Materiały z kl III gm.:bryły obrotowe, algebra, graniastosłupy, ostrosłupy itp.

1. Bryłami obrotowymi nazywamy bryły, które powstają w wyniku obrotu figur płaskich wikół osi obrotu.
2. Wysokością walca nazywamy dwie podstawy i prostopadły ddo nich.
3. Twożąca stożka jest to odcinek łączący wierzchołek z dowolnym punktem na brzegu podstawy.
4. Objętość ostrosłupa V=Pp*H/3
5. Liczby:
- naturalne, np. 0,1,2,4,100
- całkowite, np. -100,-3,2,8
- wymierne, np. 5/6,-1/5,7/2,0.3
- niewymierne, np. √3, √11, √3/1
6. Pole całkowite Pc=Pp+Pb
7. Twierdzenie Pitagorasa a²+b²=c²
8. Wysokość w trójkącie równobocznym h=a√3/2
9. Przekątna kwadratu d=a√2
10. Przekątna graniastosłupa jest to odcinek łączący dwa wierzchołki podstaw, ale nie zawierający się w żadnej z jego ścian.
11. Pole trójkąta równobocznego a²√3/4
12. Pole trójkąta Pp=½ a*h
13. Graniastosłup prawidłowy:
- w podstawie jest wielokąt foremny
- ściany boczne są przystającymi prostokątami
14. Graniastosłup prosty:
- krawędzie boczne są prostopadłe do podstaw
- ściany boczne są prostokątami
15. Jednomiany są to wyrażenia, które są iloczynami liczb i liter lub pojedynczą literą bądź liczbą.
16. Wzory skróconego mnożenia:
- kwadrat sumy (a+b)²=a²+2ab+b²
- kwadrat różnicy (a-b)²=a²-2ab+b²
- różnica kwadratów a²-b²=(a-b)*(a+b)
17. Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 6a-3c=3(2a*c)
18. Przy rozwiązywaniu równań i nierówności, trzba :
- pozbyć się nawiasów
- zgrupować wyrazy
- redukcja wyrazów podobnych
- podzielenie obu stron przez liczbę stojącą przy zmiennej

Dodaj swoją odpowiedź