Znaczenie lasów w przyrodzie i gospodarce człowieka

Lasy -płuca ziemi, filtrują powietrze, pochłaniają dwutlenek węgla i zanieczyszczenia. W zamian dają ludziom i wszystkim zwierzętom, tlen niezbędny do życia oraz do istnienia. To ekosystem pełen bioróżnorodności, choć w ścisłym powiązaniu jak jeden organizm. Liczne łańcuchy pokarmowe stanowią dla lasu, egzystencji przez wieki wspaniały mechanizm. Wzbogacają powietrze przez liście w parę wodną, oraz dodatkowo w eteryczne olejki. W kształtowaniu klimatu i mikroklimatu, udział lasów mieszanych jest niezmiernie wielki. Przeciwdziałają lawinom oraz osuwiskom i stabilizują obieg wody w przyrodzie. Zapobiegają erozji i gleb stepowieniu, gromadzą cenne cechy w genetycznym kodzie. Doskonałą zaporę dla wiatru stanowią, i przed powodziami znakomicie chronią. Są miejscem wypoczynku czy też rekreacji, a dla krajobrazu zieloną są ozdobą. Schronieniem i domem bywają dla tysięcy, roślin oraz zwierząt, w każdej strefie świata. I nieocenionym bogactwem naturalnym: drewna, żywicy, runa , mięsa – oferta ich bogata. Z drewna lasów: domy, altany, czy płoty, Meble, słupy, maszty, drewniane podłogi. Z żywic: kleje, guma, kalafonia, lakiery, laka, mirra, przepiękne bursztynowe ozdoby. Są też natchnieniem artystów: malarzy, poetów, wśród drzew liczne sporty uprawiać też można. Miły biwak na leśnej polanie zapamiętasz i zapach pochodzący z piekącego się rożna. Lasy są magazynem roślinnych medykamentów, w każdą porę roku urodą zachwycają. Dzięki igłom i pięknym zielonym liściom, w zdrowym stylu życia udział swój też mają. Zagrożeniem dla lasów jest działalność człowieka, rabunkowa wycinka lub ich wypalanie. Dzikie wysypiska, śmieci, spaliny, nawozy, na leśne zwierzęta bezmyślne kłusowanie. Silne zanieczyszczenia powietrza przez pyły, wywóz ścieków do lasów lub ich odwadnianie. Zasolenie gleby w walce przed gołoledzią, pod działki ich tereny skrzętnie zajmowane! Nieocenionym bogactwem są rosnące drzewa, Kto je niszczy, ten niszczy też siebie samego! Dbajmy o lasy, parki, każde małe drzewo, To naprawdę wcale nie jest nic trudnego!

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Znaczenie lasów w przyrodzie i gospodarce człowieka

Lasy -płuca ziemi, filtrują powietrze, pochłaniają dwutlenek węgla i zanieczyszczenia. W zamian dają ludziom i wszystkim zwierzętom, tlen niezbędny do życia oraz do istnienia. To ekosystem pełen bioróżnorodności, choć w ścisłym powi...

Biologia

Znaczenie gleby w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Gleba to biologicznie czynna powierzchnia ziemi, powstała z utworu geologicznego, zwanego skała, macierzystą., w wyniku wietrzenia fizycznego, chemicznego i biologicznego.
Gleba jest głównym elementem środowiska przyrodniczego. Na lądzie ...

Biologia

Znaczenie ssaków w przyrodzie i w życiu człowieka

Ssaki są to zwierzęta tworzące najwyżej uorganizowaną gromadę podtypu kręgowców, typu strunowców.
Mają duże znaczenie w przyrodzie i w życiu człowieka.
Tak na przykład wśród zwierząt domowych odgrywają największą rolę, z...

Biologia

Znaczenie mszaków w przyrodzie

Mszaki mają niewielkie wymagania siedliskowe,pokrywają zwartymi darniami nawet bardzo ubogie gleby. Po obumarciu wzbogacają je w próchnicę, przygotowując glebę dla innych, bardziej wymagających roślin. Pełnią ważną funkcję w zasiedlani...

Biologia

Znaczenie lasów i gospodarki wiejskiej dla rozwoju obszarów leśnych

Lasy są najbardziej naturalną formacją przyrodniczą od wieków nierozerwalnie związaną z krajobrazem Polski, niezbędnym czynnikiem równowagi środowiska przyrodniczego, warunkującym rozwój kraju. Lasy dzięki wniesionej pracy człowieka wy...

Geografia

LAS

ZNACZENIE LASÓW W ŚRODOWISKU NARURALNYMLAS- jeden z odnawialnych zasobów przyrody, powstający w wyniku procesu lasotwórczego jako kompleks, w którym roślinność, swoista dla danego regionu biogeograficznego i wyróżniaj...