Powstanie styczniowe - w punktach

Powstanie styczniowe 1863

Przyczyny:
-represje ze strony carskiej (car chciał wysłac wosjko polskie przeciw powstańcom belgijskim)
branki inicjowane przez Wielopolskiego
-zamachy terrorystyczne
-manifestacje patriotyczne
-uwłaszczenie chłopów
-"czerwoni"(mający zwolenników w trzech zaborach wśród szlachty, mieszczaństwa a sczzególnie CHŁOPÓW, liczyli na poparcie chłopów i chceli radykalneog powstania, bez odszkodowań dla dziedziców ąbrowski) i "biali" (ziemiaństwo, bogate mieszczaństwo i inteligencja, liczyli na poparcie ze strony Francji i Anglii, wkrótce przyłączyli się do "czerwonych", przedstawiciele - Kronenberg, Zamoyski)

Przebieg:
-wybuch powstania
-bitwa pod Staszowem i PIeskową Skałą
-przyłaczenie się "białych do "czerwonych", usprawnienie komunikacji
-zniesienie pańszczyzny, prowadzące do powstania na Litwie i na Wołyniu
-wydanie dekretu przez Romualda Traugutta
-pospolite ruszenie
-upadek powstania

Skutki:
-umocnienie nastrojów patriotycznych (polacy pokazali, ze ejdnak są w stanie zapłacić wysoką cenę za niepodległość i przetrwają)
-poległy tysiace powstańców
-zubożenie kraju
-represje wobec uczestników powstania i ich rodzin
-ożył spór o celowośc powstań
- wielu uczestników lub tylko sympatyków powstania zesłano na Syberię lub do pracy w kopalniach na Uralu

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Napisze mi tu ktoś powstanie styczniowe w punktach? W takich jak powstaniu styczniowym tzn. -29 listopada (noc) wybuch powstania. -podchorążowie rozpoczynają powstanie. -zdobycie arsenałów. -ludność Warszawy dołącza do powstania. -Rosjanie wycofują

Napisze mi tu ktoś powstanie styczniowe w punktach? W takich jak powstaniu styczniowym tzn. -29 listopada (noc) wybuch powstania. -podchorążowie rozpoczynają powstanie. -zdobycie arsenałów. -ludność Warszawy dołącza do powstania. -Ro...

Historia

Powstanie styczniowe w okolicach radomia

Po klęsce powstania listopadowego samopoczucie społeczeństwa znacznie się pogorszyło. Polacy nie porzucili jednak idei narodowowyzwoleńczych. Powstanie Krakowskie, ich aktywy udział w Wiośnie Ludów, wszystko to, pomimo iż nieskuteczne, uma...

Historia

Powstanie Listopadowe Powstanie Krakowskie Powstanie Styczniowe - ściąga na spr z hiry.

-Powstało z 80% powierzchni Księstwa Warszawskiego 128 tys km2 ;3 mln ludności
-27 listopada 1815 car Aleksander I nadaje konstytucję: monarchia kont.,
unia personalna z Rosją, gwarantowała Polakom autonomię, odrębność
terytori...

Historia

Od opozycji legalnej i nielegalnej po powstanie styczniowe

Opozycja legalna- w 1820 na sejmie występują z protestem braci Wincenty i Bonawentura Niemojscy tzw. kaliszanie przeciwko łamaniu konstytucji przez cara. Spotkał ich areszt domowy.

Opozycja nielegalna- powstaje na Uniwersytecie Wileńsk...

Historia

Powstanie styczniowe na Podlasiu. Działalność ks. Gen Stanisława Brzóski

1. Sytuacja przed powstaniem styczniowym.

Już w pierwszej walce o niepodległość, jaką stanowiło Powstanie Kościuszkowskie, Sokołów, miasto leżące na terenie strategicznie ważnym, było także w pewnym stopniu wciągnięte w roz...