Części mowy - pojęcia, krótko

Czasownik – odmienna część mowy. Nazywa czynności lub stany. Odmienia się przez osoby, liczby, czasy, tryby i rodzaje. W zdaniu pełni funkcję orzeczenia.

Rzeczownik – odmienna część mowy. Odmienia się przez przypadki i liczby. Może pełnić funkcję podmiotu, dopełnienia, przydawki i okolicznika. Przyimek z rzeczownikiem tworzy wyrażenie przyimkowe. Są własne, pospolite, żywotne, nieżywotne, osobowe i nieosobowe.

Przymiotnik – odmienna część mowy. Odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje. Przymiotnik w zdaniu pełni czasami funkcje przydawki. Podlegają stopniowaniu.

Przysłówek – nieodmienna część mowy. Określa okoliczności, na przykład czas, miejsce. W zdaniu jest najczęściej określeniem czasownika i pełni funkcję okolicznika. Większość ich pochodzi od przymiotników.

Liczebnik – odmienna część mowy. Pełnią czasami funkcję przydawki. Są główne (ile?), porządkowe (który z kolei?), ułamkowe, zbiorowe (tylko w liczbie mnogiej np. czworo), nieokreślone (np. wiele), wielowyrazowe (sto dwa).

Zaimki:
- rzeczowe (ja, ty, on) – odmienia się przez przypadki jedynie nie on (przypadki, liczby, rodzaje)
- przymiotne (jaki, taki, który) – przypadki, liczby, rodzaje
- przysłowne (ty, jak, zawsze) – nie odmienia się
- liczebne (tyle, ile, kilka) – przypadki, rodzaje

Przyimek – nieodmienna część mowy. Określa miejsce, czas. Wraz z rzeczownikiem tworzy wyrażenie przyimkowe.

Spójnik – nieodmienna część mowy.

Podlegają stopniowaniu. Przeczenie "nie" z przymiotnikami i przysłówkami piszemy łącznie. Jeśli przysłówek nie pochodzi od przysłówka zapisujemy osobno. Z przysłówkami i przymiotnikami w stopniach wyższych piszemy oddzielnie. Z liczebnikami oddzielnie.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Gramatyka

Części mowy

Czasownik
Czasownik jest odmienną i samodzielną częścią mowy, nazywającą czynności lub stany (czytać, spać). Różni się od innych wyrazów tym, że ma wiele form, w tym część nieodmiennych. Najczęściej spo...

Filozofia

Filozofia wykłady

Filozofia – jest to umiłowanie mądrości (filo – lubię, miłuję); (sofia- mądrość)

Przedmiotem badań filozofii SA zjawiska i byt. Filozofia jest nauką o tym, co najważniejsze i najcenniejsze dla ludzkości.
Pod nazwą filo...

Historia

Historia języka polskiego - sztuka retoryki

Źródłosłowu wyrazu ?retoryka? należy szukać w starożytnej Grecji. Słowo to pochodzi od rzeczownika rhetor, wywodzącej się od nie zachowanej w grece klasycznej formy czasownika reo ? mówię celowo, stosownie, pięknie?. Słowo rhetor miał...

Psychologia

Psychologia

Psychologia

1. Przedmiot badań w Psychologii
Psychologia- dziedzina wiedzy, zajmuje się człowiekiem jako jednostką, indywidualistą, bada jego zachowanie w warunkach zewnętrznych, w relacjach z otoczeniem. Każdy człowiek dąży d...

Psychologia

Psychologia ogólna - opracowanie do egzaminu

1. Psychologia jako nauka.
Psychologię jako naukę zaczęto traktować dopiero w roku 1879. W tym roku w Lipsku powstało pierwsze laboratorium psychologiczne, założone przez Niemca Wundta. Psychologia wywodzi się z filozofii. Psychologia ja...