Najważniejsze tezy Marcina Lutra

Najważniejsze tezy Marcina Lutra
1. Jedynym autorytetem w sprawach wiary jest Biblia.
2. Odrzucenie orzeczeń papieskich, uchwał, soborów, opinii ojców Kościoła.
3. Biblia ma być dostępna dla wszystkich.
4. Jedyna droga prowadząca do zbawienia to wiara czerpana z Biblii.
5. Ograniczona kult religijny i liturgię do głośnego czytania Biblii.
6. Uznał tylko dwa sakramenty: Chrzest i Komunie świętą.
7. Niemiecki jako język narodowy (przedtem łacina).
8. Zniesiono hierarchię kościelną, kapłaństwo, celibat, zlikwidowano zakony i klasztory.
9. Nie propagowano kultu świętych.
10. Zabraniano duchowieństwu wielkich majątków ziemskich i bogactw.

Wyznawców Marcina Lutra nazywamy:
- Luteranami
- Protestantami
- Ewangelikami

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Reformacja i kontrreformacja w Europie.

Kościół katolicki przez cały czas swego istnienia borykał się z licznymi problemami. Musiał on znosić liczne prześladowania, a gdy stał się religią panującą zapominając o przeszłości sam zaczął walczyć z innowiercami.
Mianem...

Religia

Reformacja i kontrreformacja

Kościół katolicki przez cały czas swego istnienia borykał się z licznymi problemami. Musiał on znosić liczne prześladowania, a gdy stał się religią panującą zapominając o przeszłości sam zaczął walczyć z innowiercami. W latach 72...

Język polski

Odrodzenie - renesans

Epoka, w dziejach kultury zwana renesansem, rodowodowo związana z Włochami,nosi nie włoskie, lecz francuskie miano renaissance, co oznacza dokładnie odrodzenie. Nazwą tą, jako terminem historyczno-literackim, posłużyli się świadomie dopier...

Filozofia

Praca zaliczeniowa z filozofii. Tales, Arystoteles, Platon, luteranizm i kalwinizm.

PLAN PRACY:

1. Wstęp.
2. Ze względu na co Tales z Miletu zajmuje wyjątkową pozycję w historii filozofii greckiej?
3. Dla Arystotelesa rzeczywistość składa się wyłącznie z konkretnych rzeczy i zjawisk (jednostkowych bytów...

Język polski

Wprowadzenie do Renesansu.

Pojęcie renesansu wprowadził wybitny szesnastowieczny włoski malarz, pisarz i architekt, Giorgio Vasari. Chciał w ten sposób podkreślić odmienność nowej epoki od średniowiecza. Odrębność ta polegać miała przede wszystkim na odrodzeniu...