Pierwiastki i ich wartościowości

Lit Li I
Sód Na I
Potas K I
Beryl Be I
Magnez Mg II
Wapń Ca II
Bar Ba II
Chrom Cr II, III, VI
Mangan Mn II, IV, VI, VII
Żelazo Fe II, III
Nikiel Ni II, III
Miedz Cu I,II
Cynk Zn II
Srebro Ag I, II
Złoto Au II, III
Platyna Pt II, III
Rtęć Hg I, II
Glin Al. III
Cyna Sn II, IV
Ołów Pb II, IV
Bizmut Bi III, V
Bor B III
Krzem Si II, IV
German Ge II, IV
Arsen As III, V
Wodór H I
Tlen O II
Węgiel C II, IV
Siarka S II, IV, VI
Azot N I, II, III, IV, V
Fosfor P III, V
Fluor F I
Chlor Ci I, III, V, VII
Brom Br I, III, V, VII
Jod I I, III, V, VII

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Pierwiastki chemiczne i ich wartościowości

Pierwiastki chemiczne i ich wartościowości...

Chemia

Rodzaje związków chemicznych i ich nazewnictwo.

Tlenki
Wodorotlenki
Kwasy
Sole


TLENKI
Związek dwóch pierwiastków, gdzie jednym musi być tlen. Tlenki dzielimy na tlenki metalu i niemetalu w zależności od pierwiastka z którym się łączy. Wartościowości przy ...

Chemia

Układ okresowy pierwiastków

Układ okresowy pierwiastków jest to zestawienie wszystkich pierwiastków chemicznych w postaci rozbudowanej tabeli, uporządkowane według ich rosnącej liczby atomowej, grupujące pierwiastki według ich cyklicznie powtarzających się podobieńs...

Chemia

Historia układu okresowego pierwiastków.

1869.Chemik rosyjski Dymitr I. Mendelejew oraz chemik niemiecki Julius Lothar Meyer odkrywają , niezależnie od siebie , okresowość w rzędzie ciężaru atomowych pierwiastków chemicznych . Na podstawie tego stwierdzenia Mendelejew przewiduje is...

Chemia

Układ okresowy pierwiastków.

Początkowo wiedza chemiczna stanowiła zbiór pewnych informacji na temat różnych poznanych substancji.. Nagromadzenie znacznego materiału, sprawiło, że chemicy XVIII/XIX wieku odczuli potrzebę uporządkowania tego zbioru i dokonania pewnych ...