Powstanie Wielkopolskie

Wybuch Powstania Wielkopolskiego, w dziejach naszego narodu był wydarzeniem szczególnym. Był to jedyny zryw niepodległościowy na terenie zaborów, który zakończył się zwycięstwem. Dzięki niemu Wielkopolanie zyskali wolność, a ziemie stanowiące kolebkę państwowości polskiej wróciły w 1918 roku do Macierzy.

Historycy, publicyści i politycy - jak zawsze z okazji określonej rocznicy narodowej lub państwowej - będą z różnych punktów widzenia oceniać Powstanie Wielkopolskie, porównywać jego zasięg, liczbę uczestników i ofiar z innymi zrywami niepodległościowymi, zastanawiać się, czy powstanie było w ogóle potrzebne i jakie dało efekty.

Wśród różnych wypowiedzi zdarzyć się może i taka, która będzie zmierzać do pomniejszenia znaczenia Powstania Wielkopolskiego, tak już bywało.

Nikt jednak nie może podważyć zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego, patriotyzmu i ofiarności jego uczestników oraz dobrej organizacji działań powstańczych.

Znaczenie Powstania Wielkopolskiego nie sprowadza się tylko do przyniesienia niepodległości Wielkopolsce. Odegrało ono dużą rolę przez sam fakt odniesionego sukcesu oraz uczestnictwo powstańców w tworzeniu II Rzeczypospolitej, w obronie jej granic i w odbudowie administracji polskiej.

Wielkopolska, dzięki zwycięstwu Powstania Wielkopolskiego, wniosła w wianie do odrodzonej Rzeczypospolitej:
• rdzenne prapolskie ziemie, z wysoko rozwiniętą gospodarką, z nowoczesnym przemysłem rolno-spożywczym, wydajnym rolnictwem i prężnym handlem;
• ponad 75 tys. Armię Wielkopolską, jednolicie umundurowaną, dobrze wyszkoloną i wyposażoną (w krótkim czasie zorganizowaną);
• wiele sprzętu wojskowego, zdobytego w walkach z zaborcą, w tym samolotów - wzmacniając ilościowo i jakościowo organizowane w Kongresówce polskie lotnictwo.

Wielkopolanie ofiarowali też znaczne kwoty pieniężne do Krajowej Kasy Pożyczkowej, które później w sposób istotny zasiliły Bank Polski.

Pamiętać należy również o tym, że żołnierze Armii Wielkopolskiej, prosto z okopów powstańczych, udali się na odsiecz oblężonego Lwowa, uczestniczyli chwalebnie w walkach 1920 roku na kresach wschodnich, na froncie litewsko-białoruskim. Niemały wpływ wywarło Powstanie Wielkopolskie na aktywność niepodległościową wszystkich Polaków zamieszkałych w zaborze pruskim, na Śląsku i Pomorzu, a także na ideę polityczną - walki o dostęp do Bałtyku, do powrotu na prastare ziemie piastowskie.

Powstańcy wielkopolscy uczestniczyli w powstaniach śląskich i w przeprowadzaniu plebiscytów na Śląsku i Pomorzu. Śląskie zrywy niepodległościowe były wspierane przez Wielkopolan licznymi transportami z bronią i amunicją, artykułami żywnościowymi, odzieżą i lekami.

Powstanie Wielkopolskie i związane z nim wartości są częścią naszej tożsamości narodowej. I to powinno być ideą przewodnią tegorocznych - jubileuszowych - obchodów Powstania Wielkopolskiego.

Strony w Miejskim Informatorze Multimedialnym poświęcone Powstaniu Wielkopolskiemu to zaledwie zarys bogatej historii powstania. Mamy jednak nadzieję, że przyczynią się do większego zainteresowania tym ważnym wydarzeniem historycznym, nie tylko zresztą wśród Wielkopolan.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Powstanie Wielkopolskie Dokończ zdania 1.Powstanie Wielkopolskie było ostatnim etapem tak zwanej....... 2.5 listopada 1916 roku w Warszawie ogłoszono akt obu cesarzy (niemieckiego i austro-węgierskiego), który zapowiadał utworzenie w przyszłości na ter

Powstanie Wielkopolskie Dokończ zdania 1.Powstanie Wielkopolskie było ostatnim etapem tak zwanej....... 2.5 listopada 1916 roku w Warszawie ogłoszono akt obu cesarzy (niemieckiego i austro-węgierskiego), który zapowiadał utworzenie w przysz...

Język angielski

Podaj dokładne daty: Powstanie Śląskie- Powstanie wielkopolskie- Powstanie styczniowe- Powstanie listopadowe-

Podaj dokładne daty: Powstanie Śląskie- Powstanie wielkopolskie- Powstanie styczniowe- Powstanie listopadowe-...

Język angielski

Ułóż chronologicznie. Powstanie Śląskie( I,II,III) Powstanie Wielkopolskie Plebiscyty (Warmia, Mazury) Bitwa Warszawska Powstanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej

Ułóż chronologicznie. Powstanie Śląskie( I,II,III) Powstanie Wielkopolskie Plebiscyty (Warmia, Mazury) Bitwa Warszawska Powstanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej...

Historia

Powstanie Wielkopolskie 1918 - 1919

Moment wybuchu Powstania Wielkopolskiego bardzo ściśle łączy się z sytuacją ogólną w jakiej znalazła się ludność polska na ziemiach zaboru pruskiego w końcu 1918 roku. Nowopowstałe państwo polskie nie obejmujące swym zasięgiem tych ...

Historia

Powstanie wielkopolskie Bitwa Warszawska. Wybuch wojny polsko - bolszewickiej 1919-1921.

Wybuch wojny polsko - bolszewickiej 1919-1921.
17 listopada 1918 r. Armia Zachodnia rozpoczęła "czerwony marsz na zachód" i był początkiem wprowadzenia wojny polsko-bolszewickiej.
W lutym 1919 r. doszło do pierwszych starć polsko-bols...