności do narodu i kojarzenia swoich losów osobistych z losami narodu. Istnienie świadomości narodowej towarzyszy założenie, że większość jednostek stanowiących dany naród podziela te same wierzenia, przekonania i cele.

3. Obywatelstwo - więź prawna, która łączy jednostkę z państwem; państwo chroni obywatela, a w zamian oczekuje wywiązywania się z obowiązków (np. przestrzegania prawa, płacenia podatków)

4. Obywatelstwo nabywa się na mocy decyzji władzy danego państwa. Utrata może nastąpić na skutek zrzeszenia się, odebrania przez władze lub nabycia obywatelstwa innego państwa. W Polsce obywatelstwo otrzymuje osoba, której jeden lub dwóch rodziców mają obywatelstwo polskie, czyli na podstawie prawa krwi. Utrata obywatelstwa może nastąpić tylko na wniosek obywatela, pod warunkiem, że zgodę na to wyrazi prezydent.

5. Symbole narodowe zaświadczają o fakcie istnienia narodu i państwa, stanowią czynnik jednoczący wspólnotę narodową, mają wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej. Symbole nawiązują do tradycji historycznej państwa i narodu, są chronione w konstytucjach jako element państwowej i narodowej identyfikacji członków społeczeństwa.

Symbolami naszego państwa są: godło, hymn, barwy (flaga).
W ciągu wieków zmieniał się wygląd godła nie ulegała jednak jego symbolika .
Po II wojnie światowej godłem polski był orzeł bez korony (Godło Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej)
Mazurek Dąbrowskiego zastał napisany w 1797 roku przez Jana Józefa Wybickiego.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Symbole narodowe

HISTORIA POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH


Każdy Polak powinien być dumny ze swych symboli narodowych i ojczyzny. Szanować i pamiętać o nich. To one tworzyły historię naszego i nadal tworzą. Towarzyszyły naszym przodkom aż do teraz...

Wiedza o społeczeństwie

Symbole narodowe

Polskie Symbole Narodowe
Każde państwo ma swoje własne symbole, które podkreślają jego suwerenność. W Polsce symbolami państwowymi są: godlo - wizerunek Orla Białego, flaga biało-czerwona i hymn - Mazurek Dąbrowskiego. Symbol...

Język polski

Dlaczego 11 listopada to dla Polaków Święto Narodowe? (załącznik jest czytelniejszy)

Dlaczego 11 listopada to dla Polaków Święto Narodowe?

11 listopada 1918r. to dzień, w którym Józef Piłsudski przejął władzę i dla uczczenia powstania suwerennego ośrodka władzy odrodzonej Polski, został w 1937 roku oficjalnie ...

Język polski

Omów symbole w wybranych dramatach Stanisława Wyspiańskiego oraz Malarstwie Młodej Polski

Symbol jako środek wyrażania utajnionych myśli i emocji towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Nie tylko literatura, ale także architektura, rzeźba, malarstwo, sztuka użytkowa stały się obszarem zaszyfrowanych i wieloznacznych treści....

Wiedza o społeczeństwie

Naród i świadomość narodowa.

NARÓD- zbiorowość na określonym terytorium, mająca odrębność etniczną, własne instytucje społeczne i gospodarcze oraz kulturową odrębność- wytworzone na przełomie dziejów (w procesie dziejów).
Początki ‘naród’ ma już w ...