Metrologia 2

1. POMIAR
Pomiar jest to zespół czynności wykonywanych w celu ustalenia wartości mierzonej wielkości. Współcześnie to pewne doświadczenie z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych.
2. UKŁAD TOLERACJI I PASOWAŃ ISO
Usystematyzowany zbiór znormalizowanych wartości tolerancji i odchyłek podstawowych wymiarów długości, 20 klas tolerancji lub dokładności od IT01, IT0, IT1 do IT18.
3. PRZETWARZANIE ANALOGOWO - CYFROWE
A/C – przetwarzanie ciągłego sygnału analogowego na sygnał cyfrowy polega na dyskretyzacji wartości sygnału w czasie – próbkowanie, dyskretyzacji wartości sygnału – kwantowanie, kodowanie uzyskanego sygnału dyskretnego.
4. METODY POMIARÓW
Pomiary bezpośrednie – wartość wielkości mierzonej otrzymujemy bezpośrednio z z przyrządu pomiarowego bez dodatkowych obliczeń.
pośrednie –wartość wielkości mierzonej otrzymuje się pośrednio z pomiarów bezpośrednich innych wielkości związanych znaną zależnością z wielkością mierzoną,
różnicowa – obok przyrządu pomiarowego występuje wzorzec o wartości zbliżonej do wartości mierzonej. Mierzy się bezpośrednio różnicę tych wielkości. Wynik X=Xw-deltaX
zerowa – polega na badaniu różnicy między wielkością mierzoną a wzorcową i takiej zmianie wielkości wzorcowej, aby tę różnicę sprowadzić do zera.
5. UŻYTKOWE WZORCE KĄTA
Użytkowe wzorce kąta. – kreskowe, końcowe (pryzma wielościenna, płytki kątowe, płytki Johannsona, kątowniki) , kodowe, inkrementalne
6. CO TO JEST WZORCOWANIE
Wzorcowanie – operacja ustalająca w określonych warunkach zależności między wartościami wskazywanymi przez system pomiarowy a wartościami reprezentowanymi przez wzorce
7. PARAMETR Rz I LINIA ŚREDNIA
Rz - średnia arytmetyczna wysokość pięciu najwyższych wzniesień i pięciu najgłębszych wgłębień profilu chropowatości w przedziale odcinaka elementarnego
Linia średnia - jest teoretyczną linią, przy której suma kwadratów odległości wzniesień i zagłębień jest najmniejsza.
8. POLE SPECYFIKACJI
Pole specyfikacji- domknięty przedział wartości właściwości wyrobu i właściwości sprzętu pomiarowego wyznaczony przez granicę specyfikacji.
9. JAK TWORZY SIĘ JEDNOSTKI WIELOKROTNE
Tworzy się je przez dodawanie do nazw przedrostków krotności do jednostek podstawowych np.mega - 106, giga 109
10. METODA A OBLICZANIA NIEPEWNOŚCI
metoda typu A – oparta na serii powtórzonych pomiarów, rozkładach prawdopodobieństwa, wyraża niepewność poprzez odchylania standardowe eksperymentalne i odchylenia standardowe eksperymentalne średniej.
11. Właściwości dynamiczne przetworników pomiarowych.
wymuszenie x(t)  y=f(x)  odpowiedź y(t)
Przetwarzanie dynamiczne – mierzona wielkość jest funkcją czasu, a więc jej elementy są uporządkowane w czasie i muszą być realizowane w odpowiedniej kolejności i w odpowiednim tempie.
12. KONTROLA BIERNA
Kontrola bierna polega na przeprowadzeniu kontroli jakości po zrealizowaniu pojedyńczego procesu, wykonaniu części składowych wyrobu (elementów lub zespołów) oraz wyrobu finalnego. Kontrolę bierną można podzielić na kontrolę międzyoperacyjną oraz kontrolę końcową (ostateczna).

Dodaj swoją odpowiedź
Elektrotechnika

Metrologia (podstawy)

Pomiar (I) – czynność doświadczalna mająca na celu wyznaczenie wartości wielkości mierzonej, polegająca na porównaniu z wzorcem danej wielkości.
Pomiar (II) – zbiór operacji mających na celu wyznaczenie wartości wielkości mierzo...

Maszynoznawstwo

Metrologia - pomiary

METROLOGIA: dziedz wiedzy dot pomiarów w najszerszym tego słowa znaczeniu. PRZEDMIOT METROLOGII: jednostki miar oraz etalony (ustalanie, odtwarzanie jednostek miar, konserwacja, przetwarzanie)/ pomiar (met wykonania, ocena dokładności itp.)/ nar...

Mechanika

Metrologia

1.Podstawowe jednostki układu Si
Metr, kilogram, sekunda, amper, kelwin, mol, kandela
2. jak się tworzy jednostki pochodne
Kombinacje jednostek podstawowych, w postaci iloczynów potęgowych, tworzonych na równaniach definiujących

Technologia maszyn

Metrologia "Analiza błędów przypadkowych w pomiarach bezpośrednich".

......

Matematyka

Metrologia - materiały

Dokument w załączniku...

Materiałoznawstwo

Metrologia 2

1. POMIAR
Pomiar jest to zespół czynności wykonywanych w celu ustalenia wartości mierzonej wielkości. Współcześnie to pewne doświadczenie z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych.
2. UKŁAD TOLERACJI I PASOWAŃ ISO
Usystematyz...