Jerzy Krókowski - Horacjańska refleksja nad życiem z odpowiedziami

[1] Do przyjaciół głównie zwraca się też Horacy w odach refleksyjnych, które stanowią koronę jego liryki i jej specjalną, osobliwą właściwość. I w odach, podobnie jak w satyrach i listach, głosi Horacy swą mądrość życiową, będącą swoistą mieszaniną elementów epikurejskich i stoickich.

[2] Często przeciwstawia własne pragnienia temu, o co w pocie czoła ubiega się tłum: bogactwo, zaszczyty, władzę. On pragnie żyć spokojnie i beztrosko, pragnie swobody i niezależności, pragnie dożyć w pełni władz umysłowych starości, osłodzonej pieśnią. Najwyższe szczęście i spokój duszy nie podległy zmianom fortuny. Kto się trzyma w życiu "złotego środka", ten w szczęściu zachowa miarę, przygotowany na zmiany fortuny, a w złej doli nie upadnie na duchu. Nie trzeba myślą sięgać daleko w przyszłość, ale cieszyć się tym co dzień niesie, i pełną ręką czerpać z uroków życia(carpe diem).

[3] Z myślą o urokach świata i życia kojarzy się często myśl o śmierci, której posępne a nieruchome skrzydła rzucają cień na żywot zarówno biedaka, jak bogacza, i sprawiają, że ludzkie szczęście jest ograniczone ciasnymi granicami krótkotrwałego życia. Nie trwoży ona jednak poety raczej zachęca do porzucenia troski o znikome doczesne dobra i do radowania się z powabów świata.[…]

[4] Refleksja moralna towarzyszy poecie na każdym kroku. Np. piękność natury , dla której ma bystre oko i którą umie malować drobnymi, ale wyrazistymi rysami, nasuwa mu skojarzenie z ludzkim życiem i ludzkimi sprawami.

Odpowiedz na poniższe pytania; odpowiadaj zwięźle, unikaj cytowania.

1. Na podstawie akapitu 1. wyjaśnij, co wyróżnia poezję Horacego.
2. Wyjaśnij użyte w akapicie 1. Wyrażenie "korona jego liryki”.

3. W jakim stosunku pozostaje akapit 2. do akapitu 1.?
a) jest rozwinięciem tezy postawionej w 1. akapicie.
b) podejmuje nowy wątek
c) jest polemiczny w stosunku do 1. akapitu.

4. Wynotuj z akapitu 2. poglądy charakterystyczne dla filozofii stoickiej i epikurejskiej.
5. Jak rozumiesz wyznawaną przez Horacego zasadę ,,złotego środka”? Odpowiedz na podstawie akapitu 2.

6. W jakim celu autor trzykrotnie powtarza w jednym zdaniu czasownik pragnie?
7. Odszukaj w akapicie 3. metaforę i zinterpretuj krótko jej sens.

8. Czemu służy w wierszach Horacego myśl o śmierci?
9. Na podstawie akapitu 4. odpowiedz na pytanie: jaką rolę odgrywa w Horacjańskiej poezji natura?

ODPOWIEDZI:

1. Horacy miesza elementy epikurejskie i stoickie, kiedy głosi są życiową mądrość poprzez ody, satyry i listy.
2. Najwybitniejsze dzieła jego twórczości
3. A

4.
* stoicyzm - odrzucenie dóbr doczesnych, mieć umiar i rozsądek w życiu, godnie przyjmować cierpienie;
* epikureizm - swoboda, niezależność, cieszenie się każdym dniem, pragnienie długiego, efektywnego życia.

5. Powinniśmy być przygotowani na wszystko: na szczęście i na cierpienie. Nie powinniśmy jednak martwić się o przyszłość, lecz cieszyć z tego, co posiadamy.

6. Powtórzenie trzykrotnie czasownika "pragnienie" ma na celu przedstawienie tego, jak ważne dla Horacego są dane wartości

7. "skrzydła śmierci rzucające cień" - ta metafora mówi, że śmierć i tak dotknie każdego bez względu na jego stan, pozycje społeczną, majątek itp.

8. Ma na celu pokazanie tego że ten "złoty środek" czeka na każdego, więc powinniśmy cieszyć się życiem, ile tylko możemy i jeśli mamy na to wystarczająco dużo czasu.

9. Natura w poezji Horacego ma ukazywać ludzi oraz obrazować różne mechanizmy społeczne.

Dodaj swoją odpowiedź