Powstanie Wielkopolskie

Już w drugiej połowie listopada 1918 roku Polacy zaczęli ustanawiać własną administrację

samorządową na terenie Wielkopolski. Na początku grudnia wołano do Poznania obrady sejmu dzielnicowego, w czasie którego wybrano nową Naczelną Radę Ludową – najwyższą władzę ziem zaboru pruskiego. Rada ta wyłoniła 6-osobowy Komisariat z siedzibą w Poznaniu, w skład którego weszli przedstawiciele Wielkopolski, Śląska i Pomorza.

Aktywność Polaków zaniepokoiła Niemców, którzy chcieli powstrzymać tę akcję niepodległościową. Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Naczelna Rada Ludowa chciała poczekać z wybuchem powstania do czasu podjęcia decyzji konferencji pokojowej w Paryżu. Wybuch powstania przyspieszyło przybycie 26 grudnia 1918 roku do Poznania Ignacego Paderewskiego. Przy tej okazji doszło do masowych demonstracji politycznych.

W następnym dniu rozpoczęto powstanie. Powstańczy szybko opanowali większą część Wielkopolski, a 9 stycznia 1919 roku Komisariat NRL przejął oficjalnie władzę na jej terenie. Przystąpiono do polonizacji administracji, sądownictwa oraz szkolnictwa, a pod dowództwem generała Józefa Dowbor – Muśnickiego zaczęto tworzyć z ochotniczych oddziałów powstańczych regularną armię.

Konflikt polsko-niemiecki w Wielkopolsce szybko przekształcił się w regularną wojnę. Dopiero 17 lutego 1919 roku w Trewirze doszło do zawarcia rozejmu.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Powstanie Wielkopolskie

Wybuch Powstania Wielkopolskiego, w dziejach naszego narodu był wydarzeniem szczególnym. Był to jedyny zryw niepodległościowy na terenie zaborów, który zakończył się zwycięstwem. Dzięki niemu Wielkopolanie zyskali wolność, a ziemie sta...

Historia

Powstanie Wielkopolskie 1918 - 1919

Moment wybuchu Powstania Wielkopolskiego bardzo ściśle łączy się z sytuacją ogólną w jakiej znalazła się ludność polska na ziemiach zaboru pruskiego w końcu 1918 roku. Nowopowstałe państwo polskie nie obejmujące swym zasięgiem tych ...

Historia

Powstanie wielkopolskie Bitwa Warszawska. Wybuch wojny polsko - bolszewickiej 1919-1921.

Wybuch wojny polsko - bolszewickiej 1919-1921.
17 listopada 1918 r. Armia Zachodnia rozpoczęła "czerwony marsz na zachód" i był początkiem wprowadzenia wojny polsko-bolszewickiej.
W lutym 1919 r. doszło do pierwszych starć polsko-bols...

Historia

Powstanie Wielkopolskie

1. Wstęp.
2. Przyczyny wybuchu powstania.
3. Przebieg powstania.
4. Między rozejmem a zjednoczeniem.
5. Zakończenie.
6. Literatura.

Wielkopolanie w czasach zaborów nie pogodzili się z utratą niepodległości. Świa...

Historia

Program inkorporacyjny Federacyjny powstanie wielkopolskie Sprawa pol. na konfer. pokojowej w Paryżu: Plebiscyt na Warmii Mazurach i Powiślu:Walki Polaków o Śląsk: Ustalenie granicy pol-czechosłow.

Program inkorporacyjny- Narodowa Demokracja oparła swój program terytorialny na zasadzie narodowej, uważając, ze w granicach państwa polskiego Polacy powinni stanowić co najmniej 60 % ogółu ludności. Dzięki temu Rzeczypospolita miała zach...

Historia

Powstanie Wielkopolskie

Powstanie wielkopolskie, czyli wystąpienie zbrojne ludności, przeciwko władzom niemieckim, rozpoczęło się 27.12.1918r. w Poznaniu, było odpowiedzią na demonstracje niemieckie przeciwko przyjazdowi Ignacego Jana Pederewskiego.

Celem ...