Chemia - Roztwory (Roztowry, Stężenia, itp.) - Na podstawie WSiP, rozdział: 3

1. Roztwory (mieszaniny optycznie jednorodne) są to układy wieloskładnikowe. Każdy roztwór składa się z rozpuszczalnika, czyli fazy rozpraszającej, oraz przynajmniej jednej substancji rozpuszczonej, czyli fazy rozproszonej.
2. Podział roztworów: I. właściwe (rzeczywiste): średnica cząsteczek fazy rozproszonej nie przekracza 1 nm; koloidalne (zole): średnica cząsteczek fazy rozproszonej waha się od 1 do 100 nm. II. gazowe, ciekłe, stałe. III. homogeniczne: mieszanina jednorodna fizycznie, jednolita chemicznie, nie ulega samorzutnemu rozkładowi; heterotroficzne: niejednolita chemicznie, niejednorodna fizycznie.
3. Przykłady:
Gaz Ciecz Ciało stałe
Gaz Powietrze Woda sodowa Wodór w platynie
Ciecz Mgła Alkohol etylowy Roztwór KmnO4
Ciało stałe Dym Woda morska Stopy metali
4. Metody rozdzielenia mieszanin: odparowanie rozpuszczalnika, destylacja, krystalizacja, sączenie, sedymentacja, ekstrakcja.
5. Rozpuszczanie jest to proces mieszania się przynajmniej dwóch substancji, w wyniku którego powstaje roztwór.
6. Rozpuszczalność jest to stężenie roztworu nasyconego, które wyraża się najczęściej jako liczbę gramów substancji, którą można rozpuścić w 100 g rozpuszczalnika w danej temperaturze.
7. Rozpuszczalność ciał stałych w cieczach na ogół wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, a gazów maleje. Ciecze zachowują się podobnie jak ciała stałe, tzn. ich rozpuszczalność na ogół wzrasta wraz z temperaturą.
8. Krystalizacja to proces polegający na powstawaniu kryształów, czyli przechodzeniu substancji rozpuszczonej (fazy rozproszonej) w fazę stałą.
9. Stężenie roztworu określa ilość substancji rozpuszczonej w stosunku do ilości roztworu lub rozpuszczalnika.
10. Stężenie procentowe określa liczbę gramów substancji rozpuszczonej w 100 g roztworu.
11. Stężenie molowe określa liczbę moli substancji rozpuszczonej w 1 dm3 (1000 cm3) roztworu.

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Chemia - Roztwory (Roztowry, Stężenia, itp.) - Na podstawie WSiP, rozdział: 3

1. Roztwory (mieszaniny optycznie jednorodne) są to układy wieloskładnikowe. Każdy roztwór składa się z rozpuszczalnika, czyli fazy rozpraszającej, oraz przynajmniej jednej substancji rozpuszczonej, czyli fazy rozproszonej.
2. Podział r...