Przyczyny i skutki Wiosny Ludów na przykładach różnych państw

Wiosna Ludów w Europie to liczne wystąpienia rewolucyjne, mające na celu walkę o wolność, swobodę, niepodległość.

Główne cele wystąpień ludów we Francji to przełamanie monopolu władzy i poprawa warunków bytu najuboższych, natomiast w państwach niemieckich główne cele to walka o zjednoczenie kraju oraz uwłaszczenie chłopów. W państwach włoskich dążono do zjednoczenia kraju, jak też wyzwolenia spod okupacji; w Austrii celem była likwidacja rządów absolutnych, uwłaszczenie chłopów oraz wyzwolenie narodów zamieszkujących to państwo.

Wystąpienia Polaków w 1848r. ściśle wiązały się z walką o niepodległość i zjednoczenie. Największe działania, walki miały miejsce na terenach : Wielkopolski, Śląska, Mazur i Pomorza Gdańskiego. Walczono o polską oświatę oraz polski język, domagano się wprowadzenia języka polskiego w urzędach i sądach. W Galicji o szeroką autonomię walczono przede wszystkim w Krakowie i Lwowie, czego wynikiem było zniesienie poddaństwa i uwłaszczenie chłopów, jak też wprowadzenie posłów polskich do parlamentu wiedeńskiego.

Przyczynami wystąpienia Wiosny Ludów w państwach europejskich jest niezadowolenie społeczeństw z ustaleń kongresu wiedeńskiego, domaganie się władzy przez burżuazję w zachodniej Europie, żądanie zjednoczenia w państwach niemieckich i we Włoszech. Poza tym narody zamieszkujące cesarstwo austriackie dążyły do niepodległości, dążono do uwłaszczenia chłopów, a ceny żywności były bardzo wysokie. Przyczyny Wiosny Ludów w Polsce to dążenie do niepodległości, żądanie wolności słowa, spolszczenia szkół i urzędów, jak również dążenie do uwłaszczenia chłopów.

Przyglądając się ogólnym następstwom Wiosny Ludów z pewnością można wymienić uchwalenie lub nadanie przez władców większości państw europejskich konstytucji, które zapewniały podstawowe prawa i wolności obywateli, nadanie możliwości wybierania swych przedstawicieli do władz ustawodawczych. Drugą rzeczą było ograniczenie władzy monarchy przez przepisy konstytucyjne oraz przyspieszenie kształtowania się ruchów narodowych w Europie. We Francji natomiast wzrosła władza burżuazji, a chłopi uzyskali prawa wyborcze. Syjonizm, czyli ideologia narodowego odrodzenia żydowskiego pojawiła się również w tym czasie w Europie, jako reakcja na wzrost antysemityzmu. Bardzo ważnym następstwem Wiosny Ludów w Europie jest zjednoczenie Włoch. Zaczęto tworzyć nowoczesne partie polityczne, które starały się o zdobycie jak największej liczby głosów w wyborach. Pojawiły się ruchy: nacjonalistyczny i socjalistyczny. Pierwszy głosił konieczność stałej mobilizacji wspólnoty narodowej do obrony przed obcymi oraz walka o jak najlepsze warunki rozwoju dla swego narodu. Ruch socjalistyczny rozwinął się głównie tam, gdzie socjaliści nie mogli legalnie uczestniczyć w życiu publicznym (I Międzynarodówka, II Międzynarodówka). Kolejnym następstwem był powrót do władzy w większości państw wcześniejszych rządzących, zlikwidowano przywileje feudalne, przeprowadzono uwłaszczenie chłopów. Następstwem we Francji było zagwarantowanie powszechnego prawa wyborczego i prawa zrzeszania się dla mężczyzn.

Rozważając, jakie zaszły zmiany rewolucyjne w czasie Wiosny Ludów w państwach europejskich, wyglądało to następująco:
- we Francji została ogłoszona republika, nadano konstytucję, przeprowadzono powszechne wybory do parlamentu, zniesiono niewolnictwo w koloniach, wprowadzono wolność pracy i zebrań.
- na terenach Prus nadano konstytucję (monarcha – rząd - parlament), wprowadzono równość obywateli wobec prawa, ogłoszono reformę uwłaszczeniową, wprowadzono bezpłatne nauczanie podstawowe oraz wolność pracy towarzyszeń i wyznania.
– w Austrii również ogłoszono konstytucję (monarcha – rząd – parlament), jednak zniesiono pańszczyzny oraz uwłaszczenie chłopów.

Dodaj swoją odpowiedź