"Uczyć bawiąc" - Ignacy Krasicki.

Ignacy Krasicki posługuje się w swoich utworach komizmem, by ukazać przywary ludz-kiego charakteru, uleganie obcym wpływom, ułomność systemu państwowego. Posługuje się ostrym dowcipem jako jedną z form krytyki, stosując zasadę nauki przez zabawę.

Utwory Krasickiego mają charakter dydaktyczny i wychowawczy. W zabawny sposób, z "przymrużeniem oka" wytykają ludziom ich wady.

Utwory Krasickiego mają głównie charakter dydaktyczny. Autor mówi o czym będzie pisać we "Wstępie do bajek". W wierszu tym opisane są rzeczy niemożliwe do zrobienia, wymy-ślone, dzięki czemu powstaje w nich idealny, nierealny świat. Przygotowuje czytelnika na to co się znajdzie w następnych bajkach, a więc krytyka ludzi i ich charakterów ,oraz sposób na pra-widłowe postępowanie, a to co jest złe będzie żartobliwie wytykane.

Taką bajką jest "Szczur i kot", opowiada bardzo krótko historyjkę szczura, który został zjedzony przez kota. Gdy szczur poczuł kadzidło powiedział do innych ,że to wszystko jest dla niego, za-krztusił się dymem i w momencie nieuwagi został zjedzony przez kota. Bajka mówi o tym, że nie należy być zbyt pewnym siebie, bo możemy oberwać (od kota),a inni czekają na nasze słabo-ści. Bajka "Ptaszki w klatce" ma charakter dydaktyczny. Uczy ,że wolność jest najcenniejszą rzeczą jaką możemy posiadać i niema wyższej wartości. Jest ona zbudowana na zasadzie porów-nania młodego ptaszka, który się urodził w klatce i dorosłego ,który został do tej klatki złapany. Młody czuje się w niej dobrze, bezpiecznie i jest szczęśliwy, a dorosły ,który kiedyś był na wol-ności wie co to jest i w klatce czuje się jak w więzieniu. Tekst można zinterpretować w kontek-ście patriotycznym, Polaka urodzonego w Polsce pod zaborami i urodzonego zanim Polska zo-stała wzięta do niewoli. W bajce "Malarze" Krasicki porusza problemy ponadczasowe. Są one zawsze aktualne nawet w naszych czasach. Bajka "Malarze" oparta jest na zasadzie kontrastu. Opisuje ona bogatego Jana i Piotra ,który żył w ubóstwie. Piotr malował to co widział, pokazy-wał prawdę, a Jan upiększał swe obrazy, malował kolorowo to co ludzie chcieli widzieć. Jana obrazy sprzedawały się bardzo dobrze. U Jana pojawia się komercja. Uważam ,że ludzie chcą widzieć siebie jak najlepiej, bez wad. A nie takimi jakimi są. Wiersz krytykuje to, że można tyl-ko zyskać schlebiając innym, a nie pokazując prawdę. Dla Jana liczą się pieniądze ,a Piotr kie-ruje się uczuciami. Dziś w świecie wszędzie jest komercja, wszystko robi się dla pieniędzy, jest to więc problem do dziś aktualny i będzie taki jeszcze długo. W bajce "Dewotka" Krasicki uka-zuje wiarę w boga bez zrozumienia. Ludzie chodzą do kościoła bo taka jest moda. Bajka opisuje kobietę odmawiającą "Ojcze nasz" i w momencie kiedy wypowiada słowa "... i odpuść nam na-sze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom..." mocno pobiła służącą za to, że jej przeszkodziła. Widać ,że jest to pusta wiara, która właściwie nie ma sensu.

Postaciami bajek Krasickiego często są zwierzęta posiadające cechy ludzkie. Można z nich łatwo wyciągnąć morał, poruszają problemy aktualne do dzisiaj, są bardzo precyzyjne i zwięzłe.

Satyry Ignacego Krasickiego są wychowawcze. Naśmiewa się on z ludzkich wad, złych obyczajów i stosunków społecznych. Krytykuje prezentowane wady, nigdy nie proponując po-zytywnych rozwiązań nie dając wzorów do naśladowania.

W satyrze "Pijaństwo" Krasicki wyśmiewa największą wadę narodową - tytułowe pijań-stwo. Polacy piją na każdą okazję i każdy powód jest dobry aby sobie popić. Pisze ,że człowiek pijący staje się podobny do zwierzęcia, ma kłopoty rodzinne i zdrowotne, a także finansowe. Z trzeźwości wypływa zdrowie ,wesołość ,dostatek i radość z życia. Podaje wady pijaństwa w formie żartobliwej, powody picia są błahe, a skutki fatalne. Ta satyra w bardzo dużym stopniu porusza problem aktualny dziś ...

Inną bardzo ważną wadą społeczeństwa z czasów Krasickiego była cudzoziemszczyzna. Moda oświeceniowa przywędrowała z Francji i polegała na przyjmowaniu wzorów z życia francuskie-go. Przez długi czas przyjmowanie tych wzorów było cechą pozytywną ,ale z biegiem czasu stało się bezrozumnym naśladownictwem. Zaczęto wyśmiewać staropolskie zwyczaje, doszło do snobizmu.

Utworem mówiącym o tej wadzie jest "Żona modna". Piotr - Sarmata - chciał mieć żonę. Była z miasta ,wychowana po francusku. Krasicki zaczyna opisywać ją całkiem dobrze jako bogatą, wykształconą. Potem opisuje co ona chce mieć. Są to rzeczy przesadne, niepotrzebne zachcianki, na których spełnienie nie starczyły cztery wsie dziedziczne. Pomiata mężem, spycha go na bok i sama stawia się w centrum rodziny. Przed ślubem zakłada możliwość rozwodu gdyby coś nie wyszło.

Ta kobieta została tu maksymalnie skrytykowana przez autora. Takie życie prowadzi do ruiny majątkowej i upadku klasy szlacheckiej.

Krasicki w swych satyrach opisuje osiemnastowieczną Polskę, jest to doskonała ilustracja, a jed-nocześnie ośmieszanie największych wad społeczeństwa polskiego z czasów współczesnych poecie. Do takich wad zaliczamy : pijaństwo, zabobonność, ciemnotę i snobizm. Satyry Krasic-kiego mają charakter ponadczasowy, wiele z nich pomimo upływu dwustu lat nadal jest aktual-nych.

Krasicki nie przestał na satyrach. Pisał też poematy heroikomiczne. Jednym z nich jest "Mona-chomachia" (wojna mnichów). Opisuje spór między dwoma zakonami. Nieustępliwe waśnie powstają często z bardzo błahych powodów. Komizm przejawia się w świetnej charakterystyce "rycerzy w habitach" uwikłanych w wojnę bez miecza. Krasicki krytykuje złe cechy polskich zakonników, mówiąc o nich "wielebne głupstwo". Stwierdza, że "nie habit czyni świętym" Krytykuje ich wady takie jak pijaństwo ,lenistwo, głupotę i brak chęci do poszerzenia horyzon-tów intelektualnych. Pogodzić mógł ich tylko duży puchar wina.

Krasicki w swych utworach porusza problemy ponadczasowe. Wszystkie przedstawia w zabawny nawet do dziś sposób i choć sam jest zakonnikiem krytykuje złe cechy panujące w klasztorach. Widzi wady Polaków i chce je zmienić wytykając je w swoich utworach. Jednak widać, ze są one tak mocno zakorzenione w narodzie polskim, że widać je do dziś. Te wady po-zostaną w ludziach jeszcze długo ,bo komercja, naśladownictwo, pijaństwo, obłudna wiara jak na razie się szerzy. Ludzie wolą nosić buty adidasa choć kosztują czasem kilka razy drożej, niż zwykłe ,a komórka z boku też nieźle wygląda.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Uczyć bawiąc" - Ignacy Krasicki.

Ignacy Krasicki posługuje się w swoich utworach komizmem, by ukazać przywary ludz-kiego charakteru, uleganie obcym wpływom, ułomność systemu państwowego. Posługuje się ostrym dowcipem jako jedną z form krytyki, stosując zasadę nauki prz...

Język polski

"Uczyć bawiąc" zasada Krasickiego.

Odwołując się do różnych przykładów przedstaw jak Krasicki realizował zasadę „Uczyć bawiąc”?

Oświecenia przypadło na bardzo trudny okres w dziejach Polski. Wiele trudności było związanych z rosnącą siła szlachty, któ...

Język polski

Jak bajka Ignacego Krasickiego pt. "Kruk i lis" realizuje oświeceniowe hasło "uczyć, bawiąc".

Oświecenie to epoka, w której bardzo ważnym gatunkiem literackim była bajka. Głównym twórcą bajek na gruncie polskim był Ignacy Krasicki.Jednym z jego utworów była bajka pt:"Kruk i lis", która zgodnie z oświeceniowym hasłem m...

Język polski

Ignacy Krasicki satyry i bajki.

Oświecenie to epoka, w której tworzyło wielu wybitnych pisarzy i w której powstały doskonałe utwory literatury francuskiej, angielskiej, a także polskiej. W Rzeczypospolitej nie działo się wówczas zbyt dobrze. Kraj upadał, a społeczeńst...

Język polski

Udowodnij, że Ignacy Krasicki swoją twórczość podporządkował dewizie: "bawiąc uczyć".

Patrioci polscy boleli nad upadkiem życia gospodarczego, kulturalnego i politycznego państwa. Jasne dla nich było, że Polska wkroczyła na zgubną dla siebie drogę. Niebezpieczeństwa tego nie dostrzegała jednak szlachta konserwatywna, której...

Język polski

"Palinodia" Krasickiego krytyką.

Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle. Co i w jaki sposób krytykuje Ignacy Krasicki w „Palinodii”? Obraz Polaków wyłaniający się z podanych fragmentów utworu skonfrontuj z ich wizerunkiem zawartym w innych znanych Ci satyrach tego ...