Kontrreformacja - krótko

Kontrreformacja - walka prowadzona przez Kościół katolicki z postępami reformacji Postanowienia soboru trydenckiego (1545-1563) - określenie katolickiego wyznania wiary, tylko duchowieństwo mogło interpretować biblię, zakaz łączenia wyższych stanowisk kościelnych, utworzenie seminariów duchownych podnoszący poziom intelektualny kleru, wzmocnienie pozycji papieża w kościele (centralizm papieski), modyfikacje w ceremoniale i wystroju wnętrz kościelnych Inkwizycja- nasilenie działalności instytucji powołanej do zwalczania herezji (odstępstw od wiary katolickiej) na czele tej organizacji stało święte officjum (6 kardynałów) Indeks ksiąg zakazanych- spis ksiąg sprzecznych z doktryną katolicką Zakon jezuitów (Zakon Towarzystwa Jezusowego)- założony 1534 przez Ignacego Loyole, bezwzględnie posłuszny papieżowi, charakterystyczna dyscyplina, poprzez elitarność (wysoki poziom intelektualny) docierał do dworów królewskich zdobywając tam trwałe wpływy, cel działalności: obrona katolicyzmu

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

co to kontrreformacja? krótko i na temat :)

co to kontrreformacja? krótko i na temat :)...

Historia

Kontrreformacja - krótko

Kontrreformacja - walka prowadzona przez Kościół katolicki z postępami reformacji Postanowienia soboru trydenckiego (1545-1563) - określenie katolickiego wyznania wiary, tylko duchowieństwo mogło interpretować biblię, zakaz łączenia wyżs...

Historia

Reformacja i kontrreformacja w Europie

„Każdy chrześcijanin, jeśli tylko ma prawdziwy żal i skruchę za swoje grzech, otrzymuje zupełne przebaczenie grzechów i win, co należy mu się bez listów odpustowych”
(Marcin Luter)

W drugiej połowie XV w. Kości...

Historia

Reformacja w Polsce i na świecie

Kościół Ewangelicko-Reformowany


Reformacja luterańska nie była jedynym ruchem reformacyjnym w XVI wieku. Prawie równolegle z nią rozwijała się tzw. reformacja szwajcarska. Nie była ona związana ani z jednym miejscem, ani z je...

Historia

Barok

Nazwa okresu i czas jego trwania
Pochodzenie i pierwotne znaczenie terminu barok jest do dziś niewyjaśnione. Samo pojęcie "baroku" wywodzi się prawdopodobnie z języka portugalskiego lub hiszpańskiego, gdzie słowo baruecco oznaczało w ję...

Język polski

Antropologia poetycka: kim jest człowiek w twórczości renesansu i baroku?

Żeby najpełniej określić, kim i jakim był człowiek w twórczości renesansu i baroku należy najpierw odpowiedzieć na pytanie, kim właściwie jest człowiek. Niewątpliwie jest to istota żywa, tak bardzo podobna do wielu innych, a przecież...