Powstanie Wielkopolskie

Już w drugiej połowie listopada 1918 roku Polacy zaczęli ustanawiać własną administrację

samorządową na terenie Wielkopolski. Na początku grudnia wołano do Poznania obrady sejmu dzielnicowego, w czasie którego wybrano nową Naczelną Radę Ludową – najwyższą władzę ziem zaboru pruskiego. Rada ta wyłoniła 6-osobowy Komisariat z siedzibą w Poznaniu, w skład którego weszli przedstawiciele Wielkopolski, Śląska i Pomorza.

Aktywność Polaków zaniepokoiła Niemców, którzy chcieli powstrzymać tę akcję niepodległościową. Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Naczelna Rada Ludowa chciała poczekać z wybuchem powstania do czasu podjęcia decyzji konferencji pokojowej w Paryżu. Wybuch powstania przyspieszyło przybycie 26 grudnia 1918 roku do Poznania Ignacego Paderewskiego. Przy tej okazji doszło do masowych demonstracji politycznych.

W następnym dniu rozpoczęto powstanie. Powstańczy szybko opanowali większą część Wielkopolski, a 9 stycznia 1919 roku Komisariat NRL przejął oficjalnie władzę na jej terenie. Przystąpiono do polonizacji administracji, sądownictwa oraz szkolnictwa, a pod dowództwem generała Józefa Dowbor – Muśnickiego zaczęto tworzyć z ochotniczych oddziałów powstańczych regularną armię.

Konflikt polsko-niemiecki w Wielkopolsce szybko przekształcił się w regularną wojnę. Dopiero 17 lutego 1919 roku w Trewirze doszło do zawarcia rozejmu.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Powstanie Wielkopolskie Dokończ zdania 1.Powstanie Wielkopolskie było ostatnim etapem tak zwanej....... 2.5 listopada 1916 roku w Warszawie ogłoszono akt obu cesarzy (niemieckiego i austro-węgierskiego), który zapowiadał utworzenie w przyszłości na ter

Powstanie Wielkopolskie Dokończ zdania 1.Powstanie Wielkopolskie było ostatnim etapem tak zwanej....... 2.5 listopada 1916 roku w Warszawie ogłoszono akt obu cesarzy (niemieckiego i austro-węgierskiego), który zapowiadał utworzenie w przysz...

Historia

Powstanie Wielkopolskie

Wybuch Powstania Wielkopolskiego, w dziejach naszego narodu był wydarzeniem szczególnym. Był to jedyny zryw niepodległościowy na terenie zaborów, który zakończył się zwycięstwem. Dzięki niemu Wielkopolanie zyskali wolność, a ziemie sta...

Język angielski

Podaj dokładne daty: Powstanie Śląskie- Powstanie wielkopolskie- Powstanie styczniowe- Powstanie listopadowe-

Podaj dokładne daty: Powstanie Śląskie- Powstanie wielkopolskie- Powstanie styczniowe- Powstanie listopadowe-...

Język angielski

Ułóż chronologicznie. Powstanie Śląskie( I,II,III) Powstanie Wielkopolskie Plebiscyty (Warmia, Mazury) Bitwa Warszawska Powstanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej

Ułóż chronologicznie. Powstanie Śląskie( I,II,III) Powstanie Wielkopolskie Plebiscyty (Warmia, Mazury) Bitwa Warszawska Powstanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej...

Historia

Powstanie Wielkopolskie 1918 - 1919

Moment wybuchu Powstania Wielkopolskiego bardzo ściśle łączy się z sytuacją ogólną w jakiej znalazła się ludność polska na ziemiach zaboru pruskiego w końcu 1918 roku. Nowopowstałe państwo polskie nie obejmujące swym zasięgiem tych ...

Historia

Powstanie wielkopolskie Bitwa Warszawska. Wybuch wojny polsko - bolszewickiej 1919-1921.

Wybuch wojny polsko - bolszewickiej 1919-1921.
17 listopada 1918 r. Armia Zachodnia rozpoczęła "czerwony marsz na zachód" i był początkiem wprowadzenia wojny polsko-bolszewickiej.
W lutym 1919 r. doszło do pierwszych starć polsko-bols...