Geografia społeczno-ekonomiczna

Geografia społeczno-ekonomiczna

Gęstość zaludnienia w powiatach województwa zachodniopomorskiego w roku 2000

Gęstość zaludnienia w powiatach województwa zachodniopomorskiego w roku 2000 w załącznikach analiza, mapka i tabela....

Geografia społeczno-ekonomiczna

Charakterystyka koncentracji ludności

w załączniku jest ćwiczenie: Charakterystyka koncentracji ludności...

Geografia społeczno-ekonomiczna

Ogólnie z geografii

Praca w załączniku - bardzo ogólnie....

Geografia społeczno-ekonomiczna

Procesy demograficzne ludności Polski po II w.ś

W załącznikach jest ćwiczenie: Procesy demograficzne ludności Polski po II w.ś...

Geografia społeczno-ekonomiczna

Ekologia ściąga- I rok

gotowa ściąga wystarczy wyciąć i do dzieła :-)
...

Geografia społeczno-ekonomiczna

Ludność i powierzchnia w gminach województwa pomorskiego w 2001 roku

Ludność i powierzchnia w gminach województwa pomorskiego w 2001 roku, w załaczniku tabela, wykres i mapa koncentracji ludności w gminach województwa pomorskiego w 2001 roku....

Geografia społeczno-ekonomiczna

Krzywa koncentracji ludności dla powiatów województwa zachodniopomorskiego w 2001 roku

Krzywa koncentracji ludności dla powiatów województwa zachodniopomorskiego w 2001 roku, w zalacznikach tabela i wykres...

Geografia społeczno-ekonomiczna

Raport z badań ankietowych na temat planów na przyszłość studentów uczących się na kierunku geografia

W załączniku znajduje się ankieta, książka kodowa,macierz i raport z badań ankietowych na temat planów na przyszłość studentów uczących się na kierunku geografia....

Geografia społeczno-ekonomiczna

Liczba ludności w miastach województwa zachodniopomorskiego w 2001 roku

W załącznikach znajduje się tabelka przedstawiająca liczbę ludności w miastach województwa zachodniopomorskiego w 2001 roku oraz kartodiagramy: skokowy liczby ludności miast województwa zachodniopomorskiego oraz ciągły liczby ludności mi...

Geografia społeczno-ekonomiczna

Geografia polityczna-tabelka

Patrz załącznik...

Geografia społeczno-ekonomiczna

Ankieta na temat pierwszej pomocy

W załącznikach znajduje się wzór ankiety o pierwszej pomocy itp wraz z książeczką kodową , macierzą...

Geografia społeczno-ekonomiczna

Średnia gęstość zaludnienia województwa pomorskiego w roku 2001

Średnia gęstość zaludnienia województwa pomorskiego w roku 2001. w zalaczniku mapka, tabela i analiza....

Geografia społeczno-ekonomiczna

Bezrobocie w województwie Pomorskim w 2007 roku

W załącznikach praca na temat: Bezrobocie w województwie Pomorskim w 2007 roku i prezentacja multimedialna na ten temat....

Geografia społeczno-ekonomiczna

Geografia Ekonomiczna Francji.

Spis treści:
1. Ogólna charakterystyka kraju.
1.1. Ludność.
1.1.1. Liczba ludności we Francji.
1.1.2. Gęstość zaludnienia.
1.1.3. Przyrost naturalny.
1.1.4. Skład etniczny i główne wyznania.
1.1.5. Struktura wi...

Geografia społeczno-ekonomiczna

Geografia ekonomiczna- ściąga

Fordyzm - Polegał na standaryzowanej wytwórczości przestrzennej, sprzężonej z masową konsumpcją, która napędzała dalszą produkcję. Mechanizm ten wspierany był interwencjonizmem państwa, polegający na regulacji efektywnego popytu, jako...

Geografia społeczno-ekonomiczna

Lasy, ich zagrożenia i rola w biosferze

Lasy, ich zagrożenia i rola w biosferzeSpis treści:
1. Wstęp…………………………………………………………………………………..3
2. Rola lasów w biosferze……………………………�...

Geografia społeczno-ekonomiczna

Zmiany typów demograficznych ludności według Webb’a w województwach Polski w latach 1999 i 2002

W załącznikach znajdują się: tabela zmian typów demograficznych ludności według Webb’a, wykres zmian typów demograficznych ludności według Webb’a i rycina zmian typów demograficznych ludności według Webb’a w województwach Polski ...

Geografia społeczno-ekonomiczna

Geografia Ekonomiczna - Ściaga 31

Geografia Ekonomiczna:
1) jeden z trzech głównych działów geografii 2) nauka badająca zjawiska i procesy społeczno-ekonomiczne występujące w przestrzeni geograficznej 3) nauka badająca przestrzenne struktury społeczno-ekonomiczne i pro...

Geografia społeczno-ekonomiczna

Jak kształtował się przyrost naturalny po II wojnie światowej

Ludność i procesy urbanizacyjne
Zmiany liczby ludności Polski po II wojnie światowej
Liczba ludności Polski w 1998 roku osiągnęła prawie 39 mln mieszkańców. Pod tym względem zajmujemy 8 miejsce w Europie. Obecnie głównym czynnik...

Geografia społeczno-ekonomiczna

Migracje,cznniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze,rozmieszczenie ludnosci,gestosc zaludnienia,mniejszosci

MIGRACJE- przemieszczanie się ludności mające na celu zmianę miejsca pobytu.

Przyczyny migracji.
- poprawa warunków życia
- znajdowanie pracy
- schronienie przed prześladowaniami politycznymi
- tolerancja dla własn...

Geografia społeczno-ekonomiczna

Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce

Kościoły i związki wyznaniowe w POLSCE
Chrześcijańskie
Kościół Katolicki w RP obrządek łaciński
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
Kościół Katolicki w RP obrząde...

Geografia społeczno-ekonomiczna

Ruch naturalny ludności a rozwój gospodarczy


Na wzrost liczby ludności na świecie wpływa przyrost naturalny, czyli różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. W ujęciu regionalnym o wzroście liczby ludności decyduje, oprócz przyrostu naturalnego, także przyrost ...

Geografia społeczno-ekonomiczna

Wielbłądy - hodowla i występowanie.

Geografia rolnictwa

WIELBŁĄDY

Wielbłąd należy do ssaków, rzędu parzystokopytnych, podrzędu przeżuwaczy; rodziny wielbłądowatych; w obrębie rodziny wielbłądowatych wyróżnia się 6 gatunków: baktriany (azjatyckie d...

Geografia społeczno-ekonomiczna

Tajwan – oficjalna nazwa Republika Chińska

Państwo we wschodniej Azji, na wyspie Tajwan i wyspach przybrzeżnych. Formalnie prowincja Chin, faktycznie kraj niezależny od ChRL.Tajwan to polityczna anomalia – jest znaczącym pod względem handlowym państwem, którego istnienie uznaje niew...