Omówienie Dekalogu

1. Znaczenie pozytywne przykazania.
2. Czyny zakazane
3. Konkretne wykroczenia.

Przykazanie I
Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną.

1.Dotyczy naszej wiary, nadziei i miłości. Mówi o bezwzględnym posłuszeństwie i zaufaniu wobec Boga, oddawaniu Mu czci i modlitwie. Prawdziwy chrześcijanin nie wstydzi się swojej wiary.
2.Praktykowanie zabobonów, bezbożność, bałwochwalstwo, wróżbiarstwo, magia, świętokradztwo, symonia, politeizm, ateizm i agnostycyzm.
3.Zakazuje oddawania czci bożkom, zamiast Panu Bogu, a także przekładaniu czegokolwiek ponad Stwórcę.

Przykazanie II
Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

1.Nakazuje ono szanować, wielbić i błogosławić imię Pańskie oraz nie wzywać go w błahych sprawach. Naszym obowiązkiem jest także odważnie wyznawać wiarę.
2.Bluźnierstwo, przekleństwo, krzywoprzysięstwo, wiarołomstwo, postępowanie przynoszące wstyd Bogu i chrześcijanom.
3.Zakazuje nadużywania, imienia Bożego, Matki Bożej a także wszystkich świętych w gniewie lub w żartach.

Przykazanie III
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

1.Wzywa nas do ciągłego uświęcania siebie, oddawaniu czci Bogu, wielbieniu go i dziękowaniu za wszystkie łaski. Ma na celu uświadomienie człowiekowi, co jest ważne w życiu.
2.Zakazuje wykonywania prac niekoniecznych, które utrudniają poświęcanie czasu Bogu, rodzinie i nie pozwalają wypocząć.
3.Brak uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i dni święte, zbyt mało czasu dla rodziny, życia religijnego i rozwoju duchowego.

Przykazanie IV
Czcij ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło.

1.Bóg domaga się miłości, szacunku, posłuszeństwa i wdzięczności dzieci wobec rodziców, szanowania innych ludzi i wywiązywania się ze swoich obowiązków. Dotyczy także Kościoła i osób z nim związanych np. Ojca Świętego, kapłanów.
2.Lekceważenie rodziców, nie dbanie o pełny rozwój dziecka, łamanie praw ustanowionych dla dobra wspólnego, wykorzystywanie władzy dla własnej korzyści i obojętność na cudzy los.
3.Zakazuje zachowań sprzecznych do ustalonych przez Boga , braku wdzięczności i posłuszeństwa wobec rodziców oraz szacunku wobec innych ludzi.

Przykazanie V
Nie zabijaj.

1.Mówi o ochronie życia od poczęcia aż do śmierci. Życie ludzkie jest święte i dlatego zabójstwo człowieka, szkodzenie jego zdrowiu i życiu są sprzeczne z świętością Stwórcy. Tylko Bóg jest Panem życia.
2.Morderstwo, aborcja, eutanazja, samobójstwo, zgorszenie- bo to prowadzi do śmierci duchowej, niszczenie zdrowia przez alkohol, papierosy, narkotyki, głodzenie się i niewłaściwe ubieranie się.
3.Wykroczeniem jest manipulacja życiem, ponieważ przykazanie to wzywa do pokoju- krytykuje gniew, nienawiść, terroryzm i napady. W takich sytuacjach człowiek ma prawo do obrony, ale z pewnym umiarem. Należy także szanować otaczające nas środowisko.

Przykazanie VI
Nie cudzołóż

1.Człowiek powołany jest do miłości i przekazywania życia. Bóg w tym przykazaniu broni godności małżeńskiej, a tych których powołał do stanu duchowego wzywa do czystości.
2.Przykazanie to wzywa do pięknej, czystej i bezinteresownej miłości, akceptacji siebie i własnego ciała , a także do panowania nad swoim popędem seksualnym.
3.Pornografia, homoseksualizm, masturbacja, antykoncepcja, niewierność małżeńska, wolne związki, poligamia.

Przykazanie VII
Nie kradnij
1.Bóg wymaga od nas szacunku do własności ?zarówno własnej jak i cudzej. Wzywa także do udzielania pomocy potrzebujących oraz ubogim.
2.Kradzież, zatrzymywanie rzeczy pożyczonych i znalezionych, niszczenie wykonanej pracy, zatrzymywanie zapłaty, oszustwa.
3.Osoba, która przestrzega tego przykazania, gromadzi przede wszystkim dobra duchowe i swoją pracą żyje uczciwie. Dodatkowo nie odmawia ona pomocy ludziom potrzebującym.

Przykazanie VIII
Nie mów fałszywego świadectwa wobec bliźniego twego.

1.Bóg wzywa nas do życia w prawdzie i uczciwości, na wzór Niego. Chrześcijanin żyje zgodnie z przykazaniami Bożymi i nauczaniem Kościoła, a także przypomina o dobrym imieniu każdego człowieka. Wzywa ono również do prawdomówności.
2.Dwulicowość, udawanie, obłuda, krzywoprzysięstwo, obmawianie, kłamstwo, przeklinanie.
3.Ważne jest wynagrodzenie wyrządzonych krzywd, co wynika z miłości i sprawiedliwości wobec Boga i bliźniego.

Przykazanie IX
Nie pożądaj żony bliźniego.

1.Bóg wzywa do oczyszczenia serca i praktykowania umiarkowania. Należy pamiętać, że ciało ludzkie jest dobre, a dzięki łasce Bożej jest święte.
2.Pożądania zmysłowe, nieczystość, pożądliwość, brak wstydliwości.
3.Traktowania ciało jak przedmiotu, poniżania swojej i czyjejś godności.

Przykazanie X
Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

1.Nakazywana nam jest czystość intencji i życzliwość, niezależnie od pozycji społecznej. Dobra materialne nie powinny być dla nas ważniejsze od bliźnich i Boga.
2.Chciwość, żądza bogactw kosztem innych ludzi, zazdrość
3.Brak umiejętności cieszenia się z cudzych sukcesów i chorobliwa zazdrość.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Omówienie Biblii

Biblia, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, to zbiór ksiąg religijnych judaizmu i chrześcijaństwa.
Składają się na nią 73 księgi: 46 Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu, i zestaw ten jest kanonicznie nienaruszalny.<...

Język polski

Różnorodność tematów w pieśniach Jana Kochanowskiego. Dokonaj analizy wybranych przez siebie pieśni.

Idea renesansu opierała się na sławieniu wielkości i miłosierdzia Boga. Ówcześni artyści starali się ukazywać w swoich dziełach wszelką doskonałość, płynącą z rąk Bożych. Dążyli też do tego, aby w jakiś, może nie do końca b...