Wody podziemne

WODY PODZIEMNE - są jednym ze składników hydrosfery.

Hydrosfera to wodna powłoka ziemska, czyli woda we wszystkich stanach skupienia.

WODY PODZIEMNE powstają w wyniku przesiąkania przez warstwy przepuszczalne i szczeliny uskoków tektonicznych w skorupie ziemskiej wód opadowych i powierzchniowych. Wody podziemne są jedną z postaci wody na ziemi. Inne to oceany, morza, jeziora, rzeki, źródła, woda w biosferze, woda w atmosferze - to postacie wody w stanie ciekłym, stały - lądolody, lodowce górskie, kryształki lodu w atmosferze i stan gazowy - woda w atmosferze.

RODZAJE WÓD PODZIEMNYCH w zależności od zalegania
Wody zaskórne - warstwa wodonośna leżąca pod powierzchnią ziemi, znajdująca się pod bezpośrednim wpływem zmian atmosferycznych. Ich ilość jest uzależniona od wielkości opadów. Podlegają one wahaniom temperatur. Są zwykle silnie zanieczyszczone.

WODY GRUNTOWE - woda znajduje się w strefie nasyconej, lepiej przefiltrowane, podlegają tylko rocznym wahaniom temperatur.
Występuje tu warstwa wodonośna -strefa nasycona wodą wypełniającą wodne przestrzenie i pory skał.

WODY GŁĘBINOWE - silnie zmineralizowane nie podlegają wahaniom temperatur i parowaniu. Mogą samoczynnie wypływać na powierzchnię tworząc źródła (dolinne ,warstwowe, szczelinowe)

FORMY WYSTĘPOWANIA
WODY ARTEZYJSKIE - wody znajdujące się w niecce geologicznej, w warstwie wodonośnej pomiędzy dwiema warstwami nieprzepuszczalnymi. Wypływają pod naporem ciśnienia hydrostatycznego.
WODY KRASOWE - wody płynące w skałach wapiennych.
Wody podziemne przybierają różne formy. Jedną z nich jest źródło.
ŹRÓDŁO - to naturalny, ześrodkowany w jednym miejscu wypływ wody podziemnie na powierzchnię terenu.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje źródła:
ZSTĘPUJĄCE - których przyczyną jest siła ciężkości
WSTĘPUJĄCE - których przyczyną wypływów jest ciśnienie hydrostatyczne.

Miejsce wypływu źródła zależy od rzeźby terenu i budowy geologicznej, a przede wszystkim od formy, jaką tworzy warstwa nieprzepuszczalna.
Inną formą wody podziemnej jest kros. Kros to inaczej działalność wody w skałach, węglowych, gipsowych ,wapiennych, halcytach, magnezytach, dolomitach, marglach. WODY TERMALNE -to także jedna z wielu form wód podziemnych. Wody termalne to woda powyżej 1000 C. Są to cieplice, termy oraz gejzery - gorące źródła, obszarów wulkanicznych, w których woda samoczynnie wytryskuje w regularnych odstępach czasu.

Ostatnia forma wód podziemnych to wody mineralne, są to wody ,które zawierają ponad 0,1 g soli mineralnej na 1 litr, lub mniejsze ilości pierwiastków, lub związków aktywnych leczniczo.

Rozróżnia się wodoro-węglanowe - chlorkowe - siarczanowe. Ze względu na skład chemiczny wyróżnia się:
SOLANKI - zawierające sól kamienną i sole magnezu, szczawy – zaw. kwaśne węglany wapnia i sodu oraz związki żelaza.
Wody siarczane zaw. siarczki sodu i wapnia wody arsenowe i wody radoczynne.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Wody podziemne

WODY PODZIEMNE, wody występujące w porach i szczelinach skał skorupy ziemskiej. W przeważającej ilości pochodzą z infiltracji (wsiąkania) opadów atmosf., niekiedy — z infiltracji wód powierzchniowych.

Część wód podziemnych ...

Geografia

Wody podziemne

Wody podziemne to wszystkie wody występujące w glebie i w niżej leżących utworach z wyjątkiem wód związanych chemicznie lub krystalicznie ze skałami. Najczęściej wypełniają one wolne przestrzenie w obrębie skał, nasycając je niczym g...

Geografia

Wody podziemne

Wody podziemne są różnego pochodzenia:
a) wody infiltracyjne - w wyniku przesiąkania opadów atmosferycznych przez skały przepuszczalne;
b) wody kondensacyjne - w wyniku skraplania pary wodnej na powierzchni ziemi lub tuż pod je...

Geografia

Rzeki, jeziora, bagna, wody podziemne

Jeziora są naturalnymi zbiornikami wodnymi utworzonymi w zagłębieniach terenu. Zajmują one około 1,8% powierzchni lądu. Aby mogło powstać jezioro, muszą byś spełnione takie warunki jak: odpowiednie ukształtowanie terenu, budowa geologicz...

Geografia

Wody podziemne i ich rodzaje

Wody podziemne i ich rodzaje

Na naszej planecie znajduje się wiele wód podziemnych. W podstawowym składzie wyróżnia się:

1. Wody przypowierzchniowe (zaskórne), występujące płytko pod powierzchnią ziemi, najczęściej na ...