Funkcje wypowiedzi

1. Funkcja informatywna (poznawcza)
- dominacja informacji
- fakty
- wiedza
- zdania oznajmujące
Przykład: Lód jest bardzo cienki i może się załamać.

2. Funkcja impresywna
- wywieranie wpływu na odbiorcę tekstu
- oczekiwanie konkretnych reakcji i zachowań
- zdania rozkazujące
Przykład: Naszej sąsiadce trzeba pomóc.

3. Funkcja ekspresywna
- wyrażenie uczuć
- emocji nadawcy
- zdania wykrzyknikowe
- często słownictwo nacechowane
Przykład: Oh... znów ten ząb! Ja się tak boję dentysty.

4. Funkcja fatyczna (poetycka)
- wykorzystuje środki językowe
- bezpośrednio wzmacnia skuteczność porozumiewania się
- pobudza uwagę odbiorcy
- zapobiega zakłóceniu w procesie komunikacji

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

wymień funkcje wypowiedzi

wymień funkcje wypowiedzi...

Język polski

Sześć podstawowych funkcji wypowiedzi.

1) Funkcja informacyjna (informatywna) - polega na powiadomieniu o różnych stanach rzeczy dotyczących świata zewnętrznego lub strefy psychicznej.

2) Funkcja ekspresywna - polega na wyrażaniu poprzez wypowiedź emocji i stanów wewnęt...

Język polski

Świat przedstawiony w utworach J.R.R. Tolkiena. Określ jego cechy i funkcje, analizując wybraną powieść.

Bibliografia
Literatura podmiotu:
1. Tolkien J.R.R.. Władca Pierścieni: Wyprawa. Tłum. M. Skibniewska. Warszawa: Czytelnik, 1981. ISBN 8385100083
2. Tolkien J.R.R.. Władca Pierścieni: Dwie Wieże. Tłum. M. Skibniewska. Warszawa: Cz...

Język polski

Reportaż w polskiej literaturze dwudziestowiecznej. Na wybranych przykładach omów zróżnicowanie poetyki i funkcje tych utworów.

Reportaż jest gatunkiem z pogranicza dziennikarstwa i literatury opisującym prawdziwe wydarzenia, których autor był świadkiem. Era polskiego reportażu rozpoczęła się w końcu XIX wieku za sprawą Melchiora Wańkowicza. W latach 60. i 70. re...

Język polski

Jakie funkcje w II części Dziadów Adama Mickiewicza pełnią wypowiedzi Chóru? Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. A. Zawierają formuły przywołujące poszczególne rodzaje zjaw. B. Wzmacniają rytualność obrzędu, stanowią ważny element struktury dramatu

Jakie funkcje w II części Dziadów Adama Mickiewicza pełnią wypowiedzi Chóru? Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. A. Zawierają formuły przywołujące poszczególne rodzaje zjaw. B. Wzmacniają rytualność obrzędu, stanowią ważny el...