Projekt ankiety

1. Ankieta – jej funkcje, klasyfikacje.
2. 2. Przygotowanie ankiety.
3. Układ i struktura.

1. Zestaw pytań na które odpowiadają respondenci w czasie przeprowadzania wywiadu. Zazwyczaj ankieta służy do zapisywania odpowiedzi. W ten sposób zbiera się informacje pierwotne ( surowe dane) , które pomagają weryfikować hipotezy (założenia badawcze).

FUNKCJE ANKIETY

-ułatwia prowadzenie wywiadu nadając mu kształt i strukturę, bez ankiety ankieter mógłby się pomylić, lub w sposób nieprawidłowy formułować pytania.

-ankieta sprawia, że wywiad jest interesujący dla respondenta; prawidłowo opracowana ankieta powinna prowadzić respondenta od pytania do pytania w sposób logiczny i celowy.

-ankieta zmusza do zachowania dyscypliny w zakresie wcześniej ustalonej kolejności pytań.

-wspomaga pamięć i nie pomaga na improwizowania przy którym łatwo o błąd.

-upraszcza zapisywanie danych i umożliwia ich dekodowanie (interpretowanie , opracowywanie )

RODZAJE ANKIET

-Ustrukturowana
Taka w której ankieterowi nie zostawia się żadnej swobody co do sposobu lub kolejności zadawania pytań. Takie ankiety przeprowadza się tam, gdzie istnieje duża liczba wywiadów i tam gdzie ankiecie wcześniej nadaje się sztywną, ostateczną formę. Najczęściej jest ona wykonywana w badaniach rynku konsumpcyjnego. W większych badaniach na rynku przemysłowym wadą tej ankiety jest uzyskiwanie zbyt powierzchownych wyników. Może ona być uciążliwa dla respondenta , zwłaszcza wtedy, gdy z pytaniami spotyka się pierwszy
raz.

-Częściowo ustrukturowana
Bardziej elastyczna. Można pominąć niektóre pytania i wracać do nich później. Jej istotą jest uchwycenie tylko niektórych cech, elementów wypowiedzi niezbędnych dla uzyskania obrazu jakiegoś przypadku. Wada- mogą być różnie interpretowane, stąd najlepiej jeśli przeprowadza je doświadczony ankieter.

-Lista pytań
To inaczej ankieta do ankiety. Są to pytania w oparciu o które przygotowuje się projekt ankiety właściwej. Listę pytań przygotowuje zespół prowadząc dyskusję grupową w celu ustalenia ogólnego zarysu wywiadu w jednej lub kilku formach.2. RODZAJE PYTAŃ

-dotyczące zachowań
Rozpoczynające się od: „co”, „kiedy”, „jak” – ogólnie dotyczą faktów, pomagają ustalić : wielkość rynku w rynku ,udziałów w rynku, zakupów i posiadania, wzory zachowań, przewidywanie trendów.
( u w rynku -jak często lub ile kupują)
( udział w rynku – jakiej marki produktów używasz, ile produktu zużywasz)
( schemat zakupu – jak często kupujesz)
( wzory zachowań – czym pan jeździ:- samochód
- autobus...)
( przewidywanie trendów- czy zamierza pan : kupić, odwiedzić, skorzystać...)


-dotyczące postaw
Badają wyobrażenia klientów ,ich opinie i spostrzeżenia , które mogą lecz nie muszą odpowiadać prawdzie. Mogą ustalać przyczyny konkretnych zachowań np. zakupy. Mogą ustalać ukryty popyt ; mogą wyjaśniać postawy w stosunku do określonych produktów, miejsc )
Jakie z następujących czynników ......................... mają twoim zdaniem największy wpływ na wybór marki
Co myślisz o produkcie naszej firmy
W jakiej kolejności ustawiłbyś firmy ze względu na jakość produktów
/ ukryty popyt można badać tzw. technikami projekcyjnymi; prosi się respondenta by narysował produkt tak jak go sobie wyobraża /


-metryczka
Pytania określone zmiennymi lub metryczką. Podstawowe kryteria metryczki to : płeć (m.k ) , wiek ( 15-24 ,
25-34 , 35-44 , 45-54 , 55-64 , 65 i więcej )

- status głowy rodziny (wykształcenie , dochody )
- skład rodziny ( liczba osób : 1, 2, 3, 4, 5 i więcej )
Do badań służą : liczba dzieci w rodzinie , wiek dzieci , miejsce zamieszkania ...

W badaniach przemysłowych : - wielkość firmy (ilość pracowników )
- branża, np.: rolnictwo, górnictwo , produkcja, dystrybucja ...
- położenie geograficzne ( płn, płn-wsch ........)

- otwarte – pozostawiają respondentowi pełną swobodę wypowiedzi , ankieter zapisuje najdokładniej jak jest to tylko możliwe.

- zamknięte – nie pozostawiają swobody odpowiedzi , zawierają zestaw możliwych odpowiedzi . W najprostszym przypadku są to odpowiedzi „tak” , „nie”., lub : „rzadko” „dosyć” „ani tak , ani nie”...
- graficzne – zaznaczanie punktów do bdb do złe


3. BŁĘDY SPOTYKANE W ANKIETACH


- unikać pytań wieloznacznych
- niejasnych sformułowań, lub zawierających zwroty wieloznaczne
- są pytania na które trudno odpowiedzieć , nie używajmy takich sformułowań
- nie dawać pytań przeładowanych informacjami
- należy przechodzić od pytań bardzo ogólnych do pytań bardzo szczegółowych
- pytania najlepiej grupować tematycznie
- poszczególne pytania i zagadnienia muszą się wykluczać , nie można pytać kilka razy o to samo
- metryczka jest zamieszczana na początku lub na końcu ankiety
- pytania drażliwe na końcu ankiety
- każda ankieta rozpoczyna się instrukcją dla respondenta , podaje się cel i przedmiot badań , zaczyna się : w jaki sposób respondent powinien wypełnić ankietę i jak udzielać odpowiedzi

- ważny jest układ ankiety , nie może być ścieśniona i nieczytelna
- odpowiedzi na pytania w tej samej linii co pytania
- dobrze jest ją rozcinać skalami , drukiem
- ankieta nie może być zbyt długa
- dobrze jest stosować wytłuszczenia , nawiasy , duże litery

Dodaj swoją odpowiedź
Badania operacyjne

Projekt badań marketingowych mających na celu określenie jakimi kryteriami kierują się klienci przy wyborze proszku do prania

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Zakres badań
3. Metoda doboru próby, jej wielkość i charakterystyka
4. Szacunkowy kosztorys i harmonogram badań
5. Ankieta

1.Wprowadzenie
Celem tego badania jest przeprowadz...

Marketing

Projekt badań marketingowych

Spis treści:


Rozdział I Koncepcja badania

1.1 Sformułowanie problemu badawczego i celów badania 3
1.2 Ustalenie hipotez badawczych 4

Rozdział II Plan badania

2.1 Wybór gromadzenia informacji (tryb ...

Matematyka

DAJE NAJ Potrzebuję przykładów pytań do ankiety na projekt. Temat projektu to "Matematyka w sporcie' (wiem ze to nie praca domowa ale jest mi to koniecznie potrzebne) za wszystkie pomysly dzieki <3<3

DAJE NAJ Potrzebuję przykładów pytań do ankiety na projekt. Temat projektu to "Matematyka w sporcie' (wiem ze to nie praca domowa ale jest mi to koniecznie potrzebne) za wszystkie pomysly dzieki <3<3...

Socjologia

Projekt badawczy

PROJEKT BADAWCZY

Temat: Formy spędzania czasu wolnego po sześćdziesiątym roku życia.
1) Wstęp*

Według słownika socjologicznego czas wolny to czas, którym dysponuje człowiek po wykonaniu obowiązk...

Informatyka

Pomocy :( Jutro przedstawiam projekt odnośnie Niemieckich świąt i nie wiem jakie pytania dać do ankiety

Pomocy :( Jutro przedstawiam projekt odnośnie Niemieckich świąt i nie wiem jakie pytania dać do ankiety...