Ściąga z ekonomii.

Fazy działalności produkcyjnej Produkcja-proces wytwarzania dóbr materialnych nazywanych produktami lub wyrobami gotowymi Fazy działalności: planowanie marketingowe, zaopatrzenie i materiałka, proces produkcji, zbyt wyrobów Technologia-szczegółowy opis wszystkich operacji, jakie musza być wykonane, aby powstał produkt; zawiera zbiór instrukcji wskazań których wykonanie zapewnia racjonalny przebieg procesu produkcyjnego. Zadania zaopatrzenia i gospodarki materiałowej Zaopatrzenia i gospodarka materiałowa obejmuje następujące elementy: ustalanie potrzeb materiałowych,zakup materiałów,gospodarka zapasami matriałów,gospodarownie odpadami i surowcami wtórnymi. Przy wyborze dostawców bierze się pod uwagę:jakość oferownych materiałów,cena,termin płatności i inne.Działalność handlowa Handel-polega na nabywaniu towarów w celu ich dalszej odsprzedarzy.Cena sprzedarzy towarów jest większa od ceny ich zakupu o marżę handlową. Handel dzielimy na:zagraniczny(prowadzony jest przez podmiot krajowy z kontrachentami którzy mają swą siedzibę pocza granicami kraju), wewnętrzny (wewnątrz jednego kraju:handel hurtowy i detaliczny) Funkcje handlu wewnętrznego:zakup towarów, sprzedarz towarów, gospodarka zapasami Formy sprzedarzy w punktach sprzedarzy detalicznych:tradycyjne(z rozwiniętą usługą nabywców, ze zredukowaną obsługą nabywców)nowoczesne(sprzedarz samoobsługowa, z automatów, preselekcyjna) Formy handlu detalicznego Hamdel stacjonarny-obejmuje obiekty na stałe zlokalizowane w określonym miejscu zawsze dostępne dla klijenta w pewnym jednoznacznie oznaczonym czasie Handel ruchomy-to np.akfizycja, obwoźny i uliczny Handel wysyłkowy-za pośrednictwem poczty, z wykorzystaniem do składania zamówień faksu lub telefonu, telezakupy, zakupy internetowe Charakterystyka działalności usługowej produkcyjne związane z:produkcją roślinna lub zwierzęcą, z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, wydobyciem surowców energetycznych, wydobyciem pozostałych surowców, z produktami przetwórstwa przemysłowego, pozyskiwaniem surowców wtórnych z odpadów, rozporwadzanie energii elektrycznej paliw gzowych konsumcyjne związen z: budownictwem, handlem hurt detal, zakwaterowaniem i gastronomia, transportem magazynowaiem łącznością, nieruchomością wynajmem prowadzeniem działal gospoda,edukacja, ochroną zdrowia i opieką społeczną, usługami konsumpcyjnymi socjalnymi i indywidualnymi ogólnospołeczne usługi: pośrednictwa finansowego, pomocnicze w stosunku do pośrednictwa finansowego, administracji publicznej obrony narodowejgwarantowanej prawnej opieki socjalnej Prawne podstawy działalności gospodarczej:1.ust z dn 20.08.1997o Krajowym Rejestrze Sądowym,2.ust z dn 19.11.1999 prawo działalności gospodarki,3ust. z dn 15.09.2000 Kodeks Spółek Handlowych, 4ust z dn 25.09.1981 o przedsiębiorstwach państwowych 5ust z dn 23.04.1964 Kodeks CywilnyFormy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw na rynku: jednoosobowe przedsiębiorstwa, spółki, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe. Spółka-związek 2 lub więcej osób, które działają dla wspólnego celu np.osiągnięcia zysku z przeprowadzonej działalności gospodarczej Osoba prawna-jest samodzielnym podmiotem, który na skutek podejmowanych działań nabywa prawa i obowiązki;posiada osobowość prawną Osobowość prawna-zdolność przedsiębiorstwa do podejmowania w swoim imieniu działań prawnych np.zawieranie umów. Spółki osobowe Spółka cywilna-powstaje po zawarciu umowy pomiędzy wspólnikami(osoba prawna i fizyczna), nie posiada osobowości pawnej(tzn.współnicy odpowiadają solidnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki) Spółka jawna-nie posiada osobowości prawnej, może zawierać umowy czy występowa c przed sądem jako strona, posiada swój majątek, wspólnicy odpowiadają całym swoim majatkiem za zobowiązania spółki. Spółki komandytowe-za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli odpowiada przynajmniej 1 wspólnik (komandytariusz) całym swoim majątkiem osobistym, a inni wspólnicy (komandytariusze) tylko do wysokości wniesionego wkładu Spółka komandytowo-akcyjna za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczenia conajmniej 1 wspólni (komplementariusz), a conajmniej j1 wspólnik jest akcjonariuszem, który nie odpowiada za zobowiązania spółki, kapitał zakładowy wynosi 50 tys zł.Zasady tworzenia i funkcjonowania spółek z.o.o Czynnosci poprzedzające podjęcie działalności przez spółke zoo zawarcie umowy spólki-powstanie spółki zoo w organizacji, wniesienie przez spólnkiów wkładów-powstanie kapitału zakładowego,powstanie zarzadu-spełnienie warunków wpisania spółki do KRS, ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej-zapewnienie nadzoru nad spółka, wpis do KRS-nabycie przez spółkę osobowści prawnej Organy spółki zoo: Rada Nadzorcza sprawuje nadzuri kontrole nad społką zoo rada składa się z przynajmniej z 3 członków wybieranych na okres przez zgromadzenie wspólników podejmujące w tej sprawie uchwałę Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, powołanych i odowływanych w takim samym trybie jak członkowie Rady Nadzorczej; zakres uprawnień jest węższy niż zakres uprawnień jest węższy niż zakres uprawnień Rady Nadzorczej i dotyczy on przedewszystkim badania sprawozdań finansowych, jeżeli jednak w spółce nie występuje Rada Nadzorcza to Komisji Rewizyjnej przyznaje się z reguły szerszy zakres uprawnień. Zgromadzenie wspólników jest naj wyższym organem spółki zoo któy podejmuje najważniejsze spółki uchwały w sprawach określonych z jednej strony w kodeksie spółek handlowych, z drugiej zaś w umowy spółki, czy akcie założycielskim. Zasady tworzenia spółek akcyjnych Pierwszym krokiem warunkującym powstanie spółki akcyjnych jest sporządzenie i podpisanie przez jednego lub kilku założycieli statutu spółki. Statut to dokument posiadający formę aktu notorialnego, w którym określa się m.in. nazwę, informację na temat akcji i inne Spółka zostaje wpisana do Krajowego Rejstru Sądowego, poczym nabywa ona osobpowść prawną. Drugim krokiem jest zebranie kapitału zakładowego który nie może być mniejszy niż 500 tys zł. Organami spółki akcyjnej są: walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmuje decyzje w najważniejszych sprawach dotyczących spółki poprzez uchwały, nadzór nad spółką we wszstkich sprawach sprawuje Rada Nadzorcza, składa się z 3 członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, wybiranych przez Radę Nadzorczą, członkiem zarządu może być osoba, która nie jest akcjonariuszem. Ustanowienie zarządu Rady Nadzorczej to kolejny krok warunkujący powstanie spółki akcyjnej. Ostatnim krokiem jest rejestracja spółki w KRS. Zasady tworzenia i funkcjonowania spółdzielni spółdzielnia-samodzielny samorządny dobrowolne zrzeszenie członków;prowadzi działalność gospodarczą i działalność społeczno-wychowawczą, może być założona przez osoby fizyczne(conajmnien10) lub prawne(conajmniej3). Organy spółdzielni:Walne zgromadzenie-najważniejszy organ spółdzielni; do wyłącznej właściwości zależy:uchwalanie kierunków działalności gospodarczej i społeczno-wychowawczej, podejmowanie uchwał w związkuz oceną działalności spółki;wybiera się Prezydium,a z obrad sporządza się protokół Rada Nadzorcza-sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni, składa się z 3-7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na 3 lata.Zarząd-składa się z 3 osób w tym Prezesa i jego zzastępcy, wybranych przez Rade Nadzorczą, kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją nazewnątrz Zasady funcjonowania przedsiębiorst państwowych przedsiębiorstwo państwowe-samodzielna samorzadna samofinansujaca sie jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarcza,gospodaruje samodzielnie wydzieloną częścia minia ogolnonarodowego i ponosi odpowiedzialność majątkową za swoją działalność,posiada osobowość prawną Przedsię.pastwo.tworzone są przez organy załozycielskie którym mogą być:naczelne oraz centralne organy administracji państwowej tj.minister gospodarki lub inny minister czy kierownik urzędu centralnego, terenowe organy administracji państwowej np.wojewoda Organami przedsię państwosą:dyrektor i organy samorządu załogi dyrektor przedsię kieruje działlnościa i ponosi odpowiedzialność za wyniki ekonomiczne tego przedsiębiorstwa. Organami samorządu załogi są:ogólne zgromadzenie pracowników, rada nadzorcza. Działalność gospodarcza prowadzona przez obcakrajowcow w grupie obcokrajowców ustawa, prawo działalności gospodarczej wyróżnia 3 kategorie podmiotu a.obywatele obcych państw-otrzymali zezwolenie na osiedlanie się na stałe w Polsce;prowadzą działaloność gospodarcza na takich samych zasadach jak obywatelw polscy, b. Osoby zagraniczne-osoby fizyczne, prawne lub spółki nie posiadające osobowości prawnej, które maja stałe miejsce zamieszkania za granica. Zasady prowadzenie działal.gospod. przez osoby zagraniczne zależą od umowy zawartej przez Polskę z innymi krajami.c. przedsiebiorcy zagraniczni-osoby zagraniczne wykonujace działa gospod za granica-moga tworzyć w Polsce oddziały, może prowadzic dział gospod tylko w takim zakresie w jakim prowadzi ją w państwie gdzie znajduje sie jego siedziba. Zakres działania przdsiębiorstwa może obejmować wyłacznie prowadzenie dział.w zakresie reklamy i promocji przedsiebiorcy zagranicznemu.

Dodaj swoją odpowiedź
Ekonomia

Ściąga z ekonomii

EKOLOGIA jest złożeniem dwóch greckich słów „oikos” (miejsce życia, występowania) oraz „logos” (nauka). Termin ten oznacza badanie organizmów żywych w miejscu ich przebywania. Badania ekologiczne dotyczą zatem biologii organizmów ...

Wiedza o społeczeństwie

Ściąga z ekonomii.

Produkcja-proces,w czasie którego człowiek przystosowuje zasoby i siły przyrody do wytwarzania dóbr.Proces produkcji ma charakter społeczny.
Srodki konsumpcji-dobra, które bezpośrednio zaspokajają ludzkie potrzeby
Towar-produkty,któ...

Ekonomia

Ściąga z ekonomii do 4 kl.

Pojeci i struktura majątku podmiotu gosporarczego Majatek podmiotu gospodarczego stanowia srodki materialne i niematerialne umożliwiajace prowadzenie dzialalnosci. Majatek dzielimy na M trwaly: wartosci niematerialne i prawne, rzeczowy majatek trw...

Ekonomia

Historia myśli ekonomicznej - ściąga (zdałam egzamin na 4. polecam)

1. Pochodzenie nazwy „ekonomia” i jej znaczenie
2. Najważniejsi autorzy prac ekonomicznych starożytnej Grecji i Rzymie
3. Poglądy na temat pracy i własności myślicieli greckich i rzymskich.
4. Z jakimi dziedzinami wiedzy łącz...

Ekonomia

Doktryny ekonomiczne - ściąga

1. Przedmiot historii myśli ekonomicznej.
Historia procesu kształtowania pojęć teorii doktryn i ich wpływ na życie gospodarcze. HME pokazuje też proces odwrotny – oddziaływanie życia gospodarczego na teorię. Jest dyscypliną w zbiorz...