Hasła pozytywizmu

Praca u podstaw - praca natury oświatowej nad podniesieniem poziomu życia przede wszystkim chłopów, a także walki z germanizacją i rusyfikacją w okresie zaborów Polski

Utylitaryzm – postawa zwana też filozofią zdrowego rozsądku, kierunek etyki zapoczątkowany w XVIII wieku, wg, którego najwyższym dobrem jest pożytek jednostki lub społeczeństwa, a celem wszelkiego działania powinno być "największe szczęście największej liczby ludzi".

Organicyzm - pogląd filozoficzny zakładający, iż społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak żywy organizm, a instytucje społeczne są ze sobą powiązane tak, jak części organizmu

Scjentyzm – zespół poglądów filozoficznych głoszących, że prawdziwą i w pełni uzasadnioną wiedzę o rzeczywistości dostarczają jedynie nauki przyrodnicze

Determinizm — koncepcja filozoficzna, według której wszystkie zdarzenia w ramach przyjętego paradygmatu są połączone związkiem przyczynowo-skutkowym, a zatem każde zdarzenie jest zdeterminowane przez swoje przyczyny

Prawa ograniczne - hasło nawiązujące do zdarzeń utylitaryzmu i jego zwolennicy byli traktowani jako społeczeństwo organizmu biologicznego

Emancypacja Kobiet - dążyło do równouprawnienia kobiet

Kult pracy, nauki i oświaty - przekonanie o konieczności mających doprowadzić do materialnego wzbogacenia kraju i poniesienia poziomu wiedzy

Asymilacja Żydów - zintegrowanie żydów i Polaków

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Hasła pozytywizmu polskiego i europejskiego, ramy czasowe epoki

RAMY CZASOWE EPOKI


· na zachodzie Europy lata 30-te XIX w. do 70-tych XIX w.
· W Polsce od 1864 (upadek powstania styczniowego) do przełomu lat 80 i 90 XIX w.

Cała epoka skupiona jest wokół nauki i jej gwałtownego ro...

Język polski

Hasła Pozytywizmu.

Hasła Pozytywizmu
1.Prawa upoctaw- realizacji tych haseł sprowadza się do pracy dla ludzi i nad ludem uważanych za podstawe społeczeństwa
2.Prawa ograniczne- hasło nawiązujące do zdarzeń utylitaryzmu i jego zwolennicy byli traktowa...

Język polski

Główne hasła pozytywizmu. Jakie odzwierciedlenie znalazły one w powieści E. Orzeszkowej - "Nad Niemnem"?

Pozytywizm zachodnioeuropejski jest kierunkiem przede wszystkim filozoficznym. Jego twórcą jest francuski filozof August Comte (czyt. Komt), autor dzieła: "Kurs filozofii pozytywnej". Filozof ten dowodził, że nauka powinna zajmować s...

Język polski

Udowodnij, że literatura pozytywizmu propaguje ideały epoki.

Pozytywizm jest epoką przypadającą na lata w Polsce 1864-1890, natomiast w Europie 1840-1870. W tych latach żyło i tworzyło wielu wybitnych pisarzy, poetów, publicystów, np. Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Eliza Orzeszkowa, Adam Asnyk, F...

Język polski

Hasła pozytywizmu polskiego i ich odbicie w nowelistyce, "Lalce" i "Nad Niemnem".

Pozytywizm jest to okres w dziejach literatury polskiej, uformowany po roku 1863, czyli po upadku powstania styczniowego, zakończony około roku 1890. Nazwa okresu zaczerpnięta została od nazwy kierunku filozoficznego, którego podstawy sformuło...

Język polski

Motyw pracy w wybranych utworach polskiego Pozytywizmu.

Praca jest jednym z najważniejszych aspektów ludzkiej aktywności – praca nad sobą, praca na rzecz innych, czy po prostu codzienna praca, aby zapewnić sobie egzystencję.

Główne hasła pozytywizmu podkreślały ideę wspólnej prac...