Skutki Wiosny Ludów

Skutki Wiosny Ludów:
- władcy zachowali trony, ale ich władza została ograniczona przez konstytucję.
- burżuazja pozyskała władzę poprzez reprezentację w parlamencie
- tożsamość narodowa [wzrost świadomości narodowej ludów będących pod obcym panowaniem]
- uwłaszczenie chłopów w cesarstwie austriackim
- klęska idei zjednoczenia Niemiec i Włoch
- upadek dążeń narodowo - wyzwoleńczych Włochów, Polaków, Węgrów.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Podaj przyczyny, przebieg i skutki Wiosny ludów w Niemczech i Węgrach. Błagam o pomoc. :)

Podaj przyczyny, przebieg i skutki Wiosny ludów w Niemczech i Węgrach. Błagam o pomoc. :)...

Historia

Przyczyny i skutki Wiosny Ludów na przykładach różnych państw

Wiosna Ludów w Europie to liczne wystąpienia rewolucyjne, mające na celu walkę o wolność, swobodę, niepodległość.

Główne cele wystąpień ludów we Francji to przełamanie monopolu władzy i poprawa warunków bytu najuboższyc...

Historia

Powstania narodowe i ich skutki

Polska nie jest pierwszym krajem walczącym o niepodległość, jest jednak pierwszym państwem w Europie gdzie efektem zaborów była całkowita likwidacja państwa. Od zarania dziejów państwa musiały bronić swojej autonomii, a gdy to im się n...

Historia

Wiosna Ludów na ziemiach polskich

Wiosna Ludów – nazwa serii zrywów rewolucyjnych i narodowych, jakie miały miejsce w Europie w latach 1848 - 1849.

Ludem nazywa się tu społeczności rządzonych dążące do uzyskania udziału w rządach, warstwy społeczne dą...

Historia

Emigracja ludności polskiej na przełomie XIX i XX wieku. Przedstaw jej przyczyny, kierunki oraz oceń skutki emigracji zarobkowej.

Przez pierwsze lata po powstaniu listopadowym polskiemu życiu politycznemu nadawała ton wielka emigracja. U genezy jej nie tylko legł wzmożony terror i ucisk narodowy we wszystkich trzech zaborach, była ona wyrazem protestu przeciwko podporząd...