Prąd elektryczny

Prąd elektryczny – jest to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. Prąd płynie w gazach cieczach i ciałach stałych. W gazach i cieczach przepływ prądu polega na równoczesnym i uporządkowanym ruchu ładunków dodatnich i ujemnych. W przewodnikach w węzłach sieci krystalicznej znajdują się jony dodatnie zaś po między nimi chaotycznie poruszają się elektrony pochodzące z powłoki walencyjnej zwane elektronami swobodnymi. Wszystkie substancje dzielimy na przewodniki ( te, które mają elektrony swobodne) i izolatory, (których wszystkie elektrony związane są z macierzystym jądrem, czyli brak elektronów swobodnych). Aby w przewodniku prąd popłyną musimy na jego końcach wytworzyć różnicę potencjałów np. połączyć z biegunami baterii. Rzeczywisty (od – do +), umowny (od + do –). Natężenie charakteryzuje płynący w przewodniku prąd, jest to ilość ładunków przepływających przez poprzeczny przekrój przewodnika w jednostce czasu I=1A-amper

Każdy przewodnik, w którym płynie prąd ma określoną wielkość zwaną oporem elektrycznym R=ςl/s

Prąd płynie tylko w obwodach zamkniętych, najprostszy, czyli elementarny obwód elektryczny składa się z źródła napięcia, które jest różnicą potencjału elektrostatycznego pomiędzy dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego. Napięcie elektryczne równe jest liczbowo pracy potrzebnej do przemieszczenia jednostkowego ładunku elektrycznego pomiędzy tymi punktami, który ma określony opór elektryczny oraz przewodów łączących źródło z odbiornikiem.

Opór elektryczny przedstawia nam PRAWO OHMA, które brzmi: Natężenie prądu płynącego w obwodzie jest wprost proporcjonalne do przyłożonego napięcia i odwrotnie proporcjonalne do oporu przewodnika J=U/R

Dla każdego odbiornika stosunek napięcia na jego końcach do natężenia prądu płynącego w odbiorniku jest wartością stałą równą oporowi elektrycznemu odbiornika.

Płynący w odbiornikach prąd wykonuje pracę W=u*I*t – praca, P=I2*R – moc

I PRAWO KIRCHHOFFA jest konsekwencją zasady zachowania ładunku elektrycznego. Suma natężeń prądów wpływających do węzła sieci elektrycznej jest równa sumie natężeń wypływających, I1+I2=I3+I4+I5

Przy połączeniu szeregowym przez każdy odbiornik płynie prąd o tym samym natężeniu.

Na każdym odbiorniku mamy spadek napięcia, lecz suma spadku napięć jest równa napięciu źródła Rc=R1+R2 – opór całkowity przy połączeniu szeregowym
1/Rc=1/R1+1/R2 - opór całkowity przy połączeniu równoległym

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Prąd elektryczny - co to właściwie jest?

Prąd elektryczny, elektryczność- pojęcia niby dobrze nam znane. Przecież na co dzień mamy do czynienia z prądem, a elektryczność wprost nas otacza. Nie tylko jest wytwarzana w elektrowniach, lecz występuje także w przyrodzie (np. błyskaw...

Fizyka

Prąd elektryczny

PRZEPŁYW PRĄDU ELEKTR. PRZEZ PRZEWODNIK METALICZNY

1) Budowa przewodnika metalicznego:
Metale to ciała o budowie krystalicznej w węzłach sieci krystalicznej znajdują się jony dodatnie metalu i jony te znajdują się w stanie ru...

Zajęcia techniczne

Prąd elektryczny, rodzaje prądu, wielkości opisujące prąd.

Prąd elektryczny ? każdy uporządkowany (skierowany) ruch ładunków elektrycznych. Wielkością opisującą prąd elektryczny jest natężenie prądu elektrycznego I, które definiuje się jako pochodną ładunku elektrycznego q, który przepływ...

Fizyka

Prąd elektryczny w metalach z mikroskopowego punktu widzenia

Przewodnikami nazywamy materiały o małej odporności elektrycznej właściwej. Termin ten w ścisłym znaczeniu odnosi się tylko do ciał stałych- metali. Najlepsze przewodniki to srebro, złoto i miedź.

Ze względu na zdolność prze...

Elektrotechnika

Zagrożenia powodowane przez prąd elektryczny

Powszechne stosowanie energii elektrycznej we wszystkich dziedzinach techniki i w życiu codziennym niesie oprócz wielu korzyści również wiele zagrożeń, zarówno dla człowieka, jak i dla jego środowiska pracy i życia. Niewłaściwie eksploa...