Wizja polskości w "Panu Tadeuszu".

„Przewróciwszy stronę tytułową , zacząłem czytać łamiącym głosem... zacząłem głośno płakać... Nie mogłem uwierzyć, że dzięki zwykłej książce odnalazłem jednak swoją ojczyznę. Było mi wstyd, że zaczynałem o niej zapominać. Powoli ogarną mnie dziwny spokój...”

To emigrant, Skawiński, patrzy na krainę szczęśliwego dzieciństwa, widzi, że świat ten odchodzi w przeszłość, jak pisał sam Adam Mickiewicz: ostatni zajazd na Litwie, ostatni klucznik, ostatni, który tak poloneza wodził.

W utworze A. Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz” znajdujemy opisy tradycji polskiej i obyczaje szlacheckie. Tu autor (wbrew ówczesnym tendencjom) nie krytykuje naszej przeszłości, czyli przywilejów danych szlachcie, jej egoizmu, kłótliwości, które miały być przyczyną upadku powstania listopadowego i upadku potęgi Polski. Autor odnosząc się do takich osiągnięć Polaków jak Konstytucja 3 Maja, czy powstanie kościuszkowskie, ukazał polską przeszłość, niezmiernie ważną dla wszystkich, w pozytywnym świetle. Patriotyzm, walka o wolność oraz kultywowanie tradycji, to cechy którymi charakteryzują się postacie takie jak Podkomorzy, Sędzia, Wojski, oraz Maciek Dobrzyński-patriota i obrońca kraju.

Dawne zwyczaje polskie zostały bardzo dokładnie przedstawione w „Panu Tadeuszu.” Sędzia podtrzymywał tradycję w swym domu organizując uczty, na które zapraszał wielu gości i na których podawano tradycyjne litewskie potrawy. Goście siadali za stołem na wyznaczonych dla siebie miejscach, według kolejności zgodnej z zajmowanymi przez nich stanowiskami w hierarchii społecznej. Elementem kultywowania tradycji były także takie rozrywki jak grzybobranie, czy polowanie. Na zwyczajach polowania, jego metodach najlepiej znał się Wojski. Był on mistrzem gry na rogu myśliwskim i sztuki rzucania nożem.

Rzeczą, którą można również zaliczyć do szlacheckiej tradycji, ale która w rzeczywistości jest wynikiem odwiecznej cechy polskiej szlachty-kłótliwość, jest procesowanie się o zamek Sędziego z Hrabią oraz zajazd i napad na Soplicowo. Procesy i zajazdy należały niemalże do tradycji szlacheckiej, gdyż zdarzały się bardzo często wśród niezgodnej i swarliwej szlachty. Sam Sędzia wbrew pozorom zewnętrznej ogłady, obycia, wykształcenia, dobrego wychowania i umiejętności prowadzenia gospodarstwa, nie był postacią do końca pozytywną. W czasie Targowicy zabrał kawałek majątku Horeszkom. Następnie odczekał kilka lat, aby wszystko ucichło i cała sprawa została zapomniana oraz aby móc zagarnąć zamek przed przybyciem Napoleona, dopóki jeszcze targowiczańskie akta były ważne. Chciał to jeszcze przypieczętować małżeństwem Tadeusza z Zosią Horeszkówną.

Właściwie w całej książce nie było (wyidealizowanego przez A.M.) pozytywnego bohatera, oprócz Maćka Dobrzyńskiego i Zosi, którzy są jednak zbyt mało zauważani i są to postacie drugoplanowe. Gerwazy jest występny, pamiętliwy, wszyscy inni kłócą się z byle powodu. Nawet ks. Robak, który sprawia wrażenie statecznego i godnego naśladowania, zgrzeszył w młodości bardzo ciężko.

Kłótnie, swary, porywczość i chęć walki, zajazdy, procesy, a także pijaństwo, to ukazane cechy polskiej szlachty. Zostają one jednak zdecydowanie przyćmione przez cechy dobre, które jakkolwiek występują w mniejszej liczbie, jednak mają dużo większą wagę i przedstawiają znacznie większą wartość.

Swojskość i pochwała tego co polskie, jest umieszczona w utworze za pomocą częstych, długich i barwnych opisów polskiej przyrody. Ta przyroda jest doskonała i wyidealizowana przez autora. Potrafi być straszna, groźna i tajemnicza lub spokojna, przy czym zawsze jest żywa i piękna. Są tu opisy krajobrazów nadniemeńskich: łąk, pól, gajów, puszcz, lasów, zamku, dworów szlacheckich i karczm. To wszystko bywa ukazane w tajemniczym blasku księżyca, strasznych i groźnych mrokach nocy, we mgle lub deszczu albo też w pięknych, złotych promieniach zachodzącego, bądź wschodzącego słońca.

Przyroda jest tak doskonała, właśnie dlatego, bo jest to przyroda polska. Ci, którzy twierdzą, że inne kraje są piękniejsze od naszego, są przedstawieni ironicznie i zabawnie. Szczególnie w Świątyni dumania, podczas rozmowy Telimeny z Tadeuszem i Hrabią, Mickiewicz ośmiesza Horeszkę i Telimenę, twierdzących, że w Polsce jest nudno i monotonnie, że nic nie jest warte opisu, w porównaniu z piękną i idealną włoską przyrodą. Tadeusz zaś występuje tu jako obrońca piękna polskiej przyrody i to właśnie po jego stronie, dzięki literackim zabiegom, dzięki literackim zabiegom, Mickiewicz ustawia czytelnika.

Adam Mickiewicz ukazuje w dobrym świetle polską przeszłość. Uwydatnia wagę i piękno naszej, polskiej tradycji i urodę polsko-litewskiego kraju. Rozbudza w ludziach uczucia patriotyczne, miłość do ojczyzny i chęć odzyskania tego co polski. Godząc ludzi z przeszłością, Mickiewicz zapobiega tragedii zlekceważenia, a potem nawet zapomnienia przez nasz naród własnej historii. Mickiewicz pisze też o wadach Polaków, jednak mimo, iż znajduje się ich w jego dziele tak dużo, to zostają zepchnięte na drugi plan przez pozytywne wartości i cechy szlachty. Najważniejsze z nich to patriotyzm i gotowość do walki w obronie ojczyzny i narodu oraz poczucie jedności i solidaryzacja ze wszystkimi, nawet prywatnymi wrogami, w obliczu wspólnego niebezpieczeństwa.

Ogromnie ważna jest też zbiorowość bohatera utworu. Mickiewicz krytykuje „Panem Tadeuszem” pomysł o możliwości wybawienia całego narodu przez jednostkę. Uważa, że Polska może zostać uratowana jedynie przez wszystkich jej mieszkańców, gdy Polacy zjednoczą się i wszyscy razem będą dążyć do wspólnego celu-odzyskania niepodległości.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Dom w "Panu Tadeuszu" i dom w "Ludziach bezdomnych".

Literatura polska obfituje w różnorakie, przewijające się na przestrzeni wieków przez utwory, motywy, wśród których jednym z najbardziej zauważalnych jest motyw domu. W zależności od pochodzenia autora oraz okresu, w którym dzieło zosta...

Język polski

Obraz utraconej ojczyzny w "Panu Tadeuszu".

"Pan Tadeusz" został wydany w roku 1834 w Paryżu. Epopeja narodowa powstała w trudnym dla Mickiewicza okresie emigracji. Wyrosła ona z doświadczeń i obserwacji poczynionych przez wieszcza na obcej ziemi.
W utworze tym Adam Micki...

Język polski

Obraz ziemiańskiej rodziny w "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. Przedstaw temat analizując podany fragment oraz wykorzystując znajomość problematyki utworu.

„Ferdydurke” jest młodzieńczą powieścią Witolda Gombrowicz, która wprowadziła go na literackie szerokie wody. Ze względu na swoją tematykę stała się przedmiotem ostrych dyskusji, rozlicznych nieporozumień i krytyki. Przede wszystkim...

Język polski

Motyw szlachty - (załącznik)

Szlachta przez wiele wieków naszej historii była nie najliczniejszą, ale za to najważniejszą grupą społeczną, dbając o obronę granic, tworząc kulturę i tradycję narodową. Mimo to wielokrotnie była wówczas krytykowana i atakowana prze...

Język polski

Motyw domu.

Rok 1994 był ogłoszony międzynarodowym rokiem rodziny. Z tej okazji odbywały się w Polsce różne uroczystości i światowe kongresy. Na między-państwowym kongresie w Warszawie wygłosili referaty przedstawiciele różnych krajów. Dotyczyły...