Elementy kultury europejskiej i polskiej odziedziczone po starożytnej Grecji i Rzymie

Ludzie w dzisiejszych czasach wiele zawdzięczają starożytnym cywilizacjom – między innymi Grekom i Rzymianom. Dzisiejsza Europa jest dziełem długiej i skomplikowanej historii, pełnej spięć i sporów między narodami. Grecy, a później Rzymianie w Europie Południowej wywarli głęboki wpływ na ludzi w ciągu trzech tysiącleci. Świadczy o tym fakt, że kraje, które były w zasięgu kultury greckiej i rzymskiej, np. Włochy i Francja są bardziej rozwinięte od państw położonych dalej. Poniżej opiszę kilka najważniejszych czynników które wywierały i wywierają wpływ na nasze dzisiejsze życie.

Demokracja, czyli rządy ludu, jest formą ustrojową, która została wprowadzona w Atenach w V wieku p.n.e. Powstał wtedy system zgromadzeń, delegujących kandydatów na urzędy i do rady przez wybory i losowania. Za ojca demokracji uważa się Peryklesa, który sprawował jeden z najważniejszych urzędów państwowych (urząd stratega), na który był wybierany nieprzerwanie rok po roku przez 15 lat. Do dzisiaj słowo „demokracja” ma to samo znaczenie i oznacza ustrój polityczny, w którym władzę sprawuje społeczeństwo. Sposób sprawowania tej władzy różni się od tego, jaki panował w starożytnych Atenach, ale idea pozostała ta sama.

Na przełomie VII i VI wieku p.n.e. w koloniach greckich Azji Mniejszej narodziła się filozofia. Poczet wybitnych myślicieli zapoczątkował Tales z Miletu uważany za ojca filozofii. Uznał on, że wspólnym elementem występującym w całej przyrodzie jest woda i to ona dała początek wszystkiemu. Jego uczniem był m.in. Arystoteles, najbardziej utalentowany filozof starożytnej Grecji.

Bardzo istotna i wartościowa dla współczesnych nam ludzi okazała się literatura starożytnej Grecji. W tym okresie powstały dzieła, które do dzisiaj są uważane za jedne z najwspanialszych w historii literatury. To właśnie w starożytnej Grecji po raz pierwszy wyodrębniono wiele nowych gatunków i rodzajów literackich. W dzisiejszych czasach możemy zaobserwować obecność tradycji antycznych we współczesnej literaturze, nawet i polskiej.

Jednym z najważniejszych dziedzictw antycznej Grecji jest teatr. Powstał on w Grecji z publicznych obrzędów ku czci Boga Dionizosa. W VI wieku p.n.e. z chóru teatralnego wyodrębnili się aktorzy, powstała forma dramatyczna i ukształtowała się klasyczna budowla teatru. Widowiska stopniowo traciły swoją wartość kulturową, zachowując jednak cechy uroczystości. Formy i konwencje teatru starożytnej Grecji stały się podstawą europejskiej tradycji teatru i są do dziś źródłem inspiracji twórców teatralnych.

Grecy najwięcej talentu i wiedzy przejawiali w architekturze. Architektura Hellady stała się do czasów dzisiejszych dokumentem doskonałości artystycznej. Ponieważ zarówno architektura, jak i religia grecka pełniły bardzo poważną funkcję społeczną, dlatego pośród szeregu budowli o charakterze publicznym i społecznym pierwsze miejsce zajęła świątynia. Później w miarę potrzeb pojawiały się liczne inne gmachy użyteczności publicznej, mianowicie teatry, stadiony, łaźnie gimnazja. Architektura starożytnej Grecji była skarbnicą, z której czerpali twórcy rzymscy, bizantyjscy, okresu renesansu, baroku, klasycyzmu i neoklasycyzmu.

Grecy mieli wielkie osiągnięcia także w innych dziedzinach życia. Około 250 roku p.n.e. w świecie hellenistycznym pojawia się wiele urządzeń opartych na zasadzie działania maszyn prostych, jak wciągnik z wielokrążkiem, przenośnik ślimakowy, pompa ślimakowa. Większość z nich była dziełem Archimedesa i ma do dzisiaj szerokie zastosowanie. W pierwszym tysiącleciu p.n.e. przeżywałą wspaniały rozkwit grecka ceramika.
W starożytnej Grecji dokonano ogromnego usprawnienia, ważnego nie tylko dla rozwoju ówczesnej Grecji, ale i dla rozwoju ekonomicznego całej ludzkości po wszystkie czasy, mianowicie bicia monety. Grecy jako pierwsi wymyślili także systemy kanalizacyjne, które okazały się jednym z najwspanialszych wynalazków w historii ludzkości.

Od 776 roku p.n.e. w mieście Olimpia odbywały się co cztery lata igrzyska sportowe ku czci Zeusa, w których uczestniczyli zawodnicy z większości greckich państ-miast. Ćwiczenia fizyczne zajmowały ważne miejsce w życiu mężczyzn. Każde miasto miało przynajmniej kilka gimnazjów - placów do ćwiczeń gimnastycznych. Tutaj wychowywali się przyszli wojownicy i żołnierze. Także teraz co cztery lata rozgrywane są Igrzyska Olimpijskie, którym przyświeca podobna idea jak tym sprzed tysięcy lat, choć oczywiście są one organizowane na wiele większą skalę.

W Grecji narodziło się także wiele naprawdę ważnych nauk które są bardzo potrzebne również w obecnych czasach. Najważniejszymi z nich były matematyka w której prym wiodli Pitagoras, Tales czy Archimedes. Ogromnie ważna była przez wszystkie wieki i nadal jest medycyna za którą ojca uznaje się Hipokratesa.

Do języków państw całego świata przeniknęło z Hellady wiele słów których używamy do dzisiejszego dnia. Wyrazy które powstały w Grecji nazywały głównie rzeczy które tam właśnie powstały. Słów tych powstało tam bardzo wiele – oto kilka z nich: historia, teatr, muzyka, polityka, matematyka i inne.

Należy także wspomnieć o kulturze romańskiej, która również wywarła ogromny wpływ na różne dziedziny życia. Do dzisiaj przetrwało bardzo wiele budowli romańskich – nawet w Polsce możemy je obejrzeć. Rzym w dużym stopniu przyczynił się także do powstania pisma, to przecież rzymianie wymyślili alfabet łaciński i cyfry rzymskie używane do dzisiaj.

Do dziś filozofia, nauka, literatura, sztuka, myśl polityczna, a nawet technika obficie czerpią z dorobku starożytnej Grecji i Rzymu. Największy wpływ na przyszłe pokolenia wywarli artyści. Rozmach ich monumentalnych przedsięwzięć budowlanych i rzeźbiarskich wprawia w zdumienie konstruktorów i inżynierów. Wiele zawdzięczamy cywilizacjom starożytnym – to ich odkrycia są kolebką wielkich wynalazków, które umożliwiają nam łatwiejsze życie. Na tej podstawie można stwierdzić, że współczesna kultura jest efektem działań ludzi poprzednich epok.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Przegląd literatury - od Homera do Boccaccia.

Biblia
Mitologia
Homer „ Iliada ” i „ Odyseja ”
Starożytność

V wiek ( 475 r.n.e. )

Średniowiecze Średniowiecze w Polsce od chrztu Polski – 966 r

XV wiek
Jan Kochanowski
Renesans ...