Sentencje łacińskie z tłumaczeniem

A
ab ovo - od początku
absens carens - nieobecny traci
absit! - Uchowaj, Boże!
ad patres - do ojców
alea iacta est - kości zostały rzucone
alter ego - drugie ja
amor omnibus idem - miłość dla wszystkich jednaka.
amor vincit omnia - miłość wszystko zwycięża
anima vilis - podła dusza
asinus asinorum - osioł nad osłami
aurea dicta - złote słowa
ave, Caesar, morituri te salutant - witaj, Cezarze, mający umrzeć cię pozdrawiają

B
bene meritus - dobrze zasłużony
bona fide - w dobrej wierze
bonum ex malo non fit - dobro nie rodzi się ze zła
boss lassus fortius figit pedem - zmęczony wół szybciej pracuje

C
caeca invidia est - zazdrość jest ślepa
carpe diem - korzystaj z każdego dnia
cicer cum caule - groch z kapustą
cogito, ergo sum - myślę, więc jestem
consummatum est - stało się
corvus albus - biały kruk
cui bono? - na czyją korzyść?
cum ventis litigare - walczyć z wiatrem

D
dances macabres - taniec śmierci
Deus ex machina - bóg z machiny
dictum sapienti sat - mądrej głowie dość dwie słowie
diem perdidi - straciłem dzień
dies irae - dzień gniewu

E
ecce homo - oto człowiek
ego sum qui sum - jestem, który jestem
errare humanum est - błądzić jest rzeczą ludzką
est modus in rebus - wszystko ma swoje granice
et tu, Brute, contra me - i ty, Brutusie, przeciwko mnie
ex malis eligere minima - wybierać mniejsze zło
ex oriente lux - światło ze wschodu
experto credite - wierzcie doświadczonemu

F
faber est quisque suae fortunae - każdy jest kowalem własnego losu
felix culpa - szczęśliwa wina
ferro ignique - ogniem i mieczem
festina lente - spiesz się powoli

G
gallus in suo sterquilinio plurimum potest - kogut tylko na własnym gnojowisku dużo może
genius loci - duch opiekuńczy miejsca
gladiator in arena consilium capit - gladiator decyduje dopiero na arenie
gloria victis - chwała zwyciężonym
gloria virtuti resonat - sława jest echem cnoty
graviora manent - najgorsze dopiero nadejdzie

H
historia magistra vitae - historia nauczycielką życia
hodie mihi, cras tibi - dziś mnie, jutro tobie
hominis est errare, insipientis in errore perseverare - ludzką rzeczą jest błądzić, głupców trwać w błędzie
homo homini lupus est - człowiek człowiekowi jest wilkiem
homo sacra res homini - człowiek jest rzeczą świętą dla człowieka
horribile dictu - strach powiedzieć
hospes, hostis - każdy obcy to wróg

I
ignavis sepmer feriae - lenie zawsze mają święto
ignis non exstinguitur igne - ognia nie gasi się ogniem
impares nascimur, pares morimur - rodzimy się nierówni, umieramy równi
imperare sibi maximum est imperium - panować nad sobą to najwyższa władza
impos animi - słaby na umyśle
impossibilium nulla obligatio est - nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych
in articulo mortis - w obliczu śmierci
in principio erat Verbum - na początku było Słowo
in vino veritas - wino rozwiązuje język

L
labor omnia vincit - praca wszystko przezwycięża
laudant, quod non intelligunt - chwalą to, czego nie rozumieją
lavare manus - umywać ręce

M
magnum in parvo - wiele treści w krótkiej wypowiedzi
manus manum lavat - ręka rękę myje
medio tutissimus ibis - najbezpieczniej chodzić środkiem
memento mori - pamiętaj o śmierci
mirabile dictu - aż dziw powiedzieć
more antiquo - starym obyczajem
more maiorum - obyczajem przodków
mulier ideo bene olet, quia nihil olet - kobieta wtedy ładnie pachnie, gdy wcale nie pachnie

N
naturalia non sunt turpia - to, co naturalne, nie przynosi wstydu
ne puero gladium - nie dawaj dziecku miecza
ne quid nimis - nic ponad miarę
nec Hercules contra plures - siła złego na jednego
nil admirari - niczemu się nie dziwić
nil desperandum - nie należy rozpaczać
nil nisi bene - mów dobrze lub wcale
nil novi sub sole - nic nowego pod słońcem
nolens volens - chcąc nie chcąc
noli me tangere - nie dotykaj mnie
nomina sunt odiosa - nie należy wymieniać nazwisk
non compos mentis - niespełna rozumu
non licet - nie wolno
non liquet - nic stąd nie wynika
non omnia possumus omnes - nie wszyscy możemy wszystko
non omnis moriar - nie wszystek umrę
non scholae, sed vitae discimus - uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia
nosce te ipsum - poznaj samego siebie
nuda veritas - naga prawda
nulla dies sine linea - ani jednego dnia bez pracy
nulla poena sine lege - nie ma kary bez przepisu prawa
nullum crimen sine lege - nie ma przestępstwa bez przepisu prawa
nunc est bibendum - teraz pijmy

O
oculum pro oculo, dentem pro dente - oko za oko, ząb za ząb
oderint, dum metuant - niech nienawidzą, byleby się bali
odi et amo - nienawidzę i kocham
omnia subiecta sunt naturae - wszystko podlega naturze
omnis homo mendax - każdy człowiek jest kłamcą

P
pecunia non olet - pieniądze nie śmierdzą
per aspera ad astra - przez ciernie do gwiazd
per fas et nefas - nie przebierając w środkach
piscem natare doces - rybę uczysz pływać
primus inter pares - pierwszy wśród równych
principiis obsta - zło niszcz w zarodku
pro publico bono - dla dobra ogółu

Q
quae nocent, docent - to, co szkodzi, uczy
qualis artifex pereo! - Jakiż artysta ginie we mnie
qualis pater, talis filius - jaki ojciec, taki syn
qualis rex, talis grex - jaki pan, taki kram

R
rara avis - rzadki ptak
rationale animal est homo - człowiek jest istotą rozumną
relata refero - powtarzam, co ułyszałem
respice finem - patrz końca
ridentem dicere verum - z uśmiechem mówić prawdę

S
sapere aude - odważ się być mądrym
sapienti sat - mądremu wystarczy
satis verborum - wystarczy słów
scio me nihil scire - wiem, że nic nie wiem
seniores priores - starsi mają pierwszeństwo
si vis amari, ama - jeśli chcesz być kochanym, kochaj
sic itur ad astra - tak się idzie do gwiazd
sicut mater, ita et filia eius - jaka matka, taka córka
signum temporis - znak czasu
silva rerum - las rzeczy
similia similibus curantur - podobne leczy się podobnym
sine ira et studio - bez gniewu i zawziętości
sub specie aeternitatis - z punktu widzenia wieczności
sus Minervam docet - świnia poucza Minerwę

T
taedium vitae - wstręt do życia
tempus fugit - czas ucieka
tuta timens - bojąc się rzeczy bezpiecznych

U
ubi concordia, ibi victoria - gdzie zgoda, tam zwycięstwo
ubi lex, ibi poena - gdzie prawo, tam i kara
ubi tu Caius, ibi ego Caia - gdzie ty, Gajuszu, tam i ja, Gaja
unus pro multis - jeden za wszystkich
usus est tyrannus - zwyczaj jest tyranem
ut ameris, amabilis esto - jeśli chcesz być kochany, bądź godny miłości
ut pictura poesis - poemat jest jak obraz

V
vanitas vanitatum et omnia vanitas - marność nad marnościami i wszystko marność
variatio delectat - odmiana sprawia przyjemność
veni, vidi, vici - przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem
vino pellite curas - winem odpędźcie troski
vinum incendit iras - wino rozpala gniew
vis maior - siła wyższa
vivere militare est - życie jest walką
volenti nihil difficile - dla chcącego nic trudnego
volenti non fit iniura - chcącemu nie dzieje się krzywda
vox populi vox Dei - głos ludu głosem Boga

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Podajcie mi sentencje (Przysłowia , Złote myśli ) Łacińskie (z tłumaczeniem i jak się czyta ) ma być ich 10 ( jak będzie mniej to ok oby było przynajmniej 5) DAJE NAJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Podajcie mi sentencje (Przysłowia , Złote myśli ) Łacińskie (z tłumaczeniem i jak się czyta ) ma być ich 10 ( jak będzie mniej to ok oby było przynajmniej 5) DAJE NAJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...