Język angielski - czasy

Present Simple


Czas teraźniejszy dotyczy czynności regularnych powtarzających się w pewnych odstępach czasu tak regularnych jak i nieregularnych.
Określenia czasu:
sometimes, usually, often, always, every day, never, seldom
He, she, it + s/es

T: Osoba + czasownik +...
Py: Do/Does + osoba + czasownik + …
P: Osoba + don’t/doesn’t + czasownik + …

Present Continous


Czas teraźniejszy dotyczy czynności mających miejsce w chwili mówienia, czynności zaplanowanych na najbliższą przyszłość.
Określenia czasu : now, at the moment, at present

T: osoba + be + czasownik 1f + Ing
Py: be + osoba + czasownik + Ing
P: osoba + be + not + czasownik + Ing

Past Simple


Czas przeszły dokanany
okreslenia – yesterday, last week, ago

T: osoba + czasownik II (ed) +…
Py: Did + osoba + czasownik 1 FORMA!!!
P: Osoba + didn’t + czasownik 1 FORMA!!!

Past Continous


Uzywamy gdy mówimy o czynności, która odbywała się w przeszłości przez dłuższy okres czasu, dwie czynności odbywały się jednoczesnie, jedna czynność trwała druga ją przerwała ( przerywająca jest w past Simple) czynność odbywala się w określonym momencie w przesłośći.

T: osoba + be (was/were) + czasownik + Ing
Py: Be + osoba + was+ ing
P:osoba + be +not +czas+ ing
Przykład:
Oglądaliśmy telewizje gdy ktoś zapukał do drzwi.
We were watching TV when some body knocked the door.
Określenia: yesterday, last week, ago, All, from-to

Present Perfect


Czynność rozpoczeła się w przeszłośći I trwa nadal, czynność miała miejsce w przeszłości ale jej skutki są widoczne teraz, czynność przed chwilą się zakończyła.

T: osoba +have/Has + czasownik 3 FORMA!!
Py: Have/ Has + osoba+ czasownik 3 FORMA!!
P: osoba + haven’t/hasn’t + czasownik 3 FORMA!!
Określenia czasu
yet - jeszcze (koniec zdania)
never – nigdy ( po operatorze w zdaniu twierdzącym)
ever – kiedykolwiek (w pytaniu po osobie)
already – dopiero co (po operatorze)
since – od ( pod koniec zdania) od 1995
for – od/przez ( pod koniec zdania) od 15 lat
just – własnie (po operatorze )

Past Perfect


Używamy gdy mówimy o czynności która odbyła się przed inną czynnością przeszłą. Czynność która została wykonana jako pierwsza jest w Past Perfect

T: osoba+ had + czasownik 3f
Py: Had + osoba + czasownik 3f
P: osoba + hadn’t + czasownik 3f.
Before – zanim, przedtem
After - po tym

Future Simple


Czas przyszły
Tomorrow, next, soon, In

T: osoba + will + czas.
Py: will + osoba + czas.
P: osoba + won’t + czas.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Język angielski czasy teraźniejsze

Język angielski czasy teraźniejsze...

Język angielski

Język angielski czasy Mógłby mi ktoś podać odpowiedzi do pracy domowej? Sam nie wiem o co w tym chodzi. ;/ Zadania w zdjęciu.

Język angielski czasy Mógłby mi ktoś podać odpowiedzi do pracy domowej? Sam nie wiem o co w tym chodzi. ;/ Zadania w zdjęciu....

Język angielski

język angielski czasy

język angielski czasy...

Język angielski

QUIZ CZASY JĘZYK ANGIELSKI !!! 10. The band ........................for a few weeks before they set out on the tour. a) have been rehearsing b) had been rehearsing c) was rehearsing 11. We ........................ for you since the morning. a) are wa

QUIZ CZASY JĘZYK ANGIELSKI !!! 10. The band ........................for a few weeks before they set out on the tour. a) have been rehearsing b) had been rehearsing c) was rehearsing 11. We ........................ for you since the morning. a)...

Język angielski

Język angielski, 2 zadania, czasy.

Język angielski, 2 zadania, czasy....

Język angielski

3. Przetłumacz poniższe zdania na język angielski. Zastosuj czasy teraźniejsze: Present Simple Present Continuous lub Present Perfect, tam gdzie jest to możliwe. 1. Moi rodzice zawsze niepokoją się o moją przyszłość. …................................

3. Przetłumacz poniższe zdania na język angielski. Zastosuj czasy teraźniejsze: Present Simple Present Continuous lub Present Perfect, tam gdzie jest to możliwe. 1. Moi rodzice zawsze niepokoją się o moją przyszłość. …................