Porównanie Demokracji Ateńskiej i Republiki Rzymskiej

ATENY (demokracja)


1. Zgromadzenie wszystkich obywateli (kworum 6 tyś. obywateli).
2. Publiczne dyskusje nad ustawami.
3. Każdy obywatel miał władzę i miał prawo zabrania głosu, i zaproponowania uchwały.
4. Powoływano Radę Pięciuset na jeden rok, kontrolowała między innymi pracę urzędników.
5. Urzędnicy i członkowie Rady Pięciuset byli opłacani, pozwalało to uczestniczyć
w życiu politycznym ludziom niezamożnym.
6. Urzędnicy sądowi to 6 tyś. obywateli wylosowanych i podzielonych na komplety sędziowskie. Sąd skorupkowy do osądzania urzędników zagrażających ustrojowi państwa.

RZYM (republika)


1. Najwyższy organ władzy to zgromadzenie ludowe, dalej rada (senat) i urzędnicy.
2. Projekty ustaw przedstawione do przegłosowania bez dyskusji.
3. Urzędnicy mieli władzę ustawodawczą.
4. Zgromadzenie wybierało urzędników i kontrolowało ich pracę. Urzędy były kadencyjne nat – rada utworzona przez ojców rodów rzymskich.
- kontroluje politykę państwa
- władza w rękach bogatych (urzędnicy nie byli opłacani)
6. Urzędnicy:
- edyl - zaopatrzenie miast
- kwestor – pomocnik konsula do spraw finansowych
- cenzor – spis wolnej ludności według majątków i podział obywateli na k epiderma (skórka) tworzy wklasy
- trybun ludowy – chroni interesy plebejuszy, dom trybuna to azyl, on sam osoba nietykalna
- pretor – urzędnik sądowy
- dyktator – powoływany na 6 miesięcy w sytuacji zagrożenia bytu państwa. Urząd jednoosobowy, władza absolutna
- konsul – najwyższa godność, dwóch ludzi na jeden rok. Najwyższa władza wojskowa i religijna. Zwoływanie zgromadzeń i posiedzeń senatu

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Porównanie Demokracji Ateńskiej i Republiki Rzymskiej

Demokracja z greckiego „demos” – lud i „kratos” – władza, termin ten określa rodzaj rządów, w którym władza należy do ogółu obywateli danego państwa. Zapoczątkowana ona została w Atenach w VI w.p.n.e przez reformy Solona, a n...

Historia

Porównanie rozwiązań ustrojowych demokracji ateńskiej i republiki rzymskiej.

1 Podział administracyjny
W Atenach obowiązywał podział wprowadzony przez Klejstenesa w latach 508-507 r. p.n.e. Mianowicie miejscu dotychczasowych czterech fyle plemiennych wprowadził on podział na dziesięć fyle terytorialnych – czyli...