Panowanie Zygmunta Starego.

Zygmunt Stary był królem z dynastii Jagiellonów. Żył w latach 1467-1548. Był przedostatnim synem Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Tron w Polsce objął po śmierci braci: Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka. Lata jego rządów uważa się za najświetniejszy okres rozwoju kultury polskiej.

Na przełomie XV/ XVI w. Jagiellonowie stali się potężną dynastią zasiadającą na tronach czterech państw Europy Środkowo- Wschodniej.( w Czechach, na Węgrzech, Litwie oraz w Polsce)

Po śmierci Aleksandra Jagiellończyka władzę w państwie objął jego młodszy brat, Zygmunt Stary. Został on królem zarówno Polski, jak i wielkim księciem litewskim. Zygmunt musiał przeciwstawic się zakonowi krzyżackiemu, który starał się zrobić wszystko by postanowienia drugiego pokoju toruńskiego (1466-Pomorze należy się Polsce, Prusy Zakonne lennikiem polskim ) zostały unieważnione.

UKŁAD JAGIELLOŃSKO - HABSBURSKI
Krzyżacy dążyli do unieważnienia ustaleń przyjętych na mocy traktatu zawartego w Toruniu. Wielcy mistrzowie niechętnie składali hołd lenny królom Polski. Traktatu tego nie popierało papiestwo, Krzyżacy starali się więc uzyskac również poparcie cesarza.

Dynastia Habsburgów (cesarz niemiecki), stała się największym rywalem Jagiellonów w Europie Środkowej. Dlatego dla Polski sojusz Habsburgów z zakonem krzyżackim był poważnym zagrożeniem. Aby zapobiec temu wydarzeniu Zygmunt Stary (władca Polski i Litwy) i Władysław Jagiellończyk (Czechy, Węgry) zawarli w Wiedniu w 1515 roku układ z cesarzem. ( Maksymilianem I Habsburgiem).
Ustalono, że dynastie połączą się małżeństwem pomiędzy wnukami Maksymiliana i dziećmi Władysława.
W skutek tego układu było uznanie postanowienia pokoju toruńskiego i potwierdzenie praw Polski do Pomorza Gdańskiego przez cesarza.


OSTATNIA WOJNA Z ZAKONEM
W roku 1511 (wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego został Albrecht Hohenzollern), krzyżacy rozpoczeli na nowo próby obalenia ustaleń pokoju toruńskiego.
Zakon zażądał od Polski oddania Pomorza Gdańskiego i Warmii, w skutek czego w 1519 roku rozpoczęła się ostatnia wojna z zakonem krzyżackim. Krzyżakom nie udało się jednak pokonać Polaków. Po 2 latach wojny wielki mistrz musiał prosić Zygmunta Starego o rozejm.
Kilka lat po przegranej z Polską Albrecht przeszedł na protestantyzm (luteranizm) i ogłosił się świeckim księciem prus, zwanych od tego czasu PRUSAMI KSIĄŻĘCYMI. Decyzja ta nie została zaakceptowana ani przez papieża, ani przez cesarza. Albrecht poprosił wówczas o pomoc Zygmunta.
W roku 1525 8 kwietnia władcy zawarli traktat, na mocy którego Prusy stały się lennem Polski, a prawo dziedziczenia tego terytorium i władzy nad nim otrzymali potomkowie pruskiego księcia.
Dwa dni po podpisaniu układu Albrecht złożył Zygmuntowi przysięgę wierności, tzw. HOŁD PRUSKI. Złożenie tego hołdu lennego odbyło się w Krakowie, na Rynku Głównym.


WOJNY Z MOSKWĄ
Wielkie księstwo Morawskie na początku XVI roku rozpoczęło podbój Rusi. Doprowadziło to do wybuchu konfliktu z Litwą, pod której zwierzchnictwem znajdowała się większości ziem ruskich.
1507- I wojna, nie przyniosła zwycięstwa żadnej ze stron
1512-II wojna, tracenie przez Litwę terytoriów wschodnich

1514- Bitwa pod Orszą. Zygmunt w wyniku utraty ziem ruskich postanowił wzmocnić siły litewskie polskimi. Połączone armie pokonały księstwo Morawskie w bitwie.

Do końca wojen nie udało się jednak odzyskać Polsce wszystkich straconych ziem.
1522- rozejm, zatwierdzenie zdobycz terytorialnych Moskwy.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Polityka Zygmunta I Starego

-Oceń politykę wewnętrzną i zewnętrzną Zygmunta I Starego?
Zygmunt I Stary urodził się w 1467 r. Był królem Polski w latach 1506-1548, dożył 81 roku życia. Przydomek „stary” zawdzięcza kilku faktom, m.in.: wczesnemu postarzeni...

Historia

Panowanie Wazów - upadek czy czasy chwały Rzeczypospolitej


Lata 1587-1668 określane są przez historyków jako czas panowania szwedzkiej dynastii Wazów. Jest to oczywiście stwierdzenie umowne gdyż panowanie trzech kolejnych przedstawicieli jednej dynastii było dziełem wolnej elekcji a nie wynika...

Historia

Wojny o panowanie nad Bałtykiem. Sprawa Inflant w polityce bałtyckiej - XVI-XVII w.

W czasach panowania Zygmunta Augusta (1548 - 1572)- syna Zygmunta Starego na plan 1 w pols. polit. zagr. wysunęła się sprawa Inflant (terytoria nadbałtyckie - obecna Łotwa i Estonia), gdzie od XIII w. miał swoje państwo Zakon Kawalerów Miecz...

Historia

Jagiellonowie - chronologia

Jagiellonowie - to dynastia królewska wywodząca się od Władysława Jagiełły, panująca na Litwie w latach 1377-1434 i 1440 - 1572, a w Polsce od 1386 do 1582,
do śmierci Zygmunta II Augusta. Jagiellonowie zasiadali też na tronach Węgie...

Historia

Jagiellonowie czasy świetności, czy upadku.

Jagiellonowie - to dynastia królewska wywodząca się od Władysława Jagiełły, panująca na Litwie w latach 1377-1434 i 1440-1572, a w Polsce od 1386 do 1582, do śmierci Zygmunta II Augusta. Jagiellonowie zasiadali też na tronach Węgier i Cze...