Dyktatura

dyktatura to władza jednostki lub wąskiej grupy osób niewyłonionej w wolnych wyborach i pozostającej poza kontrolą społeczną. Dyktaturę cechuje: stosowanie przemocy wobec przeciwników politycznych, nieuwzględnianie żadnych praw ani wolności obywatelskich, istnienie tylko jednej partii politycznej, arbitralność decyzji, nieobecność parlamentu w strukturze władzy. W dyktaturze rządzący na ogół starają się kontrolować jedynie życie polityczne, (co odróżnia ją od totalitaryzmu), wskazując obywatelom, co jest dozwolone. Do dyktatury zalicza się takie formy rządów, jak autorytaryzm, faszyzm lub totalitaryzm. Współcześnie najczęściej występują dyktatury wojskowe (junty), np. w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej lub dyktatury oparte na ideologii marksistowsko-leninowskiej, np. na Kubie i w Korei Północnej.

Dyktatura proletariatu to wg koncepcji marksistowskiej forma sprawowania władzy bezpośrednio po rewolucji proletariackiej, oparta na przemocy wobec klas i warstw związanych z ustrojem kapitalistycznym. Zgodnie z teoretycznym przewi?dywaniem jednoczesnej rewolucji we wszyst?kich krajach kapitalistycznych dyktatura proletariatu miała stanowić stadium przejściowe na drodze do stworzenia bezklasowego i bezpaństwowego społeczeństwa komunistycznego, w praktyce, po rewolucji bolszewickiej w Rosji, utrwaliła się jako ideologiczna podstawa państwa autorytarno-to-talitarnego rządzonego przez partię komunistyczną, z czasem określana eufemistycznym mianem demokracji socjalistycznej.

Dodaj swoją odpowiedź
Prawo

Demokracja a dyktatura

Demokracja a dyktatura

1. Co to jest demokracja?
Demokracja to ustrój polityczny, w którym władzę sprawuje społeczeństwo. Termin wprowadzony w starożytności prawdopodobnie przez grupę sofistów, upowszechniony przez Demokryta, ...

Historia

Powstanie listopadowe, noc listopadowa, dyktatura Chłopickiego, początkowe sukcesy powstańców, Bitwa pod Ostrołeką, oblężenie Warszawy i upadek powstania)

Informacje ogólne

Powstanie listopadowe 1830-1831, powstanie narodowe przeciw Rosji, trwające od 29 XI 1830 do października 1831. Objęło swym zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę, część Ukrainy i Białorusi. Sprowokowane m.in. łam...

Historia

Dyktatura Jakobinów

DYKTATURA JAKOBINOW

Konstytucja Jakobinow(1793) A)wprowadzala powszechne prawo wyborcze,którzy uzyskali mężczyźni powyżej 21 lat(skończone) B)panstwo zapewnialo opieke biednym,gwarantowalo podstawowe wolności C)konstytucja nigdy nie ...

Wiedza o społeczeństwie

Demokracja a dyktatura i anarchia

Gabrysia Gawroniak

DEMOKRACJA A DYKTATURA I ANARCHIA

Nie ma na świecie idealnego sytemu rządów. Każdy posiada jakieś wady i zalety.
Uważam, że najlepszym sposobem rządów jest demokracja. Polega ona na tym, że władza...

Język angielski

Wyjaśnij znaczenie podanych terminów : Czasy stalinowskie - ........ Dyktatura - ........ Centralne planowanie - .......

Wyjaśnij znaczenie podanych terminów : Czasy stalinowskie - ........ Dyktatura - ........ Centralne planowanie - ..........