Autocharakterystyka napisana w trzeciej osobie

Kamil Syguda to czter­na­sto­letni miesz­ka­niec Psar. Wczoraj roz­po­czął naukę w Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Psa­rach, gdzie jako przedmioty roz­sze­rzone wybrał bio­lo­gię, mate­ma­tykę oraz język angiel­ski. Kamil bar­dzo lubi czy­tać powie­ści innego rodzaju histo­rie.

Jego ulu­bio­nymi gatun­kami są: lite­ra­tura histo­ryczna, fan­tasy oraz science-fic­tion. Nato­miast ulu­bio­nymi utwo­rami są książki z serii o Ulysses Moore, opo­wia­da­nia Sta­ni­sława Lema, Saga o Wiedź­mi­nie, książki nale­żące do uni­wer­sum Świat Dysku oraz powieść inter­ne­tową ptt.:” De la Roche”.

Kamil inte­re­suje się także uni­wer­sum Gwiezd­nych wojen, Marvel Cine­ma­tic Uni­verse i róż­nego rodzaju grami. Ostat­nio odkrytą pasją Kamila jest gra­nie w inter­ne­towe tek­stowe gry fabu­larne. Kamil jest dobrym uczniem, lecz nie­stety jest także kłó­tliwy. Stara się być miły dla wszyst­kich, ale nie zawsze mu to wycho­dzi. Kamil nie umie opo­wia­dać żar­tów i prawie ni­gdy nie udaje mu się od razu zauwa­żyć sar­ka­styczne nace­cho­wa­nie wypo­wie­dzi.

Kamil jest śred­niego wzro­stu, gru­bo­ko­ści­stym chło­pa­kiem z piw­nymi oczami i krót­kimi jasno - brą­zo­wymi wło­sami oraz leciutko odsta­ją­cymi uszami.

Zazwy­czaj cho­dzi pogodny i ma pozy­tywne nasta­wie­nie. Kamil nie mówi zbyt wiele i posiada pewne trud­no­ści z nawią­zy­wa­niem nowych przy­jaźni.