Programy głównych stronnictw politycznych Wielkiej Emigracji

1.) Po upadku Powstania Listopadowego ostatecznie na emigracji(Francja, Anglia) znalazło się 10 tysięcy Polaków, różniących się między sobą w poglądach politycznych. Ostatecznie ukształtowały się 3 stronnictwa polityczne:
2.) Towarzystwo Demokratyczne Polski(17 III 1832r.)
- twórcy wydali „Mały Manifest”, który był programem politycznym
- skrytykowano szlachtę za jej egoizm stanowy i obarczono ją za klęskę powstania(nie przeprowadzono uwłaszczenia, a tym samym odepchnięto chłopów od powstania)
- stwierdzono, że bez reform społecznych(uwłaszczenie, zniesienie przywilejów stanowych szlachty) nie jest możliwe odzyskanie niepodległości
- w 1836r. po odejściu radykałów wydano „Wielki Manifest”, w którym ustalono że:
- Polska będzie republiką parlamentarną
- granice z 1772r.
- niepodległość odzyska się na drodze powstania, dlatego należy budować konspiracyjną siatkę pod zaborami, która przygotuje powstanie
- powstanie należy oprzeć na siłach własnego narodu a nie liczyć na rewolucję europejską(jak zakładano w „Małym Manifeście”)
- zapowiedziano przeprowadzenie uwłaszczenia bez odszkodowania
3.) Gromady Ludu Polskiego – w 1835r. z TDP odeszła grupa radykalnych działaczy(Krępowiecki, Worcell), która miała inną wizję przyszłej Polski:
- niepodległość odzyskać poprzez powstanie, które będzie jednocześnie rewolucją społeczną=>
- => zniesie się własność prywatną, własność ma być wspólna(idee komunizmu)
- => ziemia dla chłopów tylko nadana dożywotnio
- => nikt nie może korzystać z cudzej pracy
- => likwidacja szlachty
- => w miejsce własności prywatnej miały powstać korporacje handlowe, przemysłowe itd.
4.) Hotel Lambert – ks. A. Czartoryski=> początkowo szukał wsparcia w Anglii, Francji=> jego celem było przywrócenie autonomii, nie znalazł jednak wsparcia u Anglików i Francuzów, więc razem ze swoim otoczeniem utworzył w 1833r. ZWIĄZEK JEDNOŚCI NARODOWEJ, którego najważniejszym celem było odzyskanie niepodległości; sformułowano 5 zasad ustrojowych:
- równość wobec prawa
- wolność słowa, wyznania
- wolność osobista
- poszanowanie własności prywatnej
- uwłaszczenie za odszkodowaniem
Chcieli odzyskać niepodległość poprzez powstanie, ale przy sprzyjającej sytuacji międzynarodowej. Z Hotelem Lambert związane było też Towarzystwo 3 Maja=> jego cel to przywrócenie monarchii na zasadach konstytucji 3 maja, uwłaszczenie za odszkodowaniem a książę Czartoryski miałby zostać królem.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Programy głównych stronnictw politycznych Wielkiej Emigracji

1.) Po upadku Powstania Listopadowego ostatecznie na emigracji(Francja, Anglia) znalazło się 10 tysięcy Polaków, różniących się między sobą w poglądach politycznych. Ostatecznie ukształtowały się 3 stronnictwa polityczne:
2.) Towar...

Historia

Okres stalinizmu w Polsce

Komunista to „człowiek bezwzględnie wierzący partii. Bezwzględnie, czyli wierzący jej bezkrytycznie na każdym etapie, niezależnie od tego co ta partia głosi” – wspominał Stanisław Staszewski, jeden z przywódców PZPR z okresu stalin...