Imiesłowy

Imiesłów to forma gramatyczna utworzona od czasownika.

1. Imiesłowy, które odpowiadają na pytania przymiotnika nazywamy imiesłowami przymiotnikowymi. Imiesłowy przymiotnikowe podlegają odmianie przez przypadki i rodzaje.
Imiesłowy przymiotnikowe:
- czynne (określają osobę, przedmiot wykonujące czynność lub będące w jakimś stanie, np. piszący, czytający, dyskutujący)
- bierne (określają osobę, przedmiot podlegające czyjejś czynności, np. pisany, czytany, malowany)
"Nie" z imiesłowami przymiotnikowymi (czynnymi i biernymi) pisze, np. niepiszący, nienapisany.

2. Imiesłowy przysłówkowe oznaczają czynność lub stan, które towarzyszą innej czynności lub ją poprzedzają. Imiesłowy przysłówkowe nie odmieniają się.
Imiesłowy przysłówkowe:
- współczesne (towarzyszą innej czynności, np. Jadąc, czytał. Czytając, wspominał.)
- uprzednie (poprzedzają inną czynność, np. Zjadłszy, poszedł. Wymyśliwszy, powiedział.)
Imiesłowy przysłówkowe występują w zdaniu obok formy osobowej innego czasownika i zawsze wiążą się treściowo z tym samym co ona podmiotem.
"Nie" z imiesłowami przysłówkowymi (współczesnymi i uprzednimi) piszemy oddzielnie, np. nie pisząc, nie zrobiwszy.

3. Imiesłowowy równoważnik zdania to wypowiedzenie zawierające zamiast orzeczenia formę imiesłowu przysłówkowego (współczesnego lub uprzedniego). Imiesłowowe równoważniki zastępują zdania podrzędne.
W wypowiedzeniu nadrzędnym i w imiesłowowym równoważniku zdania musi występować ten sam podmiot.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe - wszystko co powinieneś wiedzieć

Imiesłów przymiotnikowy jest nieosobową formą czasownika. Ma znaczenie zbliżone do przymiotnika i odmienia się podobnie jak przymiotnik przez przypadki, liczby i rodzaje.

Imiesłowy przymiotnikowe dzielimy na:
- imies�...

Język polski

Imiesłowy - podział, tworzenie, końcówki imiesłowów

Imiesłowy dzielimy na:
- przymiotnikowe:
czynne np. fruwające
bierne np. pisany

- przysłówkowe:
współczesne np. słuchając
uprzednie np. zrobiwszy

1. Imiesłów przymiotnikowy jest nieosobow...

Język polski

Imiesłowy

Imiesłowy to forma nieosobowa czasownika, mająca cechy przymiotnika bądź przysłówka.

Imiesłowy dzielimy na:
- imiesłowy przymiotnikowe
- imiesłowy przysłówkowe

Imiesłowy przymiotnikowe dzielą się na:...

Język polski

1. Od jakiej części mowy tworzymy imiesłowy? 2.Utwórz imiesłowy przymiotnikowe: czesać- pisać- pożegnać- 3.Utwórz imiesłowy przysłówkowe: jeść- napisać- czytać- 4.Odmień przez przypadki w l.poj i l.mn wyraz 'słowo'.

1. Od jakiej części mowy tworzymy imiesłowy? 2.Utwórz imiesłowy przymiotnikowe: czesać- pisać- pożegnać- 3.Utwórz imiesłowy przysłówkowe: jeść- napisać- czytać- 4.Odmień przez przypadki w l.poj i l.mn wyraz 'słowo'....

Język polski

Imiesłowy - ściaga

1.IMIESŁOWY PRZYMIOTNIKOWE – wyrazy utworzone od czasowników, ale będące określeniami rzeczowników to imiesłowy przymiotnikowe. Jest to nieosobowa forma czasownika która podobnie jak przymiotnik, odmienia się przez przypadki liczby i rodz...