Elektryzowanie ciał przez tarcie, dotyk i indukcję

Elektryzowanie przez tarcie polega na przejściu elektronów z jednego ciała na drugie. Ciała elektryzują się różnoimiennie.

Elektryzowanie przez dotyk (zetknięcie ciała naładowanego z ciałem nienaładowanym) polega na przejściu nadmiaru elektronów z jednego ciała na drugie [można powiedzieć, że ciało nienaładowane ma "nadmiar" elektronów w porównaniu z ciałem naładowanym "+", natomiast "niedomiar" w porównaniu z ciałem naładowanym "-"].

Elektryzowanie przez indukcję, czyli wpływ innego, znajdującego się w pobliżu ciała naładowanego, polega na przemieszczeniu się elektronów swobodnych wewnątrz metalu lub polaryzację atomów izolatora (powstają dipole elektryczne). W efekcie ciało jako całość nadal jest elektrycznie obojętne, ale jedną stronę ma naładowaną "+" a drugą "-".

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Elektryczność statyczna

Elektrostatyka – fizyka nieruchomych ładunków elektrycznych
Elektryzowanie ciał – przenoszenie między ciałami elektronów bądź jonów

Wyróżniamy dwa rodzaje ładunków: dodatnie i ujemne
Oddziaływanie elektrostatyczne ...

Fizyka

Elektrostatyka

1.Elektrostatyka-dział fizyki zajmujacy się zjawiskami fizycznymi wywoływanymi przez nieruchome ładunki elektryczne i związane z nimi niezmieniające się w czasie pola elektryczne. 2.Pierwiastek-sub. zbudowana z jednego rodzaju atomu. 3.Opis p...

Fizyka

Elektrostatyka, Prawo Coulomba, Zachowania ładunku, polaryzacja, dipol.

prawo Coulomba – wartość siły wzajemnego oddziaływanie dwóch ładuków punktowych jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości tych ładunków
i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi. Oddziaływanie elektrost...